Ochrona konsumenta w nowej rzeczywistości prawnej i cyfrowej

Grupa tematyczna: Prawo

Tagi: UOKiK | konsument | ochrona konsumenta | DSA | greenwashing | dark patterns | dyrektywa Omnibus

Data: 25-26.09.2024r.

Cena:
2395 zł/os. > 12.06-22.07.2024
2795 zł/os. > 23.07-27.08.2024
3195 zł/os. > 28.08-25.09.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Grupowe powództwa przeciwko firmom oraz nowe kompetencje UOKiK - wymogi dyrektywy UE i założenia ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 • Jak będą wyglądać powództwa przedstawicielskie wytaczane w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów zgodnie z nowymi regulacjami
 • Praktyczne aspekty prowadzenia powództw zbiorowych - przykłady potencjalnych scenariuszy
 • Nowe kompetencje UOKiK w ramach nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

dr Katarzyna Menszig-Wiese
Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:45

Relacja na linii przedsiębiorstwo - konsument. Odpowiedzialność organizacji i jej przedstawicieli za naruszenia praw konsumentów

 • Reklamacje i ryzyko dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez konsumentów
 • Odpowiedzialność przedsiębiorstw za nieprawidłowe praktyki naruszające prawa konsumentów
 • Odpowiedzialność Zarządów i menedżerów za naruszania - strategie minimalizowania ryzyka prawnego

Jakub Sadurski
Kancelaria Affre i Wspólnicy sp.k.

12:15

Przerwa lunchowa

13:00

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym - Omnibus, ryzyko greenwashingu, dark patterns

 • Jak tworzyć informacje o produkcie i go reklamować, aby z green claims nie przejść do greenwashingu?
 • Jakie działania i narzędzia stosowane przez przedsiębiorców mogą być uznane za dark patterns – jakie są konsekwencje stosowania manipulacyjnych technik?
 • Postępowania i kary finansowe za stosowanie nieuczciwych praktyk
 • Omnibus – obowiązki informacyjne, polityka cenowa i recenzje w praktyce. Jak uniknąć postępowania i sankcji ze strony UOKiK?

Marcin Alberski
Kancelaria Bird&Bird

Monika Hughes
Kancelaria Bird & Bird

14:30

Przerwa

14:45

Ostatnie postępowania i decyzje Prezesa UOKiK - omówienie trendów i tendencji w perspektywie biznesowej

 • Ostatnie decyzje Prezesa UOKiK 
 • Kierunki i tendencje w orzecznictwie dotyczącym ochrony konsumentów - w tym wyroki TSUE 
 • Klauzule modyfikacyjne - zmiana trwającej umowy w świetle orzecznictwa i ostatnich działań UOKiK

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka
Kancelaria Modzelewska&Paśnik

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Bezpieczeństwo cyfrowe konsumenta przy korzystaniu z nowych technologii

 • Obowiązki firm i wymogi dotyczące zgłaszania incydentów zgodnie  z dyrektywą NIS2
 • Niezbędne działania firm w przypadku wykrycia naruszenia danych konsumentów 
 • Odpowiedzialność i koszty przedsiębiorstwa za nieprawidłowe systemy bezpieczeństwa

Michał Śmiechowski
Kancelaria Bird & Bird

Marta Kwiatkowska-Cylke
Kancelaria Bird & Bird

11:00

Przerwa

11:15

Ryzyka związane z wykorzystaniem AI z perspektywy możliwości wywołania interwencji UOKiK

 • Strategie minimalizowania ryzyka prawnego dla przedsiębiorców 
 • Wykorzystywanie botów przez przedsiębiorstwa  - problematyczne aspekty komunikacji z klientami
 • Postępowania UOKiK

Krzysztof Witek
Kancelaria Schoenherr

12:45

Przerwa luchnowa

13:30

Podsumowanie stosowania Aktu o usługach cyfrowych (DSA) w UE

 • Zwiększenie przejrzystości w algorytmach i działaniach moderacyjnych
 • Zasady procedur zgłaszania i reakcji na nielegalne treści
 • Wdrożenie wewnętrznych mechanizmów reagowania na skargi użytkowników
 • Kary i postępowania za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w DSA

Monika Hughes
Kancelaria Bird & Bird

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

Zapraszamy na warsztaty, podczas których omówimy założenia dyrektywy ws. powództw przedstawicielskich, jej implementację do polskiego porządku prawnego oraz przykłady potencjalnych scenariuszy sporów. Przeanalizujemy odpowiedzialność organizacji i jej przedstawicieli za naruszenia praw konsumentów, co pomoże uniknąć błędów i opracować strategie minimalizacji ryzyka. Skupimy się na przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom wobec konsumentów, o których mówi dyrektywa Omnibus, greenwashing i dark patterns. Pokażemy, jak działać, aby na organizację nie zostały nałożone kary, a także aby utrzymać pozytywny wizerunek firmy. Przyjrzymy się ostatnim postępowaniom i decyzjom Prezesa UOKiK, aby zrozumieć aktualne trendy i tendencje. Dowiesz się także niezbędnych informacji o bezpieczeństwie cyfrowym konsumenta i ryzykach związanych z wykorzystaniem nowych technologii, które mogą wywołać interwencję UOKiK. Ponadto, przedstawimy najważniejsze aspekty stosowania Aktu o usługach cyfrowych (DSA) w UE, w tym zwiększenie przejrzystości w algorytmach oraz zasady zgłaszania i reagowania na nielegalne treści. Pokażemy, jak dbać o relację na linii przedsiębiorstwo - konsument, a także jak sprostać wszelkim wyzwaniom regulacyjnym.

Główne zagadnienia:

 • Grupowe powództwa przeciwko firmom oraz nowe kompetencje UOKiK
 • Odpowiedzialność organizacji i jej przedstawicieli za naruszenia praw konsumentów
 • Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym - Omnibus, ryzyko greenwashingu, dark patterns 
 • Ostatnie postępowania i decyzje Prezesa UOKiK  - omówienie trendów i tendencji
 • Bezpieczeństwo cyfrowe konsumenta
 • Ryzyka związane z wykorzystaniem nowych technologii z perspektywy możliwości wywołania  interwencji UOKiK

Grupa docelowa:

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich branż, przede wszystkim pracowników takich  działów jak: 

 • prawny
 • compliance
 • regulacji
 • zgodności
 • obsługa klienta

Zapraszamy także przedstawicieli kancelarii prawnych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Antonina Wiktorowicz

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 582
e-mail: a.wiktorowicz@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.07.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.07.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ochrona konsumenta w nowej rzeczywistości prawnej i cyfrowej „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 22.07.2024 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 27.08.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 27.08.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.09.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ochrona konsumenta w nowej rzeczywistości prawnej i cyfrowej (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.07.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.07.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij