Profesjonalny Compliance Officer na Rynku Finansowym - Level 1

Grupa tematyczna: Finanse, Prawo

Tagi: compliance | zgodność | compliance officer | tfi | depozytariusz

Data: 09.03.2021r.

Cena:
1795 zł/os. > 19.02-09.03.2021

Program

 
9:45

Logowanie na platformę

10:00

Źródła prawa – podstawy dla Oficera Compliance.

10:30

Charakterystyka compliance w instytucjach finansowych:

 • Bank
 • Bank depozytariusz,
 • Bank powierniczy,
 • Bank wykonujący działalność maklerską,
 • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 • Dom maklerski,
 • Instytucja płatnicza,
 • Firma pożyczkowa,
 • Firma leasingowa,
 • Towarzystwo ubezpieczeń,
 • Firmy wykonujące czynności zlecone przed podmioty nadzorowane przez KNF (serwiserzy, podmioty infrastruktury rynku finansowego, alternatywne spółki inwestycyjne).
11:15

Nadzór nad działalnością instytucji finansowych:

 • organizacja i funkcjonowanie KNF
 • UOKiK
 • Rzecznik Finansowy
 • GIIF
 • BFG
 • Inne
12:00

Charakterystyka systemów kontroli wewnętrznej, compliance i audytu – porównanie wymogów dla poszczególnych instytucji finansowych.

W tym module wskazujemy, gdzie dokładnie szukać przepisów dotyczących danej instytucji oraz relacje pomiędzy przepisami i wynikającymi z nich obowiązkami.

13:00

Przerwa

14:00

Rola organów instytucji finansowej w realizacji funkcji compliance:

 • Obowiązki zarządu w zakresie compliance
 • Obowiązki rady nadzorczej w realizacji funkcji compliance
 • Konsekwencje braku zaangażowania organów instytucji finansowej w realizację funkcji compliance – z punktu widzenia odpowiedzialności instytucji
 • Konsekwencje braku zaangażowania organów instytucji finansowej w realizację funkcji compliance – z punktu widzenia odpowiedzialności członka organu
 • Odpowiedzialność compliance oficera.
15:00

Obszary zainteresowania compliance w instytucji finansowej:

 • Produkty i usługi finansowe
 • Sprzedaż
 • Działania reklamowe i informacje kierowane do klientów
 • Ochrona danych osobowych
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Outsourcing
 • Polityka zakupowa
 • Współpraca z innymi instytucjami finansowymi
 • Wynagrodzenia
 • Szkolenia pracowników i współpracowników
16:00

Praktyczne aspekty pracy compliance w instytucji finansowej:

 • Mapowanie ryzyka compliance.
 • Monitoring i testowanie ryzyka compliance.
 • Plan kontroli compliance
 • Raport compliance oficera.
17:00

Zakończenie warsztatu i wskazanie materiałów niezbędnych do przygotowania do egzaminu.

Egzamin przeprowadzony zostanie w formie zdalnej 19 marca.

Justyna Postępska (Czekaj)
Ekspert w zakresie compliance na rynku finansowym

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Rola Compliance Officera w instytucjach finansowych ulega wielu dynamicznym zmianom. Zmianom podlega także otoczenie prawne i faktyczne warunki prowadzanie działalności przez instytucje finansowe. Profesjonalny Compliance Officer to osoba rozumiejąca biznes, dbająca o etykę i jakość.

Nowatorska formuła kursu ma na celu przekazanie wymogów w zakresie funkcji compliance w bankach, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach i domach maklerskich, co umożliwia uczestnikom na co dzień wykonującym funkcje compliance w danej instytucji poznanie ogólnej specyfiki działania CO na rynku finansowym. Mając na uwadze, że podmioty te bardzo często ze sobą współpracują nabycie tego typu wiedzy pozwoli lepiej wykonywać obowiązki compliance officera.

Udział w kursie z uwagi na małą grupę i poziom ekspertów to także źródło inspiracji i nowych pomysł w zakresie działań swojej organizacji. Warto wspomnieć także, iż obecne przepisy prawa stawiają Compliance Officerom wymóg w postaci kształcenia i podnoszenia swoich kompetencji.

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • Certyfikat Profesjonalny Compliance Officer sygnowany przez Akademię Compliance (po zdanym egzaminie),
 • Praktyczną pomoc w przygotowaniu do egzaminu
 • Dostęp do bezpłatnego specjalistycznego Newslettera Compliance na rynku kapitałowym,
 • Stały dostęp do narzędzi doskonalenia zawodowego Compliance Officera.

Program skierowany jest do:

 • Pracowników Departamentów Compliance,
 • Pracowników Działów Prawnych,
 • Osoby wykonujące w praktyce czynności Compliance Officera
 • Członków rad nadzorczych instytucji finansowych, w szczególności członków komitetów audytu, komitetów ryzyka oraz komitetów wynagrodzeń,
 • Pracowników instytucji finansowych posiadających doświadczenie w biznesie, którzy zamierzają skierować swoją ścieżkę kariery w stronę compliance,
 • Pracowników działów ryzyka operacyjnego,
 • Członków zarządu instytucji finansowych, w szczególności kandydatów do objęcia funkcji Prezesa zarządu lub członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.
 • Studentów i absolwentów zainteresowanych zawodem Compliance Officera

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Knowledge Broker
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Katarzyna Pleban

Director
Conferences & Trainings Department
M: +48 883 992 662
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.02.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.02.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalny Compliance Officer na Rynku Finansowym - Level 1 „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 18.02.2021 r.

  2. 1 795 zł + 23% VAT po 18.02.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 9.03.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalny Compliance Officer na Rynku Finansowym - Level 1 (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.02.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.02.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

Ekspert w zakresie compliance na rynku finansowym

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij