Postępowanie windykacyjne w świetle nowych regulacji i usług zaufania

Grupa tematyczna:
Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Grupy kapitałowe

Data: 08.03.2017 r.

Cena: 1395 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Zmiany w Kodeksie cywilnym

 • Uwagi ogólne do zmian w KC
 • Oświadczenia woli
 • Forma dokumentowa i formy czynności prawnych
 • Ustawowa definicja dokumentu
 • Spełnienie świadczenia w postaci elektronicznej
10:30

Nowe ujęcie dokumentu w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego

 • Dokument zawierający tekst (art. 244 kpc)
 • Dokument niezawierający tekstu (inne dokumenty) (art. 308 kpc)
 • Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących dokumentu „tekstowego” do wszelkich dokumentów zawierających tekst
 • Elektroniczny dokument urzędowy – moc dowodowa (art. 244 § 1 i art. 245 kpc)
 • Dokumenty elektroniczne
 • Dokument prywatny – aspekt dowodowy
11:30

Przerwa kawowa

11:45

Usługi zaufania w eIDAS – aspekty prawne i techniczne

 • Terminologia eIDAS
 • Podpis elektroniczny:
  • wymagania dla poszczególnych typów podpisów elektronicznych;
  • wymagania dla kwalifikowanych certyfikatów podpisów elektronicznych;
  • walidacja podpisów elektronicznych
  • skutki prawne złożenia podpisu elektronicznego zgodnie z eIDAS (w tym: w aspekcie przepisów kodeksu cywilnego)
  • podpisy elektroniczne w usługach publicznych
  • dane zawarte w certyfikacie
  • różnice w podpisie elektronicznym pod rządami poprzedniego stanu prawnego, a podpis elektroniczny według eIDAS
 • Pieczęcie elektroniczne:
  • rodzaje i skutki prawne zastosowania
  • pieczęć elektroniczna w usługach publicznych
  • wymagania dla kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznych, dane zawarte w certyfikacie
 • Elektroniczne znaczniki czasu
 • Wymagania dla kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych
 • Inne rodzaje usług zaufania stosowane lub możliwe do stosowania w prawie polskim zgodnie z eIDAS
12:45

Przerwa na lunch

13:30

Ogólne aspekty postępowania cywilnego po nowelizacji

 • Wszczęcie postępowania cywilnego
 • Pisma procesowe
 • Wnoszenie pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
 • Doręczenie elektroniczne
 • Protokół elektroniczny, udostępnianie treści protokołów i pism przez system teleinformatyczny
14:15

Referendarz w postępowaniu egzekucyjnym po nowelizacji

 • Kompetencje referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym
 • Orzeczenia wydawane przez referendarzy
 • Skarga na postanowienie referendarza sądowego po nowelizacji
 • Referendarz sądowy w postępowaniu upominawczym i EPU
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Komornik w postępowaniu egzekucyjnym po nowelizacji

 • Kompetencje komornika po nowelizacji
 • Elektroniczny obieg niektórych pism oraz doręczeń dokonywanych przez komorników
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego po nowelizacji
 • Postępowanie o wyjawienie majątku przed komornikiem
 • Licytacja elektroniczna w egzekucji z ruchomości
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego po nowelizacji
16:00

Rola sądu, varia

 • Rola sądu w postępowaniu egzekucyjnym
 • Skarga na czynności komornika po nowelizacji
 • Zażalenie na postanowienie sądu wydane w toku egzekucji
 • Procedura rozstrzygania zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej
 • Przepisy intertemporalne dotyczące wprowadzanych zmian i ich praktyczne znaczenie
16:30

Zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Zmiany w Kodeksie cywilnym
 • Nowe ujęcie dokumentu w KC i KPC
 • Usługi zaufania w eIDAS – aspekty prawne i techniczne
 • Ogólne aspekty postępowania cywilnego po nowelizacji
 • Referendarz w postępowaniu egzekucyjnym po nowelizacji
 • Komornik w postępowaniu egzekucyjnym po nowelizacji
 • Rola sądu, varia

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Dnia 8 września weszły w życie istotne nowelizacje Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, które regulują postępowanie windykacyjne. Większość wprowadzonych zmian ma na celu przede wszystkim rozszerzenie możliwości korzystania
z drogi elektronicznej i doręczeń elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym. Rozszerzony został katalog czynności, które będą mogły być dokonywane za pomocą systemu teleinformatycznego. Nowelizacja wprowadza w postępowaniu cywilnym pojęcie „systemu teleinformatycznego” a celem tego jest wyeliminowanie wątpliwości dotyczących dopuszczalności wniesienia pisma drogą elektroniczną, ale z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (np. za pomocą poczty elektronicznej). Nowelizacja rozszerza również kompetencje referendarzy sądowych oraz zmienia rolę komornika w postępowaniu windykacyjnym. Podczas szkolenia Eksperci przedstawią zmiany prawne oraz istniejące problemy w tym zakresie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w szkoleniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych, w szczególności z działów takich jak:

 • ds. restrukturyzacji i windykacji
 • ds. windykacji
 • ds. monitoringu i windykacji
 • ds. kontroli należności i windykacji
 • ds. postępowania sądowego i egzekucyjnego

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Postępowanie windykacyjne w świetle nowych regulacji i usług zaufania „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 095 zł + 23% VAT do 13.02.2017 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 13.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 07.03.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Postępowanie windykacyjne w świetle nowych regulacji i usług zaufania (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Radosław Kapułka

Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

avatar

Dariusz Szostek

Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Partnerzy