Priorytety - jak je wyznaczać i efektywnie zarządzać własnym czasem

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty

Data: 30-31.01.2020r.

Cena:
1395 zł/os. > 09.01-29.01.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja

9:30

Analiza wykorzystania czasu pracy, czyli fotografia dnia codziennego

 • Retrospektywny bilans czasu i wizualizacja własnych uwikłań czasowych – metoda „mind-map”
 • Analiza wykorzystania własnego czasu, czyli scanning
 • Identyfikacja przeszkód w sprawnym działaniu
 • Rozpoznanie podstawowych „złodziei” czasu
 • Ograniczanie barier organizacyjnych
 • Kreowanie postawy proaktywnej w szukaniu rozwiązań
 • Działanie w strefie wpływu jako determinanta bycia efektywnym
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Cele – dla siebie i swojego zespołu

 • Planowanie i ustalanie celów (SMARTER, MBO)
 • Formułowanie celów ilościowych i jakościowych
 • „Jednominutowe cele” wg. S. Johnsona
 • Tworzenie harmonogramu i kalendarza działań
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Dookreślanie kluczem priorytetów względem efektywnego planowania zadań

 • Koncept ustalania priorytetów
 • Określenie zadań ważniejszych, ważnych i mniej ważnych (zasada Eisenhowera)
 • Matryca jako narzędzie analityczne w poprawie efektywności działań
 • W jaki sposób dokonywać wyboru zadań priorytetowych
 • Dystrybucja nakładu czasu (analiza ABCD i zasada Pareto)
 • Pułapki czyhające przy ustalaniu priorytetów
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja

9:30

Planowanie i ustalanie, aranżowanie pracy swojej i zespołu

 • Ustalanie terminów oraz zakresu czasowego do planowanych działań
 • Planowanie - praca z harmonogramem i kalendarzem
 • Reguły zlecania zadań i obowiązków
 • Postępowanie w sytuacji zmienności i nieprzewidywalność zadań (metoda GTD)
 • Model podnoszenia efektywności działań wg. Edwarda Deminga (PDCA)
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Efektywne zarządzanie pracą własną i zespołu, czyli jak zaplanować przebieg dnia

 • Rytm dnia (krzywa sprawności dziennej, krzywa zakłóceń dziennych)
 • Wyznaczanie krzywej sprawności dziennej i krzywej zakłóceń dziennych
 • Świadome wykorzystywanie czasu, a utrata kontroli nad planowaniem i realizacją wyznaczonych zadań
 • Delegowanie zadań/celów/kompetencji i egzekwowanie ustaleń
 • Czynniki, które wpływają na dezorganizację zaplanowanych czynności Efekt „piły”
13:00

Przerwa na lunch

14:00

TRELLO ( www.trello.com) – prosta i efektywna aplikacja do zarządzania priorytetami i zadaniami

 • Jak codziennie, łatwo i szybko zarządzać zadaniami w perspektywie dnia/tygodnia/miesiąca/roku
 • Funkcjonalności w praktyce (to do – doing – done)
 • Praca w zespołach projektowych i przydzielanie zadań
 • Monitoring realizacji zadań grupowych oraz indywidualnych
15:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Korzyści dla uczestników:

 • Zwiększenie efektywności zarządzanie własnym czasem (wymierne oszczędności)
 • Świadomość ważności ustalania priorytetów zadań, przekładająca się na poprawę jakości życia w sferze zawodowej i osobistej
 • Poprawa komfortu życia poprzez dysponowanie większą ilością wolnego czasu z gwarancją realizowanych celów
 • Podniesienie efektywności w realizacji codziennych działań poprzez świadome wykorzystywanie modelu PDCA
 • Lepsza organizacja pracy własnej, co przekłada się wprost na zwiększenie efektywności własnej oraz zarządzanych zespołów

Cel warsztatu :

Celem jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu wyznaczania celów, zadań i określania w tym kierunku ram czasowych. Zaprezentowane zostaną metody planowania działań oraz narzędzia i techniki, które w sposób istotny decydują o efektywności kluczowych zasobów w pracy własnej jak i zespołu.

Metody pracy:

 • Ćwiczenia indywidualne i w małych grupach
 • Case-study
 • Dyskusja moderowana
 • Wymiana doświadczeń
 • Kreatywna burza mózgów
 • Feedback trenerski

Szkolenie dedykowane:

 • Dyrektorom, Managerom i Kierownikom chcącym mieć większą kontrolę nad przepływem i realizacją zadań pracowników
 • Osobom, które chcą sprawniej zarządzać czasem i podnieść swoją efektywność

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Priorytety - jak je wyznaczać i efektywnie zarządzać własnym czasem „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 08.01.2020 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 08.01.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.01.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Priorytety - jak je wyznaczać i efektywnie zarządzać własnym czasem (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Waldemar Szymecki

Waldemar Szymecki

Interim menedżer, negocjator, praktyk w biznesie, trener

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij