Jak przygotować się do kontroli wykorzystania pomocy publicznej w związku z COVID-19

Grupa tematyczna: Przemysł, FMCG i RETAIL, Branża budowlana, Grupy kapitałowe, Finanse, Prawo, CUW

Tagi: Tarcza Antykryzysowa | kontrole dofinansowania | odpowiedzialność karno-skarbowa

Data: 12.01.2021r.

Cena:
295 zł/os. > 19.11-18.12.2020
395 zł/os. > 19.12-12.01.2021

Program

Program
9:45

Logowanie na platformę

10:00

Cześć pierwsza

 • Kluczowe obszary ryzyka poszczególnych programów pomocowych
 • Jak przygotować się do kontroli oraz jakie organy mogą interesować się sposobem wykorzystania pomocy państwa?
11:00

Przerwa

11:15

Cześć druga

 • Konsekwencje wynikające z niespełnienia kryteriów udzielenia pomocy
 • Ryzyko odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej mogące wynikać z niewłaściwego wykorzystania pomocy publicznej
12:15

Zakończenie szkolenia

Prowadzący:

Robert Gniezdzia

MBA, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Chmielniak Adwokaci

Doradza klientom korporacyjnym w zakresie spraw związanych z prawem gospodarczym, administracyjnym oraz regulacyjnym. Doradza menedżerom i organizacjom w zakresie minimalizacji ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Reprezentuje podmioty gospodarcze w sprawach odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej oraz karno skarbowej. Wspiera klientów w zakresie implementacji procedur compliance, pozwalających minimalizować ryzyka organizacji związane z prowadzeniem działalności biznesowej, także na gruncie karnym i karnym skarbowym. Zdobywał praktyczne doświadczenia biznesowe jako członek organów zarządzających w spółkach handlowych. Przez wiele lat związany z sektorem finansowym. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Wielu przedsiębiorców skorzystało z pomocy publicznej w ramach tzw. tarczy finansowej nie zdając sobie do końca sprawy z obowiązków z jakimi się to wiąże a tym bardziej zagrożeń jakie mogą pojawić się wraz z kontrolą przez organy sposobu wykorzystania środków publicznych. Mnogość przepisów, ale co ważniejsze, ich głęboka niespójność wynikająca z tempa procedowania i wdrażania naprędce kolejnych zmian do tzw. specustawy, wywołują wśród przedsiębiorców daleko idącą niepewność skutków, tak w zakresie ewentualnych nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o pomoc, jak i z jej właściwym wykorzystaniem. Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na skalę pomocy publicznej, kontrole wykorzystania przez przedsiębiorców środków płynących z tarcz antykryzysowych są więcej niż pewne. Pamiętać należy także o pomocy publicznej polegającej na możliwości zastosowaniu przez przedsiębiorcę rozmaitych ulg i zwolnień, co także będzie przedmiotem zainteresowania służb skarbowych. Przezorny przedsiębiorca już teraz musi wziąć pod uwagę ryzyko ewentualnej kontroli i być do niej odpowiednio przygotowany.

Chmielniak Adwokaci jest wiodącą kancelarią prawną specjalizującą się w sprawach karnych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Jesteśmy obecni w Katowicach, Warszawie i Krakowie. Posiadamy interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje oraz szerokie i dogłębne spojrzenie na kwestie gospodarcze, podatkowe i biznesowe. Szczególne i priorytetowe miejsce zajmują sprawy karne gospodarcze i karne skarbowe oraz compliance, w tym dostosowanie działań firm i przedsiębiorstw do wymogów prawa (regulacje, polityki). Nasze kompetencje na polu biznesowym i gospodarczym wynikają także z bieżącej współpracy z podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami publicznymi, a także z osobistych doświadczeń partnerów kancelarii, którzy wiele lat pełnili funkcje w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych.

 • Sprawy karne, karne gospodarcze i sprawy karne skarbowe stanowią zasadniczą część naszej specjalizacji
 • Zapewniamy pomoc menedżerom w postępowaniach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Pomagamy menedżerom w postępowaniach dotyczących ich odpowiedzialności za zaległości podatkowe, w sprawach o działanie na szkodę spółki oraz odpowiedzialności za zobowiązania wobec wierzycieli.
 • Wspieramy dyrektorów działów prawnych w zakresie prawa karnego gospodarczego, karnego skarbowego, administracyjnych kar finansowych, programów zgodności, w tym tworzeniu polityk w obszarze m.in. antykorupcji, ochrony danych osobowych, kodeksów etyki.
 • Doradzamy organizacjom w zakresie wdrażania skutecznych instrumentów compliance, prowadzimy audyty oraz szkolenia. Reprezentujemy organizacje w sprawach przeciwko byłym członkom zarządu. Reprezentujemy organizacje w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.
 • Zapewniamy pomoc prawną w sprawach podatkowych i administracyjnych, w których przedmiotem może być nałożenie administracyjnej kary finansowej.
 • Bronimy w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Jesteśmy pełnomocnikami oskarżycieli posiłkowych

Jesteśmy autorami Komentarza do nowelizacji 2019 Kodeksu Postępowania Karnego wydanego przez Wolters Kluwer w 2020 r. Kancelaria oraz indywidualnie mec. Łukasz Chmielniak zostali wyróżnieni w międzynarodowym rankingu Legal 500 EMEA w dziedzinie White collar crime.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji po dn. 18.12.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Jak przygotować się do kontroli wykorzystania pomocy publicznej w związku z COVID-19 „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 295 zł + 23% VAT do 18.12.2020 r.

  2. 395 zł + 23% VAT po 18.12.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.01.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Jak przygotować się do kontroli wykorzystania pomocy publicznej w związku z COVID-19 (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji po dn. 18.12.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 6. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 7. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 8. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 9. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 11. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Robert Gniezdzia

Robert Gniezdzia

MBA, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Chmielniak Adwokaci

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij