Akademia Skutecznego Project Managera, czyli zarządzanie projektami dla praktyków

Grupa tematyczna: Project Management

Data: 28-29.05.2020r.

Cena:
1595 zł/os. > 09.05-29.05.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

MODUŁ I

 • Integracja zespołów, wstęp, definicja projektu a procesu
 • Metodyka zarządzania projektami: PRINCE 2, PMI, czy własna? Rozwiązanie problemów z wyborem właściwej metodyki Project Management
 • Planowanie projektów organizacyjnych
 • Kryteria wyboru projektów
11:00

Przerwa kawowa

11:15

MODUŁ II

 • Pojęcia: cele, zakres, budżet, harmonogram, ryzyko, udziałowcy i interesariusze projektu
 • Formułowanie Karty (Mapy) projektu obejmującej wymagania
 • Celu projektu zgodny z metodyką SMART
 • Zakresu projektu
 • Harmonogramu projektu i niezbędnych zasobów – oczekiwanych i mierzalnych produktów projektu punktu widzenia uczestników projektu
 • Analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004
13:00

Przerwa na lunch

14:00

MODUŁ III

 • Role w zespole, identyfikacja kluczowych członków zespołu, kryteria doboru, rola lidera
 • Różnica między grupą a zespołem
 • Psychologia pracy zespołowej
 • Test Mereditha-Belbina - wnioski do doskonalenia
15:00

Przerwa kawowa

15:15

MODUŁ IV

 • Uczestnicy, w praktyce warsztatowej, planują projekt dla własnej organizacji:
 • Określają cele wytypowanego projektu, wskazują oczekiwane rezultaty i wymagane produkty projektu
 • Tworzą Kartę (Mapę) projektu w programie Xmind i wyciągają wynikające
  z niej wnioski
 • Wizualizują strukturę projektu wykorzystując do tego technikę mind mappingu
16:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

MODUŁ I

 • Określenie niezbędnych zadań do wykonania i ułożenie z nich harmonogramu
 • Przyporządkowanie zasobów dla poszczególnych etapów projektu
 • Określenie kamieni milowych i metody oceny skuteczności realizacji projektu
 • Określenie ścieżki krytycznej projektu
11:00

Przerwa kawowa

11:15

MODUŁ II

 • Opracowanie budżetu projektu w PLN z uwzględnieniem jakości, ścieżki krytycznej, wszelkich kosztów - zasobów materialnych i wirtualnych, także maszynogodzin oraz roboczogodzin
 • Dokonanie analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004 oraz diagramu Ishikawy i załączenie do mapy projektu
13:00

Przerwa na lunch

14:00

MODUŁ III

 • Określenie sposobu oceny skuteczności i efektywności realizowanych w firmie projektów organizacyjnych
15:00

Przerwa kawowa

15:15

MODUŁ IV

 • Podsumowanie, rozdanie certyfikatów, wypełnienie ankiet
 • Przesłanie drogą milową opracowanej mapy zarządzania projektami
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Szkolenie ma za zadanie w sposób profesjonalny przygotować Cię do planowania, realizacji projektów i, co bardzo istotne, uczenia się organizacji w oparciu o wykonywane przedsięwzięcia.

W odróżnieniu od innych porównywalnych usług dostępnych na rynku szkoleniowym, oferowany przez nas warsztat skupia się głównie na pozyskaniu praktycznego know-how możliwego do natychmiastowego zastosowania w pracy zawodowej.

Szkolenie prezentuje etapy pracy kierownika projektu, liderów wdrażania zmian, grup KAIZEN i członków zespołów. Przedstawimy i użyjemy kompletnej dokumentacji projektowej z wykorzystaniem technik mind mapping'u, jak również przećwiczymy zastosowanie konkretnych narzędzi informatycznych. W codziennej praktyce taki styl pracy pozwali Ci zaoszczędzić wiele kosztownego czasu.

Efekty szkolenia

 • Opracowana mapa zarządzania projektami w programie Xmind, czyli gotowa, spisana metodyka do zarządzania każdym projektem w organizacji.
 • Opracowany podczas szkolenia jeden wybrany, wspólny projekt na każdy zespół lub opracowane osobne projekty w każdej grupie.
 • Rozpoznane role w zespołach projektowych poprzez test psychologiczny Mereditha-Belbina (każdy uczestnik wie, w jakiej roli sprawdza się najlepiej podczas pracy zespołowej przy projekcie).
 • Przeszkolenie z programów służących do zarządzania projektami: GanttProject, Xmind (metoda mind mappingu).
 • Samodzielność, kompetencja i wiedza w temacie zarządzania projektami po odbytym szkoleniu.

Korzyści szkolenia

 • Przygotowanie praktyczne do natychmiastowego zaangażowania się w projekt
 • Możliwość użycia wiedzy w projektach inwestycyjnych, sprzedażowych, kosztowych
 • Opanowanie pakietu narzędzi: od metodycznych, przez podstawowe wsparcie informatyczne, po praktyczną dokumentację projektową

Metody szkolenia

Dyskusja, warsztaty, ćwiczenia, praca z oprogramowaniem, sesje refleksyjne.

Profil uczestnika

Kierownicy projektów, Liderzy wdrażania zmian, Grupy KAIZEN, Członkowie zespołów projektowych, Kierownictwo wyższego szczebla, Szefowie biur projektów – PMO (Project Management Office).

Benefity

 • Pobieranie materiałów w wersji elektronicznej
 • Kameralne grupy
 • Lunch i przerwy kawowe
 • Certyfikat uczestnictwa

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Akademia Skutecznego Project Managera, czyli zarządzanie projektami dla praktyków „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 08.05.2020 r.

  2. 1 595 zł + 23% VAT po 08.05.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.05.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akademia Skutecznego Project Managera, czyli zarządzanie projektami dla praktyków (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Damian Szczepaniak

Damian Szczepaniak

Specjalista w zakresie zarządzania projektami i procesami biznesowymi

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij