Praktyczna strona umów IT. II edycja

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Prawo

Tagi: IT | Chmura | Umowy IT | SLA | cloud | exitplan

Data: 23-24.05.2022r.

Cena:
2595 zł/os. > 10.05-24.05.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Wprowadzenie do umów IT

 • Rodzaje i charakterystyka umów

10:45

Przerwa

11:00

Prawa autorskie w umowach IT

 • Ochrona prawno-autorska kodów źródłowych
 • Przekazanie kodu źródłowego oprogramowania i idąca za nim dokumentacja
 • Pola eksploatacji
 • Przeniesienie praw autorskich od pracownika do pracodawcy
 • Kwestie prawno-autorskie w kontekście sztucznej inteligencji
 • Przeniesienie praw autorskich, czy licencje? Porównanie modeli dystrybucji oprogramowania
12:30

Przerwa

13:15

Umowy dotyczące usług chmurowych (Iaas, PaaS, SaaS)

 • Charakterystyka kontraktów chmurowych
 • Przygotowanie do negocjacji z dostawcami chmury
 • Jak i w jakich obszarach negocjować kontrakty chmurowe?
 • Czego szukać w umowach i na co zwracać uwagę?
 • Vendor lock-in chmurowy: jak go uniknąć z perspektywy kontraktu z dostawcą usług
  chmurowych
15:00

Zakończenie I dnia

Szymon Ciach
Kochański & Partners

Piotr Kaniewski,
Kochański & Partners

Paulina Perkowska,
Kochański & Partners

Agnieszka Choromańska-Malicka,
Kochański & Partners

Maciej Kuranc,
Kochański & Partners

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Postanowienia o poufności w umowach IT

 • Właściwe określenie informacji uznawanych za poufne
 • Zdefiniowanie naruszenia zobowiązania o poufności
 • Zabezpieczenie przed bezprawnym ujawnieniem informacji poufnych
10:30

Parametry SLA

 • Jak mierzyć parametry SLA?
 • Najlepsze praktyki
11:30

Przerwa

11:45

Wyjście z umów IT i exit plan

 • Przesłanki wyjścia z umowy
 • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT - odpowiedzialność
 • Plan działania na wypadek wygaśnięcia umowy, odstąpienia od umowy czy awarii systemu
 • Na czym skupić się opracowując strategię wyjścia
 • Jak płynnie przejść do współpracy z kolejnym podmiotem
 • Właściwa dokumentacja realizacji projektów
 • Na jakich polach najczęściej dochodzi do sporów?
13:15

Przerwa

14:00

Trendy na przyszłość

 • AI & Web 3.0
15:15

Zakończenie II dnia

Szymon Ciach
Kochański & Partners

Piotr Kaniewski,
Kochański & Partners

Paulina Perkowska,
Kochański & Partners

Agnieszka Choromańska-Malicka,
Kochański & Partners

Maciej Kuranc,
Kochański & Partners

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty, gdzie zdobędziecie Państwo kompleksową wiedzę na temat umów IT. Nasi eksperci skupią się na praktycznych aspektach oraz wskazówkach, które pomogą jak najlepiej przygotowywać oraz oceniać takie umowy w przyszłości.

Główne zagadnienia

 • Wprowadzenie do umów IT
 • Prawa autorskie w umowach IT
 • Parametry SLA
 • Postanowienia o poufności w umowach IT
 • Umowy dotyczące usług chmurowych (Iaas, PaaS, SaaS)
 • Wyjście z umów IT i exit plan
 • Trendy na przyszłość

Grupa docelowa:
Warsztaty polecamy przede wszystkim:

 • Prawnikom wewnętrznym i zewnętrznym odpowiedzialnym za obszar umów IT
 • Dyrektorom/kierownikom działów IT
 • Managerom odpowiedzialnym za negocjacje i realizację umów na usługi IT
 • Kierownikom projektów informatycznych
 • Informatykom, biorącym udział w negocjowaniu umów o wykonanie oprogramowania lub wdrożenie systemu IT

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.04.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.04.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczna strona umów IT. II edycja „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 595 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.05.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczna strona umów IT. II edycja (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.04.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.04.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Counsel, Kochański & Partners

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Counsel, Kochański & Partners

Paulina Perkowska

Paulina Perkowska

Młodszy Prawnik, Kochański & Partners

Agnieszka Choromańska-Malicka

Agnieszka Choromańska-Malicka

Adwokat, Counsel, Kochański & Partners

Maciej Kuranc

Maciej Kuranc

Prawnik, Kochański & Partners

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij