Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse, Prawo

Tagi: AML | KYC | CFT | SINF | PEP | CRBR | UBO

Data: 07-08.02.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 18.01-08.02.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Definicja klienta w AML

 • Rozszerzona definicja klienta
 • Dyrektywa V AML a definicja klienta

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

10:00

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy AML – praktyczne przykłady

 • Wpływ nowelizacji Ustawy AML na proces identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz pozostałych procesów KYC
 • Zmiany wynikające z nowelizacji a dokumentacja wewnętrzna instytucji obowiązanej

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

11:00

Przerwa

11:15

Screening - skuteczna identyfikacja i weryfikacja klientów

 • Know Your Customer
 • Digital onboarding
 • Ustalenie i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
 • Monitoring stosunków gospodarczych klienta
 • Obowiązki raportowe wobec organów
 • Planowane zmiany wynikające z unijnego pakietu legislacyjnego w zakresie AML

Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

12:15

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego - potencjalne problemy

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Analiza struktury własności spółki, spółki dominującej oraz składu zarządu i organów nadzorczych
 • Komunikacja ze wspólnikami spółki celem ustalenia UBO

Dr Damian Tokarczyk
Kancelaria Raczkowski

13:15

Przerwa

14:00

Monitoring transakcji w ramach zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

 • Monitoring stosunków gospodarczych a poziom ryzyka klientów
 • Bieżący monitoring a bieżąca analiza transakcji
 • Wykrywanie anomalii oraz klasyfikacja ryzyka
 • Wykorzystanie systemów IT
 • Aktualizacja dokumentów, danych i informacji

Andrzej Lanc
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

15:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy AML

 • Odpowiedzialność administracyjna instytucji obowiązanych
 • Kontrola i postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary administracyjnej
 • Odpowiedzialność karna
 • Planowane zmiany wynikające z unijnego pakietu legislacyjnego w zakresie AML

Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

10:25

Przerwa

10:40

Rola oceny ryzyka w systemie AML instytucji obowiązanej

 • Ocena ryzyka klientów i jej praktyczne przełożenie na środki bezpieczeństwa finansowego
 • Zmiany wynikające z implementacji V dyrektywy AML
 • Ocena ryzyka instytucji

Michał Ćwiakowski
Kancelaria Gawroński & Partners

11:50

Przerwa

12:10

Narzędzia informatyczne wspierające realizację obowiązków AML

 • Rola narzędzi informatycznych w ograniczeniu ryzyka AML
 • Dobieranie odpowiednich narzędzi do potrzeb instytucji obowiązanej
 • Ryzyka wiążące się ze stosowaniem nowych technologii

Edyta Zdziarska
Ekspert ds. AML

13:20

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Dynamiczne zmiany legislacyjne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy wymagają stałej aktualizacji wiedzy. Implementacja kolejnych dyrektyw AML stanowi wyzwanie nie tylko dla polskiego prawodawcy, ale przede wszystkim dla instytucji obowiązanych, które następnie stosują znowelizowane przepisy, nierzadko mierząc się z nieprzewidzianymi przez legislatora problemami. Nasi eksperci rozwieją wątpliwości w strategicznych dla branży AML zagadnieniach jak definicja klienta, komunikacja ze wspólnikami spółki i analiza jej struktury (własność i organy) celem ustalenia beneficjenta rzeczywistego. Poruszymy również temat relacji między instytucją finansową a dostawcą usług płatniczych, kwestię odpowiedzialności administracyjnej i karnej oficera AML i instytucji obowiązanej, a także przedstawimy system efektywnej komunikacji na linii instytucja obowiązana-GIIF.

Główne zagadnienia:

 • Definicja klienta w AML
 • Komunikacja ze wspólnikami spółki celem ustalenia UBO
 • Schematy prania pieniędzy - case study
 • Relacja między instytucją finansową a dostawcą usług płatniczych
 • Odpowiedzialność karna i administracyjna oficera AML oraz odpowiedzialność instytucji obowiązanych w przypadku naruszenia obowiązków ustawowych
 • Screening - skuteczna weryfikacja klientów

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego – banków, TFI, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń, instytucji płatniczych. Zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów: AML, Przeciwdziałania praniu pieniędzy, Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, Compliance, Audytu i kontroli wewnętrznej, Nadzoru, Ryzyka Operacyjnego, Kontrolingu, Monitoringu zgodności.

Udział w wydarzeniu daje 9 pkt dla adwokatów, 12 pkt dla radców prawnych.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 995 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 7.02.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Counsel, PwC Legal

Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

Radca Prawny, Associate, Kancelaria DLK Legal

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Aplikant adwokacki, Senior Associate, PwC Legal

Andrzej Lanc

Andrzej Lanc

AML Officer, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

dr Damian Tokarczyk

dr Damian Tokarczyk

Adwokat, Starszy Prawnik, Kancelaria Raczkowski

Edyta Zdziarska

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

Radca Prawny, Associate, Kancelaria DLK Legal

Michał Ćwiakowski

Michał Ćwiakowski

Adwokat, Szef Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych, kancelaria Gawroński & Partners

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij