Inwestycje w zgodzie z naturą i prawem - wyzwania w zakresie pozyskiwania decyzji środowiskowych

Grupa tematyczna: Ochrona środowiska, Energetyka, Nieruchomości, Infrastruktura, Budowlanka, Przemysł

Tagi: ochrona środowiska | decyzje środowiskowe | OOŚ | OZE | inwestycje strategiczne | bioróżnorodność | zagospodarowanie przestrzenne | prawo ochrony środowiska

Data: 21-22.10.2024r.

Cena:
2195 zł/os. > 09.07-23.08.2024
2595 zł/os. > 24.08-25.09.2024
2995 zł/os. > 26.09-21.10.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Inwestycje strategiczne w nowej erze oceny środowiskowej: wyzwania i szanse dla zrównoważonego rozwoju

 • Inwestycje strategiczne w nowej formule oceny środowiskowej - omówienie założeń
 • Zmiany wynikające z pakietu nowelizacji Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znaczenie nowej formuły oceny środowiskowej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju inwestycji strategicznych

dr Sergiusz Urban
Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

10:30

Przerwa

10:40

Weryfikacja i ocena zagrożeń środowiskowych w planowanych inwestycjach

 • Audyt przedsięwzięcia - niezbędne wymogi do uzyskania decyzji środowiskowej -  przebieg
  i wnioski z perspektywy eksperta - case study 
 • Procedura oceny oddziaływania na środowisko - przy jakich inwestycjach ocena jest niezbędna? 
 • Kluczowe elementy bioróżnorodności - co należy brać pod uwagę przy ocenie oddziaływania na środowisko
 • Dobra praktyka w zakresie oceny oddziaływania na środowisko - przeprowadzenie rzetelnej
  i kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko
 • Opracowanie rekomendacji w zakresie minimalizacji negatywnego wpływu inwestycji
  na środowisko
 • Analiza porealizacyjna przedsięwzięcia oddziaływującego na środowisko - czym jest, co zawiera, kiedy jest potrzebna?

dr Filip Nawrot
Kancelaria BBP Legal

Filip Poniewski
Kancelaria BBP Legal

12:40

Przerwa lunchowa

13:30

Prawne aspekty pozyskania decyzji środowiskowych

 • Prawo polskie a wymagania Unii Europejskiej
 • Wpływ reformy planowania przestrzennego i treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Ostatnie i planowane zmiany w Ustawie prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Magda Biernat-Kopczyńska
Kancelaria Prawna Maruszkin

15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej

 • Wytyczne dotyczące przygotowania raportów środowiskowych oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia (KIP)
 • Weryfikacja poprawności i potencjalne ryzyka przy sporządzaniu dokumentów potrzebnych do uzyskania decyzji środowiskowej
 • Case study poprawnie przygotowanych dokumentów

Tomasz Duchniak
Kancelaria Prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

10:30

Przerwa

10:40

Decyzje administracyjne: odwołania, skargi i konsekwencje

 • Odwołania od decyzji
 • Droga postępowania przy składaniu odwołania i skargi - case study
 • Konsekwencje prawne i finansowe zaskarżonych decyzji
 • Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Przegląd praktyki orzeczniczej

Łukasz Ostas
Kancelaria GESSEL

12:10

Przerwa lunchowa

13:00

Decyzje środowiskowe na budowę OZE - aspekty prawne i praktyczne

 • Kryteria oceny potencjalnego i znaczącego oddziaływania inwestycji OZE na środowisko
 • Oddziaływanie instalacji OZE na środowisko - kompleksowa analiza dla farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego a inwestycje OZE
14:30

Przerwa

14:40

Udział społeczeństwa w postępowaniach OOŚ

 • Rola organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności 
 • Opór społeczny i praktyczne sposoby na jego przełamanie
15:40

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Warsztat umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do skutecznej realizacji inwestycji w zgodzie z naturą i prawem. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się, 
jak zweryfikować i ocenić zagrożenia środowiskowe w planowanych przedsięwzięciach, a także poruszone zostaną aspekty prawne dotyczące uzyskania decyzji środowiskowych. Podczas szkolenia omówione zostaną wyzwania i szanse dla strategicznych inwestycji w kontekście zrównoważonego rozwoju. Eksperci przedstawią kwestie przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej, procedur odwoławczych oraz skarg, a także kwestie udziału społeczeństwa w postępowaniach OOŚ. 

Główne zagadnienia:

 • Inwestycje strategiczne w nowej erze oceny środowiskowej
 • Weryfikacja i ocena zagrożeń środowiskowych w planowanych inwestycjach
 • Prawne aspekty pozyskania decyzji środowiskowych  
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej
 • Decyzje administracyjne 
 • Decyzje środowiskowe na budowę OZE - aspekty prawne i praktyczne
 • Udział społeczeństwa w postępowaniach OOŚ

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży energetycznej, przemysłowej i budowlanej, a w szczególności osoby z działów:

 • ochrony środowiska
 • energetycznych
 • prawnych
 • inwestycji
 • nieruchomości
 • projektów
 • infrastruktury

Zapraszamy również wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Aleksandra Potoczny

Assistant Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 658
e-mail: a.potoczny@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23 sierpnia 2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23 sierpnia 2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Inwestycje w zgodzie z naturą i prawem - wyzwania w zakresie pozyskiwania decyzji środowiskowych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2195 zł + 23% VAT do 23 sierpnia 2024 r.

  2. 2595 zł + 23% VAT do 25 września 2024 r.

  3. 2995 zł + 23% VAT po 25 września 2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.10.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Inwestycje w zgodzie z naturą i prawem - wyzwania w zakresie pozyskiwania decyzji środowiskowych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23 sierpnia 2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23 sierpnia 2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij