Aktualne wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse, Prawo

Tagi: AML | KYC | CRBR

Data: 09-10.06.2022r.

Cena:
2595 zł/os. > 19.05-10.06.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Zmiany w zakresie identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości - projekt wytycznych EBA, dotyczący korzystania z rozwiązań zdalnego onboardingu klientów

 • Stosowanie odpowiednich polityk i procedur zdalnego onboardingu, zgodne z wymogami ustawy o AML
 • Realizacja konkretnych rozwiązań w zależności od kategorii klientów
 • Rola zarządu i inspektora compliance w opracowaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu nowych procedur
 • Wymóg testowania nowych rozwiązań - identyfikacja ryzyk zgodnie z wytycznymi EBA
 • Outsourcing procesu Customer Due Diligence - wymagania regulacyjne

Magdalena Jaczewska
Taylor Wessing

Łukasz Szymański
Taylor Wessing

11:00

Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych w CRBR - praktyczne problemy i niejasności

 • Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych w praktyce - jak zrobić to prawidłowo?
 • Niejasności, które pojawiły się od momentu powstania obowiązku raportowania
 • Rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w CRBR, a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta, ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - rozwiązania
 • Kompetencje organu do spraw CRBR - kary pieniężne i nadzór

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

12:30

Przerwa

13:15

Najnowsze wytyczne GIIF, obowiązki instytucji obowiązanych wobec GIIF i zasady składania zawiadomień

 • Komunikaty GIIF nr 35, 36, 37 i 38 ze stycznia 2022 r.
 • Komunikaty GIIF nr 42 i 45 z marca 2022 r.
 • Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem Komunikatów GIIF: ocena ryzyka oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

14:15

Przerwa

14:30

Procedury KYC z uwzględnieniem wprowadzonych sankcji gospodarczych - konieczność modyfikacji rozwiązań

 • Identyfikacja i weryfikacja klienta
 • Szacowanie profilu ryzyka danego klienta
 • Identyfikacja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
 • Szacowanie ryzyka ze względu na stosunki gospodarcze

Beata Wiśnicka
Association of Certified Financial Crime Specialists - Central European Chapter

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście RODO

 • Naturalna sprzeczność – jak ją pogodzić
 • Skanowanie/kserowanie dokumentów stwierdzających tożsamość
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Dane osobowe, a kradzież tożsamości

Jan Komosa
DAPR

11:00

Stosowanie sankcji gospodarczych: procedury oparte na AML

 • Weryfikacja osób i podmiotów objętych sankcjami
 • Odpowiednie procedury weryfikacyjne jako narzędzie do minimalizacji ryzyka odpowiedzialności biznesowej

Joanna Kwaśniewicz
Sii Polska

12:30

Przerwa

13:15

Odpowiedzialność za niestosowanie się do obowiązków ustawowych dotyczących AML

 • Postępowania: współpraca instytucji z organami ścigania
 • Postępowanie a tajemnica bankowa i poufność informacji
 • Odpowiedzialność cywilna i sankcje karne
 • Kary administracyjne związane z AML

dr Piotr Karlik
FILIPIAK BABICZ LEGAL

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zmiany w zakresie identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości - projekt wytycznych EBA
 • Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych w praktyce - jak zrobić to prawidłowo?
 • Najnowsze wytyczne GIIF, obowiązki instytucji obowiązanych wobec GIIF i zasady składania zawiadomień
 • Rejestr rachunków bankowych, płatniczych i maklerskich - System Informacji Finansowej („SIF”)
 • Procedury KYC z uwzględnieniem wprowadzonych sankcji gospodarczych - konieczność modyfikacji rozwiązań
 • Stosowanie sankcji gospodarczych: procedury oparte na AML

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego – banków, TFI, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń, instytucji płatniczych. Zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów: AML, Przeciwdziałania praniu pieniędzy, Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, Compliance, Audytu i kontroli wewnętrznej, Nadzoru, Ryzyka Operacyjnego, Kontrolingu, Monitoringu zgodności.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 9.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 9.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aktualne wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 595 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 9.06.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aktualne wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 9.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 9.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Counsel, PwC Legal

Łukasz Szymański

Łukasz Szymański

Partner w kancelarii Taylor Wessing

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Aplikant adwokacki, Senior Associate, PwC Legal

dr Piotr Karlik

dr Piotr Karlik

Adwokat, Starszy prawnik, FILIPIAK BABICZ LEGAL

Magdalena Jaczewska

Magdalena Jaczewska

Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing

Beata Wiśnicka

Beata Wiśnicka

Członek Zarządu w Association of Certified Financial Crime Specialists - Central European Chapter

Joanna Kwaśniewicz

Joanna Kwaśniewicz

Anti-fraud Manager, KYC/AML/CFT ekspert, Sii Polska

dr Piotr Karlik

dr Piotr Karlik

Adwokat, Starszy prawnik, FILIPIAK BABICZ LEGAL

Jan Komosa

Jan Komosa

Prawnik, DAPR

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij