Pakiet AML - nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: AML | KYC | KNF | GIIF

Data: 16-17.10.2024r.

Cena:
2595 zł/os. > 05.07-20.08.2024
2995 zł/os. > 21.08-16.09.2024
3395 zł/os. > 17.09-16.10.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Nowy Unijny Pakiet AML/CFT - kluczowe zmiany w regulacjach

 • VI Dyrektywa AML  - proces implementacji do przepisów krajowych i ich wpływ na instytucje finansowe oraz ich obowiązki
 • Rozporządzenie AML - nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych, zmiany w procedurach KYC i monitorowaniu transakcji oraz konsekwencje wynikające z  nieprzestrzegania nowych przepisów
 • AMLA -  omówienie roli, funkcji oraz instytucji podlegających pod nowy organ nadzorczy
 • Unijny limit płatności gotówkowych - jak nowe regulacje wpłyną na operacje i obecne procedury?

dr Michał Mostowik
Deloitte Legal

10:30

Przerwa

10:45

Zmiany w Dyrektywie dotyczące Rejestrów Beneficjentów Rzeczywistych

 • Nowe wymogi i zmiany dla instytucji obowiązanych 
 • Implementacja przepisów dotyczących rejestrów beneficjentów rzeczywistych
 • Ochrona danych i zgodność z RODO 
 • Wyznaczanie i identyfikacja beneficjentów rzeczywistych zgodnie z AML Package
12:15

Przerwa

12:30

Obowiązki i zadania AMLRO

 • Rola AMLRO w zapewnianiu zgodności z przepisami AML/CFT
 • Wymagania i kwalifikacje niezbędne dla funkcji AMLRO 
 • Najczęstsze wyzwania, przed którymi stają AMLRO

Dariusz Piątek
XTB

13:30

Przerwa lunchowa

14:15

Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem AML oraz model 3 linii obrony w kontekście nowego rozporządzenia AML

 • Metody i narzędzia oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy
 • Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka w różnych obszarach działalności instytucji finansowych
 • Omówienie modelu 3 linii obrony i jego zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem AML zgodnie z nowymi regulacjami
 • Przykłady najlepszych praktyk w zarządzaniu zgodnością i minimalizacji ryzyk

Michał Kaczmarski
Kaczmarski-Legal & Compliance Hub

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Utrzymanie zgodności, raportowanie i komunikacja z GIIF, KNF oraz KAS

 • Kluczowe obowiązki instytucji finansowych w zakresie sprawozdawczości
 • Przykłady najczęstszych problemów i sposoby ich unikania
 • Obowiązki związane z zawiadomieniami do GIIF w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - case study
10:30

Przerwa

10:45

Sankcje i kontrola zgodnie z nowymi przepisami AML

 • Przegląd sankcji za nieprzestrzeganie przepisów
 • Przykłady przypadków naruszeń i ich konsekwencji

Piotr Wyszumirski
SDZLEGAL Schindhelm

12:15

Przerwa

12:30

Zastosowanie dokumentu mObywatel w kontekście środków bezpieczeństwa finansowego

 • Sposoby użycia aplikacji w kontekście identyfikacji klientów
 • Integracja dokumentu mObywatel z istniejącymi systemami AML
 • Przykłady najlepszych praktyk w implementacji cyfrowych narzędzi identyfikacyjnych
14:00

Przerwa lunchowa

14:45

Outsourcing procesów AML

 • Omówienie wymagań prawnych dotyczących outsourcingu procedur KYC w świetle najnowszych regulacji
 • Praktyczne aspekty i wyzwania w outsourcingu procesów KYC

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

15:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym warsztacie dotyczącym kluczowych zmian prawnych i praktycznych aspektów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Pierwszy dzień warsztatów rozpoczniemy omówieniem kluczowych zmian w regulacjach związanych z Nowym Unijnym Pakietem AML/CFT. Przedstawimy VI Dyrektywę AML, proces jej implementacji do przepisów krajowych oraz jej wpływ na instytucje finansowe i ich obowiązki. Omówimy również nowe obowiązki wynikające z Rozporządzenia AML, zmiany w procedurach KYC, monitorowaniu transakcji oraz konsekwencje nieprzestrzegania nowych przepisów. Drugi dzień warsztatów skupiać się będzie na praktycznych aspektach utrzymania zgodności, raportowania oraz komunikacji z organami nadzoru, takimi jak GIIF, KNF oraz KAS. Omówimy kluczowe obowiązki instytucji finansowych w zakresie sprawozdawczości oraz sposoby unikania najczęstszych problemów. Przedstawimy także przegląd sankcji za nieprzestrzeganie przepisów AML oraz przykłady naruszeń i ich konsekwencji. Warsztaty są również okazją do zapoznania się z praktycznymi aspektami wykorzystania nowoczesnych technologii w kontekście AML. Omówimy zastosowanie dokumentu mObywatel w kontekście środków bezpieczeństwa finansowego, sposoby użycia aplikacji do identyfikacji klientów oraz integrację z istniejącymi systemami AML. Na zakończenie poruszymy temat outsourcingu procesów AML. 

Główne zagadnienia:

 • Nowy Unijny Pakiet AML/CFT - kluczowe zmiany w regulacjach
 •  Zmiany w Dyrektywie dotyczące Rejestrów Beneficjentów Rzeczywistych
 • Obowiązki i zadania AMLRO
 • Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem AML oraz model 3 linii obrony w kontekście nowego rozporządzenia AML
 • Utrzymanie zgodności, raportowanie i komunikacja z GIIF, KNF oraz KAS
 •  Sankcje i kontrola zgodnie z nowymi przepisami AML
 • Zastosowanie dokumentu mObywatel w kontekście środków bezpieczeństwa finansowego
 • Outsourcing procesów AML

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego, w szczególności z dyrektorom, kierownikom oraz specjalistom z działów:

 • AML
 • Przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • Compliance
 • Audytu i kontroli wewnętrznej
 • Monitoringu zgodności
 • KYC
 • Prawny

Zapraszamy również wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Dominika Czausz

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 267
e-mail: d.czausz@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.08.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Pakiet AML - nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2595 zł + 23% VAT do 20.08.2024 r.

  2. 2995 zł + 23% VAT do 16.09.2024 r.

  3. 3395 zł + 23% VAT po 16.09.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.10.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Pakiet AML - nowe wytyczne i wyzwania w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.08.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij