Praktyka orzecznicza oraz obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych w świetle nowego poradnika Prezesa UODO

Grupa tematyczna: Prawo

Data: 28.11.2019r.

Cena:
1895 zł/os. > 07.11-28.11.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Praktyka organu nadzorczego w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualnego orzecznictwa

 • Nowe podejście do ochrony danych osobowych w tym:
  • Nowe obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych
  • Nowe obowiązki związane z powierzaniem przetwarzania danych osobowych
 • Uprawnienia Prezesa UODO w tym nowe narzędzia przewidziane w ustawie:
  • Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
  • Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych
  • Wydawanie postanowień o ograniczeniu zakresu przetwarzania danych
  • Wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych
 • Praktyka nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa UODO – wybrane przykłady
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Naruszenia ochrony danych – ewidencjonowanie naruszeń wewnątrz organizacji

 • Moment stwierdzenia naruszenia - incydent bezpieczeństwa a naruszenie ochrony danych osobowych
 • Rodzaje naruszeń (naruszenie poufności, integralności i dostępności danych) w tym przykłady najczęściej występujących naruszeń
 • Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych
 • Obowiązki związane z naruszeniami, a status podmiotu stwierdzającego naruszenie
 • Dokumentacja wewnętrzna dotycząca naruszeń ochrony danych osobowych w organizacji
 • Schemat postępowania w przypadku podejrzenia incydentu mogącego skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych
12:15

Zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego i informowanie osób o naruszeniach – aspekty praktyczne

 • Zawiadomienie Prezesa UODO. Zakres informacji, sposób oraz termin zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego
 • Sukcesywne udzielania informacji organowi nadzorczemu
 • Odstąpienie od informowania organu nadzorczego
 • Zawiadamianie osób o naruszeniu. Zakres informacji, termin oraz sposoby informowania osób, których dane dotyczą o naruszeniu
 • Odstąpienie od zawiadomienia osób fizycznych
 • Praktyka organu nadzorczego w przypadku zgłaszania naruszeń
13:15

Przerwa na lunch

14:00

Podsumowanie i warsztat praktyczny

 • Umowa powierzenia z uwzględnieniem postanowień dotyczących naruszeń ochrony danych
 • Uzupełnianie zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego
 • Przygotowywanie zawiadomienia osób, których dane dotyczą o naruszeniu
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy zgłaszaniu naruszeń oraz zawiadamianiu osób z uwzględnieniem praktyki i wytycznych Prezesa UODO – na co zwracać uwagę, aby uniknąć reakcji ze strony organu nadzorczego?
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych został opublikowany poradnik zatytułowany Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych. Zawiera on wiele praktycznych wskazówek oraz ukazuje najczęstsze błędy popełniane podczas informowania organu nadzorczego oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o wystąpieniu naruszenia.
Proces związany z dostosowaniem zasad w organizacji do rozporządzenia RODO ciągle trwa, dlatego konieczne jest zapewnienie kontroli funkcjonujących procedur ochrony danych i sprawności systemów. Chcemy Państwu pokazać, jaka praktyka zrodziła się przez rok funkcjonowania rozporządzenia. Nasi Eksperci podzielą się z Państwem swoją wiedzą teoretyczną, jak i praktycznym doświadczeniem. Opowiedzą, jak do poszczególnych problemów i zagadnień związanych z naruszeniami ochrony danych podszedł organ nadzorczy, pokażą wybrane przykłady nakładania sankcji finansowych na przedsiębiorców, a także kompleksowo omówią najważniejsze zapisy z nowo wydanego poradnika.

Główne zagadnienia:

 • Praktyka nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa UODO – wybrane przykłady
 • Nowe podejście do ochrony danych osobowych w tym:
 • Nowe obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych
 • Nowe obowiązki związane z powierzaniem przetwarzania danych osobowych
 • Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych
 • Zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego i informowanie osób o naruszeniach
 • Umowa powierzenia z uwzględnieniem postanowień dotyczących naruszeń ochrony danych

Grupa docelowa:

Szkolenie kierujemy do:

 • Inspektorów ochrony danych
 • Osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych
 • Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji
 • Pracowników działów prawnych
 • Pracowników działów compliance
 • Pracowników działów IT

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 06.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 06.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyka orzecznicza oraz obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych w świetle nowego poradnika Prezesa UODO „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595zł + 23% VAT do 06.11.2019 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 06.11.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.11.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyka orzecznicza oraz obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych w świetle nowego poradnika Prezesa UODO (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 06.11.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 06.11.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Henryk Hoser

Henryk Hoser

Adwokat, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij