MiFID III / MiFIR II - wdrożenie nowych wymogów regulacyjnych na rynku instrumentów finansowych

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe, Banki, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Tagi: MiFID III | MiFIR II | ESMA | KNF | RIS | Retail Investment Strategy

Data: 02-03.10.2024r.

Cena:
2195 zł/os. > 04.07-05.08.2024
2595 zł/os. > 06.08-03.09.2024
2995 zł/os. > 04.09-02.10.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

MiFID III i MiFIR II - kluczowe zmiany dla instytucji i inwestorów

 • Harmonogram i cel wprowadzanych zmian
 • Zmiany wprowadzane na mocy MiFID III:
  • Zmiana zasad klasyfikacji firm inwestycyjnych jako podmiotów systematycznie internalizujących transakcje
  • Zmiany w zakresie zasady best execution
  • Zmiana wymogów dotyczących reakcji systemów obrotu na znaczące wahania cen instrumentów finansowych
 • Zmiany wprowadzane na mocy MiFIR II:
  • Wzmocnienie transparentności i dostępności informacji rynkowych 
  • Obowiązek udostępniania danych przed- i posttransakcyjnych - warunki handlowe
  • Zakaz przyjmowania płatności za przepływ zleceń (PFOF Payment for Order Flow)
 • Inne planowane zmiany, w tym synchronizacja zegarów biznesowych

10:30

Przerwa

10:45

Raportowanie transakcji zgodnie z MiFID III i MiFIR II

 • Porównanie dotychczasowego i nowego podejścia (MiFID II MiFIR I vs MiFID III/MiFIR II)
 • Raportowanie transakcji w oparciu o art. 26 MiFIR II
 • Obowiązek dostarczenia danych referencyjnych instrumentu finansowego na podstawie art. 27 MiFIR II
 • ARM - zasady raportowania transakcji, zakres zgłaszanych danych i tryb raportowania
 • APA - obowiązki zgłaszania danych o zawartych transakcjach
12:15

Przerwa lunchowa

13:00

Dozwolone i niedozwolone zachęty w oparciu o MIFID III - aktualne zasady i dobre praktyki

 • Praktyczne przykłady dozwolonych i niedozwolonych zachęt w oparciu o MiFID III i MiFIR II
 • Warunki świadczenia doradztwa inwestycyjnego zależnego i niezależnego
 • Usługa dystrybucji a zachęty
 • Aktualne podejście KNF do kwestii zachęt
 • Zachęty a zarządzanie konfliktami interesów

Piotr Żelek
FinLegalTech

14:15

Przerwa

14:30

Nadzór nad instytucjami finansowymi w zakresie przestrzegania regulacji MiFID i MiFIR

 • Jak KNF przeprowadza kontrole? Jakie są główne obszary kontroli? Przegląd ostatnich kar KNF
 • Jak ESMA współpracuje z KNF w celu zapewnienia poprawnego stosowania regulacji MiFID i MiFIR?
 • Jakie są kompetencje UOKiK w zakresie ochrony konsumentów na rynku finansowym? Przykłady interwencji UOKiK

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Wymogi zarządzania produktowego - analiza odpowiedniości i adekwatności produktów

 • Polityka klasyfikacji klientów zgodnie z MiFID III
  • Kategorie klientów
  • Zakres ochrony dla poszczególnych kategorii klientów
  • Obowiązki informacyjne (koszty ex ante i ex-post, KID)
 • Wytyczne ESMA dotyczące wymogów w zakresie zarządzania produktami zgodnie z MiFID II
 • Praktyczne aspekty przeprowadzania oceny odpowiedniości i adekwatności
 • Oczekiwania KNF względem instytucji finansowej podczas kontroli w tym zakresie

Piotr Żelek
FinLegalTech

10:45

Przerwa

11:00

ESG a świadczenie usług inwestycyjnych

 • Obowiązki instytucji finansowych w zakresie ESG na podstawie Taksonomii UE, SFDR i CSRD
 • Badanie preferencji klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Greenwashing na rynku inwestycyjnym

Szymon Jelonek
Dentons

dr Jarosław Bełdowski
Dentons

12:15

Przerwa lunchowa

13:00

MiFID III / MiFIR II a RIS (Retail Investment Strategy) – zmiany w regulacjach dotyczących usług inwestycyjnych dla klientów detalicznych

 • Zmiany w schematach zachęt dla dystrybutorów
 • Wprowadzenie tzw. benchmarków cen produktów finansowych dla danej grupy produktów
 • Zmiana sposobu przekazywania inwestorom detalicznym informacji na temat produktów
  i usług inwestycyjnych
 • Zwiększenie kontroli ze strony krajowych i europejskich jednostek nadzoru (KNF, ESMA i EIOPA)

KSZ Smart Legal

14:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Podczas warsztatów dowiesz się, jaki jest zakres wprowadzanych zmian pakietem MiFID III i MiFIR II oraz jak te zmiany wpłyną na instytucje finansowe i inwestorów. Nauczysz się, jak prawidłowo raportować transakcje zgodnie z MiFID III i MiFIR II. Omówione zostaną także dozwolone i niedozwolone zachęty Dzięki temu poznasz aktualne zasady i dobre praktyki, które pomogą Ci unikać potencjalnych konfliktów interesów i działać w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Poruszymy również temat nadzoru nad instytucjami finansowymi w zakresie przestrzegania regulacji MiFID i MiFIR. Warsztaty pozwolą Ci zrozumieć wymogi zarządzania produktowego, w tym analizę odpowiedniości i adekwatności produktów finansowych. Dzięki temu będziesz w stanie lepiej dopasować oferowane produkty do potrzeb i profilów ryzyka swoich klientów. Ważnym punktem będzie również omówienie roli ESG w świadczeniu usług inwestycyjnych. Na koniec warsztatów poznasz zmiany dotyczące usług inwestycyjnych dla klientów detalicznych w ramach RIS. Warsztaty te to doskonała okazja, aby zdobyć aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania w dynamicznie zmieniającym się środowisku regulacyjnym.

Główne zagadnienia:

 • MiFID III i MiFIR II - kluczowe zmiany dla instytucji i inwestorów
 • Raportowanie transakcji zgodnie z MiFID III i MiFIR II
 • Dozwolone i niedozwolone zachęty w oparciu o MIFID III - aktualne zasady i dobre praktyki
 • Nadzór nad instytucjami finansowymi w zakresie przestrzegania regulacji MiFID i MiFIR 
 • Wymogi zarządzania produktowego - analiza odpowiedniości i adekwatności produktów
 • ESG a świadczenie usług inwestycyjnych
 • MiFID III / MiFIR II a RIS (Retail Investment Strategy) – zmiany w regulacjach dotyczących usług inwestycyjnych dla klientów detalicznych

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, domów maklerskich i banków. W szczególności zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Finansowych
 • Inwestycji
 • Funduszy 
 • Nadzoru
 • Ryzyka
 • Skarbu
 • Produktów inwestycyjnych
 • Produktów finansowych 
 • Zarządzania aktywami

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Aleksandra Różowska

Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 367
e-mail: a.rozowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 05.08.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 05.08.2024  r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W MiFID III / MiFIR II - wdrożenie nowych wymogów regulacyjnych na rynku instrumentów finansowych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2195 zł + 23% VAT do 05.08.2024  r.

  2. 2595 zł + 23% VAT do 03.09.2024 r.

  3. 2995 zł + 23% VAT po 03.09.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 02.10.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem MiFID III / MiFIR II - wdrożenie nowych wymogów regulacyjnych na rynku instrumentów finansowych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 05.08.2024  r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 05.08.2024  r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij