Profesjonalne negocjacje ze Związkami Zawodowymi – zasady funkcjonowania i rozwiązywania konfliktów

Grupa tematyczna: HR i Kadry, Prawo, Doradztwo

Data: 03-04.03.2020r.

Cena:
1495 zł/os. > 01.02-04.03.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:15

BLOK I

Partnerzy społeczni to brzmi dumnie

 • Związek zawodowy jako reprezentant praw i interesów pracowniczych
 • Pracodawcy i związki – oponenci czy sprzymierzeńcy (zbieżność beneficjentów, rozbieżność interesów)
 • Pracodawcy a organizacje pracodawców
 • Reprezentatywne organizacje związkowe
 • Statut związku kluczem do jego efektywnego działania

Status działacza związkowego, jako gwarancja skuteczności dialogu

 • Szczególna ochrona działacza związkowa – zakres
 • Warunki nabycia statusu szczególnie chronionego
 • Sama uchwała o objęciu szczególną ochrona to za mało
 • Czasowe ramy szczególnej ochrony

Udział związków zawodowych w kształtowaniu wewnętrznych źródeł prawa pracy

 • Związkowa koncepcja zawarcia układu zbiorowego a pozycja pracodawcy
 • Negocjowanie układów zbiorowych przejawem prowadzenia dialogu
 • Konstytutywna pozycja związków zawodowych wobec regulaminów
 • Regulamin pracy a związek
 • Fundusz socjalny a związek
10:45

Przerwa kawowa

11:00

BLOK II

Spór zbiorowy – instrument związku w prowadzeniu dialogu

 • Pokojowe etapy sporu zbiorowego
 • Zbieżność stanowisk – porozumienie
 • Protokół rozbieżności
 • Strajk – czy jest jeszcze miejsce na dialog

Rola związku w regulowaniu indywidualnych stosunków pracy

 • Kogo i kiedy reprezentuje związek w indywidualnych sprawach pracowniczych
 • Związek zawodowy wobec wypowiedzenia umowy
 • Związek zawodowy wobec zmiany warunków zatrudnienia
 • Związek zawodowy wobec kar porządkowych

Związek zawodowy wobec zwolnień grupowych

 • Możliwości związku zawodowego w ustalaniu polityki zwolnień
 • Możliwości kreatywnego oddziaływania związku na kształtowanie zatrudnienia w firmie

Związek zawodowy jako strażnik przestrzegania bhp w firmie

 • Prawo związku do nadzoru nad warunkami pracy
 • Udział związku z komisji bhp
 • Społeczna inspekcja pracy – inicjatywa w rękach związku
13:30

Przerwa na lunch

14:15

BLOK III

Strażnicy poprawności działania związku

 • Działalność związku sprzeczna z ustawą – kto i co może zrobić
 • Działalność związku sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
 • Działalność związku a nadużycie prawa
 • Nadużycie pozycji przez działacza związku – i co wtedy zrobić

Rady zakładowe i inne formy dialogu

 • Pojęcie rady zakładowej w przepisach
 • Europejskie rady zakładowe
 • Pozainstytucjonalne formy dialogu
 • Procedury informacyjno-konsultacyjne jako przejaw dialogu stron
 • Informować i konsultować nie oznacza podejmować decyzje

Mnogość organizacji związkowych w firmie

 • Kolejna organizacja – kolejny ból głowy pracodawcy
 • Wielość organizacji służy dialogowi
 • Wielość organizacji – mnogość członkostwa a powinności pracodawcy
16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:15

BLOK I

 • Czym negocjacje handlowe różnią się od negocjacji ze związkami zawodowymi?
 • Twoja siła charakteru i charyzma w pracy negocjatora
 • Natura ludzka i jej wpływ na negocjacje
 • Profil związkowca oraz przewodniczącego – dlaczego tak trudno się porozumieć?
 • Myśl co mówisz a nie mów co myślisz podczas negocjacji! Zasady komunikacji w negocjacjach
 • Praktyczna prezentacja technik oraz zasad prowadzenia negocjacji – analiza video case
 • Perswazja i autorytet w negocjacjach ze związkami zawodowymi
 • Magiczne triki i techniki? Takie rzeczy nie istnieją. To czy narzędzia zadziałają zależy od wielu czynników, które trzeba wziąć pod uwagę zanim się po nie sięgnie
 • Jak negocjować kiedy brakuje zaufania?
10:45

Przerwa kawowa

11:00

BLOK II

 • Strefa porozumień (ZOPA) – czyli czy mamy o czym rozmawiać ze związkami zawodowymi – analiza video case
 • Gardzenie prawdą i faktami – dlaczego to takie frustrujące?
 • Psychologia tłumu i wykorzystanie jej w akcjach związkowych
 • O czym często negocjatorzy zapominają?
 • Poważni partnerzy czy rozbrykane dzieciaki?
 • Impas i postawa psa ogrodnika w negocjacjach – jak postępować z trudnymi ludźmi?
 • Kto komu dokręci śrubę? W negocjacjach przegrywa ten, komu bardziej zależy
 • Blef w negocjacjach, sposoby blefowania oraz wykrywania blefu
 • Wywieranie wpływu na innych – czy można unikać manipulacji podczas negocjacji
 • Perfidne ale skuteczne zagrywki wykorzystywane w trakcie negocjacji - analiza video case
13:30

Przerwa na lunch

14:15

BLOK III

 • Dlaczego niewykorzystane sytuację szybko się mszczą?
 • Po czyjej stronie jest litera prawa?
 • Spór zbiorowy i co dalej?
 • Pikieta pod oknami – co robić?
 • Czarny PR względem zarządu
 • Co mówi ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i jak ją wykorzystać
 • Zamykanie negocjacji o ile strony się dogadały – co może pójść nie tak?
 • Podsumowanie szkolenia
 • Zakończenie – podliczenie zdobytych punktów
 • Sesja - pytania i odpowiedzi - analiza strategii stosowanych przez uczestników w grze na bazie osiągniętych wyników oraz zakończenie szkolenia
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnik po szkoleniu powinien wiedzieć, że:

 • Każde negocjacje wymagają procedury startowej – a przygotowanie to praca ustawiczna
 • Stres i emocje są naturalnymi elementami w tej pracy
 • Związki nie chcą znać prawdy – czyli jak stosować technikę „Sztywnego nieobecnego” podczas negocjacji
 • Działanie w afekcie wyklucza logiczne i racjonalne efekty
 • Negocjacje to nie zawsze miła rozmowa, a słowna walka na argumenty
 • Liderzy związkowi muszą mieć określony profil osobowości, bez którego nie utrzymają się na stanowisku przewodniczącego. Znajomość tego profilu ułatwia prowadzenie rozmów

Cel warsztatu:

 • Przedstawienie zasad współpracy pracodawców jak i pracowników ze związkami zawodowymi narażonych na rozmowy negocjacyjne, respektowanie obowiązujących praw oraz wskazanie miejsca granicy.
 • Metody pracy
 • Dyskusja na przykładach
 • Prezentacja multimedialna
 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 • Studium przypadku

Profil uczestnika:

 • Kadra zarządzająca, menedżerowie, którzy chcą w poligonowym boju doświadczeń negocjacyjnych doszlifować swoje umiejętności
 • Pracownicy działu HR
 • Pozostałe osoby uczestniczące w rozmowach ze Związkami Zawodowymi

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 31.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 31.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalne negocjacje ze Związkami Zawodowymi – zasady funkcjonowania i rozwiązywania konfliktów „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1295 zł + 23% VAT do 31.01.2020 r.

  2. 1495 zł + 23% VAT po 31.01.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 02.03.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalne negocjacje ze Związkami Zawodowymi – zasady funkcjonowania i rozwiązywania konfliktów (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 31.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 31.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

dr Sebastian Koczur

dr Sebastian Koczur

Adwokat, Specjalista ds. prawa pracy, Kancelaria Adwokacka Koczur

Tomasz Piotr Sidewicz

Tomasz Piotr Sidewicz

Zawodowy negocjator m.in. z obszaru negocjacji ze związkami zawodowymi oraz trudnych sytuacji i decyzji menedżerskich

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij