Objęcie przedsiębiorców przepisami o ochronie konsumentów z perspektywy rynku usług finansowych

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Prawo

Tagi: bank | leasing | SKOK | pożyczka | inwestycje | ubezpieczenia | faktoring

Data: 13.03.2020r.

Cena:
1895 zł/os. > 24.02-13.03.2020

Program

DZIEŃ 1
8:00

Rejestracja i poranna kawa

8:15

Ogólna architektura zmian w kodeksie cywilnym (stan prawny po 1 czerwca 2020 r.)

 • Klauzule abuzywne, rękojmia, prawo do odstąpienia
 • Cel wprowadzenia zmian i zakres zastosowania
 • Kluczowe zagadnienia problemowe
 • Kompetencje organów administracji: uprawnienia Prezesa UOKiK, KNF, Rzecznika Finansowego
dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

9:15

Zakaz stosowania klauzul abuzywnych w umowach z indywidualnymi przedsiębiorcami

 • Segmentacja klienta z perspektywy podmiotów rynku finansowego
 • Przesłanki abuzywności postanowień umownych
 • Stosowanie dorobku orzecznictwa TSUE i polskich sądów wypracowanego na kanwie spraw konsumenckich
 • Eliminowanie klauzul abuzywnych
Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

10:30

Przerwa kawowa i networking

10:45

Przegląd typowych klauzul abuzywnych dla modeli biznesowych

 • Klauzule abuzywne w umowach finansowania: kredytu, pożyczki i leasingu
 • Klauzule abuzywne w umowach ustanawiających zabezpieczenie (zastaw, przewłaszczenie)
 • Klauzule modyfikacyjne na potrzeby zmian umów, regulaminów i cenników
 • Znaczenie rejestru klauzul abuzywnych
dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

12:15

Prawo do odstąpienia w umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 • Zakres zastosowania przepisów ustawy o prawach konsumenta regulujących prawo do odstąpienia
 • Umowy dot. usług finansowych
 • Prawo do odstąpienia a obowiązki informacyjne proferentów
 • Wykonanie prawa do odstąpienia – aspekty praktyczne
Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

13:30

Przerwa na lunch

14:15

Spory sądowe i skutki stwierdzenia nieuczciwego postanowienia umownego

 • Skutki stwierdzenia abuzywności postanowień umownych
 • Uzupełnienie luk w umowie
 • Kontrola incydentalna
 • Obowiązujące od listopada 2019 r. zmiany wynikające z nowelizacji k.p.c.
Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W 2020 r. jednoosobowi przedsiębiorcy zyskają, w określonych sytuacjach, uprawnienia konsumenckie. Jest to rezultat wchodzących w życie zmian w kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta. Nowe regulacje będą stosowane do umów zawieranych od 1 czerwca 2020 r. i będą kluczowe dla usługodawców oferujących swoje towary i usługi osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, dla których zawierana umowa nie będzie miała zawodowego charakteru. Przed tą datą należy zatem ustalić, czy oferowane umowy mają dla klientów charakter zawodowy. W dalszej kolejności należy zweryfikować stosowane wzorce umowne (regulaminy, tabele opłat itp.), aby wykluczyć klauzule abuzywne. W szczególności należy dokonać przeglądu postanowień przewidujących dodatkowe opłaty, kary umowne, a także zweryfikować tzw. klauzule modyfikacyjne. W celu zapoznania się ze wszystkimi zawiłościami nowych przepisów, serdecznie zapraszamy na warsztat, który poprowadzą nasi Eksperci, przedstawiając Państwu wymagania i obowiązki, jakie wynikać będą z nowego otoczenia prawnego, zwłaszcza z perspektywy podmiotów rynku finansowego.

Główne zagadnienia:

 • Ogólna architektura zmian w kodeksie cywilnym (stan prawny po 1 czerwca 2020 r.)
 • Kompetencje organów administracji: uprawnienia Prezesa UOKiK, KNF, Rzecznika Finansowego
 • Przegląd typowych klauzul abuzywnych dla modeli biznesowych
 • Klauzule modyfikacyjne na potrzeby zmian umów, regulaminów i cenników
 • Zakres zastosowania przepisów ustawy o prawach konsumenta regulujących prawo do odstąpienia
 • Spory sądowe i skutki stwierdzenia nieuczciwego postanowienia umownego

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych: banków, SKOK-ów, firm leasingowych, pożyczkowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, czy faktoringowych. Szkolenie kierujemy do następujących działów:

 • produktowy,
 • prawny,
 • compliance,
 • obsługa reklamacji.

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Objęcie przedsiębiorców przepisami o ochronie konsumentów z perspektywy rynku usług finansowych „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 24.02.2020 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 24.02.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.03.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Objęcie przedsiębiorców przepisami o ochronie konsumentów z perspektywy rynku usług finansowych (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

Radca Prawny, DLK Legal

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Adwokat, DLK Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij