Executive search, czyli jak zrekrutować najlepszych z najlepszych w dobie światowego kryzysu. Nowoczesne narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty, HR i Kadry, Doradztwo

Data: 03-04.06.2020r.

Cena:
1295 zł/os. > 14.01-13.05.2020
1595 zł/os. > 14.05-04.06.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Planowanie rekrutacji w oparciu o potrzeby związane z kryzysową sytuacją

 • Rozpoznawanie potrzeb rekrutacyjnych w organizacji
 • Opisy stanowisk, modele kompetencyjne jako źródło informacji o profilu idealnego kandydata
 • Budowanie profilu idealnego kandydata w oparciu o metodę design thinking
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Planowanie kampanii komunikacyjnej na zewnątrz i wewnątrz organizacji

 • Praca nad przygotowaniem kampanii adekwatnej dla poszczególnych uczestników szkolenia
 • Tworzenie schematu kampanii komunikacyjnej
13:00

Lunch

14:00

Jak pozyskać najlepszych

 • Budowanie strategii na dotarcie do idealnych kandydatów
 • Budowanie organizacyjnej przewagi rynkowej na rynku firm rekrutujących
 • Wymiana doświadczeń
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Różne metody rekrutacji – co wybrać w czasach kryzysu

 • Dostosowanie metody do oczekiwań osób rekrutujących i organizacji
 • Sposoby na szybką, wstępną selekcję dużej ilości aplikacji
 • Assessment center – zasady, wady, zalety
 • Testy psychologiczne – kiedy są zasadne
 • Wywiad behawioralny, kompetencyjny, biograficzny
16:30

Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wywiad kompetencyjny

 • Tworzenie pytań do wywiadu w oparciu o model STAR
 • Planowanie przebiegu spotkania rekrutacyjnego
 • Case studies z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej budowania wywiadu rekrutacyjnego
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Assessment Center

 • Różne warianty (instant, full)
 • Budowanie prostych narzędzi mierzących kompetencje
 • Ćwiczenie umiejętności obserwacji i oceny kompetencji kandydatów
 • Kalibrowanie ocen i opinii po procesie Assessment Center
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Budowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku na rynku pracy

 • Przygotowanie komunikacji dla kandydatów przed ich wejściem w proces rekrutacji
 • Zasady i dbałość o komunikację z kandydatami po procesie rekrutacji
 • Jak pozostawić po sobie dobre wrażenie wśród osób, które nie przeszły procesu rekrutacji
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Pułapki oceny

 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie własnym błędom poznawczym
16:30

Zakończenie drugiego dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Cel warsztatu:

 • Przekazanie wiedzy i umiejętności na temat efektywnej rekrutacji i selekcji kandydatów w dobie kryzysu
 • Trening umiejętności związanych z rekrutowaniem i selekcją kandydatów
 • Przekazanie wiedzy na temat narzędzi budowania pozytywnej marki pracodawcy

Na szkoleniu nauczysz się:

 • Jak przygotować model kompetencji będący podstawą do poszukiwania kandydata
 • Rozpoznawać zalety i wady wewnętrznej oraz zewnętrznej rekrutacji
 • Jak napisać atrakcyjne ogłoszenie rekrutacyjne, które jednocześnie odpowiada wymogom stanowiska
 • Jak zaplanować kampanię rekrutacyjną, aby przyciągnąć osoby z dużym potencjałem
 • Jak przygotować atrakcyjną komunikację na zewnątrz i wewnątrz organizacji
 • Określać najważniejsze kryteria i ich wagę, w oparciu o które będą podejmowali decyzje dotyczące zatrudnienia/rekomendacji kandydatów
 • Jak dotrzeć do zmotywowanych kandydatów oraz jak rozpoznać prawdziwą motywację do pracy
 • Przygotować wywiad behawioralny i kompetencyjny
 • Wymienić i opisać różne sposoby rekrutacji (wywiad, testy, assessment center)
 • Jak nawiązać i utrzymać partnerskie relacje z kandydatami
 • Jak przeprowadzić ustrukturalizowany wywiad
 • Projektować krótkie zadanie weryfikujące poziom kompetencji
 • Jak prezentować ofertę firmy językiem korzyści
 • Podejmować decyzje dotyczące zatrudnienia/rekomendacji kandydata
 • Jak zbudować pozytywną markę pracodawcy na rynku
 • Jak prezentować ofertę firmy językiem korzyści
 • Podejmować decyzje dotyczące zatrudnienia/rekomendacji kandydata
 • Jak zbudować pozytywną markę pracodawcy na rynku

Na szkoleniu przećwiczysz:

 • Komunikację do potencjalnych kandydatów
 • Zbieranie informacji o potrzebach rekrutacyjnych z organizacji
 • Budowanie profilu idealnego kandydata
 • Pisanie ogłoszeń, formułowanie skutecznej komunikacji do kandydatów
 • Przygotowanie i prowadzenie wywiadu rekrutacyjnego
 • Tworzenie mini-scenek pomocnych w diagnozie kompetencji
 • Budowanie pozytywnej relacji z kandydatami
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w procesie rekrutacji
 • Udzielanie kandydatom informacji zwrotnych po procesie rekrutacji

Korzyści dla uczestników:

 • Zyskanie wiedzy na temat metod rekrutacji
 • Zdobycie praktycznych umiejętności rekrutowania i selekcji kandydatów
 • Uzyskanie informacji zwrotnych na temat własnych mocnych i słabych stron związanych z rekrutacją kandydatów
 • Poszerzenie perspektywy dotyczącej podejścia do rekrutacji
 • Stworzenie narzędzi rekrutacyjnych lub planu dostosowanego do potrzeb związanych z aktualną sytuacją uczestnika, z uwzględnieniem specyfiki i wymagań firmy

Grupa docelowa:

Osoby zajmujące się na co dzień rekrutacją i selekcją pracowników, pracownicy działów HR, pracownicy agencji rekrutacyjnych, kierownicy i dyrektorzy odpowiedzialni za rekrutację pracowników.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Executive search, czyli jak zrekrutować najlepszych z najlepszych w dobie światowego kryzysu. Nowoczesne narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników. „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 13.05.2020 r.

  2. 1 595 zł + 23% VAT po 13.05.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 02.06.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Executive search, czyli jak zrekrutować najlepszych z najlepszych w dobie światowego kryzysu. Nowoczesne narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników. (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.05.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.05.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Anna Mackiewicz

Anna Mackiewicz

Senior asesor, konsultant, trener, psycholog biznesu

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij