Aktualne problemy i praktyczne rozwiązania w zakresie inwestycji, modernizacji sieci energetycznych oraz służebności przesyłu

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: inwestycje energetyczne | sieci energetyczne | służebność przesyłu | ustawa o gospodarce nieruchomościami

Data: 16-17.03.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 20.02-17.03.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Kluczowe aspekty pozyskiwania i realizacji prawa do terenu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami dla inwestycji sektora energetycznego

 • Praktyka stosowania art. 124 i 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami – aspekty problemowe i najnowsze orzecznictwo
 • Egzekwowanie postanowień decyzji administracyjnych na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami w praktyce
 • Problematyka odszkodowań za ograniczenia i ewentualne szkody wynikające z zajęcia nieruchomości i prowadzenia prac budowlanych związanych z decyzjami administracyjnymi wydanymi na podstawie art. 124, 124a, 124b oraz 126.

Jakub Stefan Arczyński
Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

10:00

Przerwa

10:15

Problemy związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Ustalenie lokalizacji inwestycji energetycznych - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Andrzej Stefanowicz
Kancelaria MKS Moryson-Kowalski i Stefanowicz

11:15

Przerwa

11:30

Prawne sposoby uregulowania kwestii udostępnienia nieruchomości dla celów inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych - ścieżka administracyjna oraz cywilnoprawna

Joanna Maternik-Palicka
Veolia Energia Poznań SA

12:30

Przerwa

13:30

Brak zgody właściciela lub użytkownika nieruchomości po otrzymaniu decyzji o lokalizacji inwestycji - case study

Piotr Szwarc
Kancelaria CCLaw

14:30

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie problematyki służebności przesyłu

 • Rokowania oraz roszczenia dotyczące ustanowienia służebności przesyłu - najczęstsze problemy
 • Służebność przesyłu a regulacja zaszłości; odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu
 • Najnowsze orzecznictwo w zakresie zasiedzenia służebności

Maciej Broniecki
Radca Prawny

10:30

Przerwa

10:45

Wątpliwości związane z postanowieniami umów o przyłączenie do sieci energetycznej oraz ustanawiających służebność przesyłu

 • Alternatywne rozwiązania prawne dla służebności przesyłu - umowa najmu, dzierżawy i inne umowy
 • Zasady szacowania szkód, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi

Maciej Broniecki
Radca Prawny

11:45

Przerwa

12:00

Wniosek o zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości na potrzeby remontu urządzeń przesyłowych - najczęstsze błędy

 • Najnowsze orzecznictwo sądowe w związku z remontami i przebudową sieci energetycznych
 • Przebudowa infrastruktury energetycznej wymuszona inwestycjami drogowymi - jak bronić się przed roszczeniami

Jolanta Wawrzyniak
Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Wawrzyniak

13:00

Przerwa

14:00

Przymusowe wejście na teren prywatny w celu remontu lub przebudowy infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem ograniczeń związanych z pandemią

 • Status prawny urządzeń przesyłowych znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych

Jolanta Wawrzyniak
Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Wawrzyniak

15:00

Zakończenie warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W trakcie warsztatów, doświadczeni Eksperci w kompleksowy sposób przedstawią Uczestnikom skuteczne sposoby rozwiązywania aktualnych problemów w obszarze pozyskiwania gruntów pod inwestycje, udostępeniania nieruchomości w celu remontu i przebudowy oraz w zakresie służebności przesyłu. Poruszą takie tematy jak: nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, wątpliwości w zakresie stosowania art. 124 u.g.n., prawne sposoby uregulowania kwestii udostępnienia nieruchomości dla celów inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych, najnowsze orzecznictwo oraz rokowania i roszczenia w zakresie służebności przesyłu oraz problemy związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Główne zagadnienia:

 • Najistotniejsze zmiany dla sektora energetycznego w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Prawne sposoby uregulowania kwestii udostępnienia nieruchomości dla celów inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych – ścieżka administracyjna oraz cywilnoprawna
 • Najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie problematyki służebności
 • Rokowania oraz roszczenia dotyczące ustanowienia służebności przesyłu - najczęstsze problemy
 • Alternatywne rozwiązania prawne dla służebności przesyłu – umowa najmu, dzierżawy i inne umowy
 • Problemy związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Wątpliwości związane z postanowieniami umów o przyłączenie do sieci energetycznej oraz ustanawiających służebność przesyłu
 • Przymusowe wejście na teren prywatny w celu remontu lub przebudowy infrastruktury z uwzględnieniem ograniczeń związanych z pandemią

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego, gazowego, oraz ciepłowniczego. Warsztaty dedykujemy przede wszystkim przedstawicielom działów:

 • Nieruchomości / Gospodarki nieruchomościami
 • Inwestycji / Nadzoru inwestycyjnego
 • Pozyskiwania gruntów
 • Infrastruktury
 • Rozwoju sieci
 • Zarządzania majątkiem sieciowym

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Adam Nakielski

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 694 047 145
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.02.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.02.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aktualne problemy i praktyczne rozwiązania w zakresie inwestycji, modernizacji sieci energetycznych oraz służebności przesyłu „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 4.02.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 19.02.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.03.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aktualne problemy i praktyczne rozwiązania w zakresie inwestycji, modernizacji sieci energetycznych oraz służebności przesyłu (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.02.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.02.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Jakub Arczyński

Jakub Arczyński

Adwokat, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

Joanna Maternik-Palicka

Joanna Maternik-Palicka

Radca Prawny, Manager Biura Prawnego, Veolia Energia Poznań SA

Piotr Szwarc

Piotr Szwarc

Adwokat, Kancelaria CCLaw

Maciej Broniecki

Maciej Broniecki

Radca Prawny

Andrzej Stefanowicz

Andrzej Stefanowicz

Radca Prawny, Partner, Kancelaria MKS Moryson-Kowalski i Stefanowicz

Jolanta Wawrzyniak

Jolanta Wawrzyniak

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Wawrzyniak

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij