Nowe produkty, obowiązki i odpowiedzialność w relacji BANK-KLIENT w świetle dyrektywy PSD2 i innych regulacji

Grupa tematyczna: Banki, Finanse, Prawo

Tagi: bank | klient | płatności | PSD2 | AML | TPP | Reklamacje | Biometria | PISP | AISP

Data: 02-03.12.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 06.11-03.12.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Płatności w warunkach PSD 2 i kolejnych regulacji

 • Dostęp do rachunku przez bank vs przez TPP: konkurencja, obowiązki, odpowiedzialność
 • Zasada równoważności opłat i transparentność kosztów przewalutowania w transakcjach kartą płatniczą i bankowości elektronicznej
 • Uwarunkowania płatności „one-leg” na gruncie PSD2 i rozporządzenia 2019/518
dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Nowe technologie i innowacje płatnicze z perspektywy PSD 2

 • „Schowanie” usługi PIS przed użytkownikiem: różnice pay-by-link vs przelew –PIS
 • Chmura w działalności dostawcy wyłącznie usługi AIS
 • Weryfikacja klienta w usługach TPP
dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Skuteczne metody weryfikacji klienta, a ochrona jego danych

 • Identyfikacja i weryfikacja klienta nieobecnego - RODO w cyfrowej obsłudze klienta, czego bank może oczekiwać, a czego nie wolno
 • Problemy związane z weryfikacją klienta pod kątem ustawy AML
 • Metody biometrycznej identyfikacji
 • Kontrowersje dotyczące kserowania dokumentów tożsamości
 • Profilowanie klienta w świetle obowiązujących regulacji
dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

15:30

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Obowiązek informacyjny i skuteczna komunikacja z klientem banku

 • Źródła i katalog informacji obowiązkowych przy świadczeniu usług płatniczych
 • Forma dostarczania informacji obowiązkowych
 • Wytyczne i wymogi szczególne: ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Problematyka reklamacji klienta - sposób rozpatrywania i udzielania odpowiedzi

 • Odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane - weryfikacja zgłoszeń i niezwłocznego zwrotu środków
 • Reklamacje z tytułu korzystania z usług TPP - granice odpowiedzialności i metody postępowania
Izabela Dąbrowska-Antoniak

Izabela Dąbrowska-Antoniak

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Praktyczna strona działań UOKiK

 • Zmiany rozszerzające prawa konsumenta i ochronę przed klauzulami abuzywnymi na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 
dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Wprowadzenie PSD2 przyniosło rewolucję w płatnościach. Jego echa to np. wzmożona weryfikacja transakcji przy uwierzytelnieniach, liczne przywileje klienta względem banków, czy konkurencja ze strony TPP. Prócz tego koniec roku uzupełnił je o cały szereg nowych zmian w przepisach, jak projekt „Witraż”, konieczność dostosowywania się do rozporządzenia o płatnościach transgranicznych, lub rozszerzenie praw konsumenckich na przedsiębiorców. Wszystko to ma radykalny wpływ na relacje bank-klient i wymusza dynamiczne zmiany po stronie instytucji płatniczych, konieczne by móc świadczyć usługi sprawnie. Udział w naszej konferencji przyniesie wiedzę na temat tego, jak płynnie przejść proces zmian, by sprostać dostosowaniu do nowych regulacji, uchronić się od uchybień w znajomości przepisów, a prócz tego powie o praktycznej stronie ich egzekucji. Nasi doświadczeni eksperci omówią też nowoczesne metody weryfikacji tożsamości i podpowiedzą jak wdrożyć procedury pozwalające sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nami wymagający klient usług płatniczych nowoczesnej bankowości, również w kontekście reklamacji. Przekazana przez nich przygotowanie teoretyczne i praktyczne pozwoli zachować klienta , przy rosnącej konkurencji, świadczyć usługi płatnicze na poziomie XXI w. I uniknąć nieprzyjemnych sankcji, wynikających z niedociągnięć w przystosowaniu do prawa na tym polu.

Główne zagadnienia:

 • Skuteczne metody weryfikacji klienta
 • Płatności w świetle PSD 2 i innych regulacji
 • Problematyka reklamacji klienta
 • Praktyczna strona działań UOKiK
 • Nowe technologie i innowacje płatnicze

Grupa docelowa:

 • Konferencja skierowana jest do przedstawicieli banków z działów:
 • Bankowości elektronicznej
 • Bezpieczeństwa
 • Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Prawnego oraz Compliance

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 05.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 05.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe produkty, obowiązki i odpowiedzialność w relacji BANK-KLIENT w świetle dyrektywy PSD2 i innych regulacji „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.10.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 05.11.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 05.11.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 01.12.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe produkty, obowiązki i odpowiedzialność w relacji BANK-KLIENT w świetle dyrektywy PSD2 i innych regulacji (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 05.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 05.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Kancelaria dLK Legal

Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

Radca prawny, Associate, DLK Legal

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Radca prawny, Partner, Kancelaria Hansberry Tomkiel

Izabela Dąbrowska-Antoniak

Izabela Dąbrowska-Antoniak

Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij