Należyte zarządzanie spółkami z udziałem Skarbu Państwa i spółkami powiązanymi: odpowiedzialność, wyzwania i dobre praktyki w ładzie korporacyjnym

Grupa tematyczna: Spółki Skarbu Państwa

Tagi: UOKiK | ESG | KSH | SSP | Zarząd | Spółki Skarbu Państwa | Rada Nadzorcza | Grupy Kapitałowe | GK

Data: 23-24.09.2024r.

Cena:
2595 zł/os. > 11.06-23.07.2024
2995 zł/os. > 24.07-26.08.2024
3395 zł/os. > 27.08-23.09.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Kształtowanie relacji pomiędzy spółkami zależnymi i dominującymi zgodnie z KSH

 • Podstawy prawne relacji pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi
 • Jakie uprawnienia mają spółki dominujące wobec spółek zależnych
 • Zakres odpowiedzialności spółki dominującej a ochrona interesów spółki zależnej
 • Praktyczne aspekty relacji pomiędzy spółkami w grupie kapitałowej - case study

Piotr Turowicz
Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Turowicza

10:10

Spór korporacyjny o kontrolę nad spółkami prawa handlowego na przykładzie sporu
o media – case study

Krzysztof Łyszyk
LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy

10:50

Przerwa

11:00

Należyte gospodarowanie posiadanymi aktywami państwowymi na podstawie przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

 • Zasady gospodarowania aktywami określone ustawą o zarządzania mieniem państwowym
 • Podejmowanie decyzji gospodarczych w oparciu o rzetelną analizę i ocenę ryzyka
 • Dostępność informacji o mieniu państwowym i sposobie jego zagospodarowania
 • Unikanie konfliktów interesów i uprzywilejowania określonych podmiotów
 • Zadania Ministra Skarbu Państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym

Mariusz Fistek
LL.M. Radca prawny, Partner, Head of Energy and Corporate Litigation Viroux & Partners

12:10

Przerwa lunchowa

13:00

Analiza kwalifikacji, jakie powinny posiadać osoby pełniące nadzór w spółkach oraz osób pełniących funkcje zarządcze i kierownicze w tychże spółkach

 • Niezbędne kwalifikacje osób pełniących funkcje zarządcze i kierownicze w Spółkach Skarbu Państwa 
 • Jak sprawować nadzór nad zatrudnieniem osób pełniących funkcje zarządcze i kierownicze w Spółkach Skarbu Państwa  
 • Najlepsze praktyki w rekrutacji i ocenie kadr zarządczych 
 • Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa - omówienie założeń

Piotr Wielgosz
Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

14:10

Przerwa

14:15

Organizacja współpracy między Członkami Zarządu, Radą Nadzorczą i działami kluczowymi dla zachowania ładu korporacyjnego

 • Zarządzanie ładem korporacyjnym - obowiązki Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu
 • Obowiązki sprawozdawcze Zarządu i Rad Nadzorczych oraz dostęp do informacji 
 • Rola kluczowych działów w zapewnieniu ładu korporacyjnego
 • Etyczne przywództwo, czyli ład korporacyjny w kontekście ESG

dr Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

15:30

Przerwa

15:35

Właściwe przygotowanie organizacji do raportowania ESG

 • Przegląd prawnych regulacji i obowiązków z nich wynikających
 • Pozyskiwanie i wymiana niezbędnych informacji - analiza istotności
 • Raportowanie ESG w praktyce - standardy, modelowe sprawozdania
 • Korzyści z właściwego przygotowania organizacji do raportowania ESG
 • Odpowiedzialność zarządcza
 • Dobre praktyki - case study na podstawie dobrze przygotowanych sprawozdań

Radosław Lewandowski
Stock Spirits Group

17:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Business Judgement Rule - proces zarządzania ryzykiem biznesowym i jego granice

 • Jakie decyzje wiążą się z ryzykiem odpowiedzialności?
 • Niedochowanie należytej staranności – znaczenie prawne
 • Jak ograniczyć ryzyko przy podejmowaniu decyzji 
 • Ryzyko prawne a ryzyko gospodarcze
 • Granice dopuszczalnego ryzyka gospodarczego
 • Zasady zarządzania ryzykiem na podstawie norm ISO 31000 i ISO 31022

Jarosław Ostrowski
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:40

Odpowiedzialność karna Członków Zarządu i Rad Nadzorczych

 • Kto i za co ponosi odpowiedzialność - analiza przypadków podlegających karze
 • Zakres odpowiedzialności prawnokarnej członków organów Spółek Skarbu Państwa
 • Metody minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej 
 • Jak zachować się w przypadku postępowań? - Kontrola, przesłuchanie, aresztowanie 
 • Praktyczne metody wyłączenia odpowiedzialności karnej kluczowych osób zarządzających spółkami

Michał Szałas
Szałas | Legal

11:40

Przerwa

11:45

Audyt nieprawidłowości w Spółkach Skarbu Państwa

 • Przebieg i wnioski z perspektywy eksperta - case study

Barbara Ciemała
Audit4You

12:45

Przerwa lunchowa

13:30

Naruszenia reguł konkurencji i postępowania UOKiK dotyczące Grup Kapitałowych

 • Przepisy antymonopolowe i ich znaczenie dla grup kapitałowych
 • Podejrzenia naruszenia prawa konkurencji - minimalizacja ryzyka, regulacje prawne
 • Odpowiedzialność Grup Kapitałowych za praktyki ograniczające konkurencję: odpowiedzialność spółek-matek 
 • Kary za praktyki ograniczające konkurencję - przegląd najnowszych decyzji Prezesa UOKiK

dr Katarzyna Menszig-Wiese
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

14:45

Przerwa

14:50

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

 • Krajobraz zagrożeń i najnowsze trendy w regulacjach cyberbezpieczeństwa – NIS2, DORA, CRA.
 • Odpowiedzialność organów zarządzających za zarządzanie ryzykami zw. z cyberbezpieczeństwem
 • Incydenty ransomware i wycieki danych – zarys procedury działania i rola zarządu
 • Odpowiedzialność prawna za skutki incydentu – sprawcy, pracownicy czy zewnętrzni dostawcy

Jakub Barański
Wardyński i Wspólnicy Sp.k.

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Warsztat umożliwi zrozumienie przepisów prawnych regulujących relacje między spółkami zależnymi a dominującymi oraz związaną z tym odpowiedzialnością. Dzięki case study i  praktycznym analizom uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie gospodarować aktywami państwowymi, podejmować decyzje gospodarcze oraz jak analizować ryzyko i unikać konfliktów interesów, a także zminimalizować zagrożenie odpowiedzialności karnej. Omówione zostaną również kwestie związane z kwalifikacjami kadry zarządczej, nadzorem nad rekrutacją i oceną pracowników. Dodatkowo uczestnicy poznają najlepsze praktyki zarządzania ładem korporacyjnym, obowiązkami sprawozdawczymi i rolą kluczowych działów w organizacji oraz zarządzania cyberbezpieczeństwem w przedsiębiorstwach.

Główne zagadnienia:

 • Kształtowanie relacji pomiędzy spółkami zależnymi i dominującymi zgodnie z KSH 
 • Gospodarowanie posiadanymi aktywami państwowymi
 • Odpowiedzialność karna Członków Zarządu i Rad Nadzorczych
 • Właściwe przygotowanie organizacji do raportowania ESG
 • Zarządzanie ryzykiem biznesowym 
 • Audyt nieprawidłowości w Spółkach Skarbu Państwa
 • Postępowania UOKiK dotyczące Grup Kapitałowych
 • Cyberbezpieczeństwo w przedsiębiorstwie
 • Współpraca między Członkami Zarządu, Radą Nadzorczą i kluczowymi działami 

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykujemy przedstawicielom Spółek Skarbu Państwa. W szczególności serdecznie zapraszamy Rady Nadzorcze, Zarządy, a także dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Biura Zarządu
 • Biura Nadzoru Właścicielskiego
 • Biura Nadzoru Korporacyjnego
 • Ryzyka
 • Controllingu
 • Audytu

Zapraszamy również wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23 lipca 2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23 lipca 2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Należyte zarządzanie spółkami z udziałem Skarbu Państwa i spółkami powiązanymi: odpowiedzialność, wyzwania i dobre praktyki w ładzie korporacyjnym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 23 lipca 2024 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT do 26 sierpnia 2024 r.

  3. 3395 zł + 23% VAT po 26 sierpnia 2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.09.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Należyte zarządzanie spółkami z udziałem Skarbu Państwa i spółkami powiązanymi: odpowiedzialność, wyzwania i dobre praktyki w ładzie korporacyjnym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23 lipca 2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23 lipca 2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij