Marketing wirusowy – praktyczne aspekty kampanii viralowych

Grupa tematyczna:
Marketing i PR

Data: 14.03.2017 r.

Cena: 995 zł/os.

Program

DZIEŃ
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Moduł 1

Marketing wirusowy – co warto, a co trzeba wiedzieć o tej formie reklamy

9:45

Moduł 2

Viral marketing 2017 – kierunki rozwoju w 2017 roku

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Moduł 3

Skuteczne kanały dystrybucji wirusa – określenie i pogrupowanie kanałów marketingowych, wspomagających marketing wirusowy

11:00

Moduł 4

Szanse i zagrożenia – w czym kampanie wirusowe mogą pomóc, a w czym zaszkodzić

11:45

Moduł 5

Sukcesy i porażki – przykłady skutecznych i nieskutecznych kampanii

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Moduł 6

Narzędzia statystyczne i analityczne niezbędne do badania skuteczności kampanii – to część, w której porównamy możliwości narzędzi analitycznych

14:15

Moduł 7

Zrób to sam – jakie działania przeprowadzę samodzielnie, a kiedy i z czym warto zwrócić się do specjalisty?

15:00

Moduł 8

Koszty – ile to kosztuje?

15:45

Moduł 9

Porozmawiajmy – przykłady uczestników szkolenia, wymiana doświadczeń

16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się jak:

 • Planować kampanie wirusowe
 • Tworzyć reklamy wirusowe
 • Osiągać cele marketingowe i sprzedażowe dzięki reklamom wirusowym
 • Podejmować właściwe decyzje marketingowe w oparciu o pozyskane dane
 • Dysponować budżet marketingowy na różne kanały reklamowe, by uzyskiwać możliwie wysoki zwrot z inwestycji
 • Wykorzystać media społecznościowe (Facebook, YouTube) do realizacji tych celów

Korzyści dla pracodawcy:

 • Uzyskuje świadomego i bardziej samodzielnego pracownika działu marketingu
 • Może generować kampanie viralowe wykorzystując własne zasoby
 • W pełni kontroluje proces przygotowania i dystrybucji kampanii
 • Może analizować i oceniać wyniki kampanii viralowych
 • Może analizować i oceniać efekty kampanii zleconych firmom zewnętrznym
 • Wiedza i doświadczenie na przyszłość
 • Wymiana wiedzy i doświadczenia z marketingowcami z innych firm

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, managerów, pracowników działów marketingu i reklamy.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Marketing wirusowy – praktyczne aspekty kampanii viralowych „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 21.02.2017 r.

  2. 1 295 zł + 23% VAT po 21.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.03.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Marketing wirusowy – praktyczne aspekty kampanii viralowych (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Piotr Stroczkowski

Trener biznesu, specjalista e-commerce

Partnerzy