Praktyczne aspekty raportowania ESG. Raportowanie niefinansowe – wymóg prawny, czy element przewagi konkurencyjnej?

Grupa tematyczna: Controlling

Tagi: ESG | CSR | raportowanieESG | środowisko | społecznaodpowiedzielność | ład korporacyjny

Data: 20.05.2022r.

Cena:
495 zł/os. > 14.04-20.05.2022

Program

 
9:45

Logowanie na platformę

10:00

Rozpoczęcie

 1. Jakie elementy składają się na raportowanie niefinansowe – co raportować?
 2. Korzyści dla firm płynące z raportowania niefinansowego – dlaczego to jest ważne?
 3. Skąd czerpać inspirację – rynkowe standardy raportowania niefinansowego
  1. Międzynarodowe standardy raportowania niefinansowego
  2. Benchmarki podmiotów notowanych na giełdzie
 4. Jak raportować dane niefinansowe – etapy procesu
  1. Etap przygotowawczy i edukacja
  2. Dobór wskaźników i aspektów raportowania
  3. Zbieranie danych i przygotowanie raportu
  4. Weryfikacja i komunikacja
 5. Nadchodzące regulacje prawne – projekt dyrektywy UE ws. raportowania przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju
  1. Jakie zmiany przyniesie regulacja?
  2. Kogo dotyczyć będą nowe obowiązki?
  3. Jaki jest horyzont czasowy regulacji?
12:00

Zakończenie

Jakub Dydak
Kancelaria DZP

Natalia Plaskiewicz
Kancelaria DZP

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny, to trzy czynniki, w oparciu o które dokonuje się oceny pozafinansowej przedsiębiorstw - w skrócie ESG. Kwestie te, co raz częściej pojawiają się w naszej rzeczywistości, a wzgląd na nie zaczyna być wymogiem. Może on też przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Udział w webinarze pozwoli zaznajomić się z kluczowymi zagadnieniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Eksperci przybliżą także kwestie raportowania ESG oraz nadchodzące regulacje prawne w tym zakresie.


Grupa docelowa:

 • audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni
 • biegli rewidenci
 • pracownicy działów compliance
 • osoby zarządzające
 • osoby odpowiedzialne za tworzenie raportów niefinansowych
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem
 • wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji po dn. 13.04.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczne aspekty raportowania ESG. Raportowanie niefinansowe – wymóg prawny, czy element przewagi konkurencyjnej? „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 395 zł + 23% VAT do 13.04.2022 r.

  2. 495 zł + 23% VAT po 13.04.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.05.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczne aspekty raportowania ESG. Raportowanie niefinansowe – wymóg prawny, czy element przewagi konkurencyjnej? (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji po dn. 13.04.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 6. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 7. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 8. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 9. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 11. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Jakub Dydak

Jakub Dydak

Associate, Kancelaria DZP

Natalia Plaskiewicz

Natalia Plaskiewicz

Associate, Kancelaria DZP

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij