Przewaga kontraktowa - najnowsze regulacje i ich praktyczne zastosowanie oraz dotychczasowe działania UOKiK

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, FMCG i RETAIL, Dystrybucja

Tagi: UOKiK | przewaga kontraktowa | nowelizacja ustawy

Data: 11.02.2022r.

Cena:
545 zł/os. > 20.01-11.02.2022

Program

 
9:45

Logowanie na platformę

10:00

Rozpoczęcie

Blok I - Stosowanie dotychczasowej ustawy o przewadze kontraktowej

 • Praktyka stosowania ustawy przez Prezesa UOKiK
 • Wybrane postępowania w sprawie nadużywania przewagi kontraktowej
 • Polityka rabatowa w kontekście naruszania przepisów ustawy
 • Aktywność Prezesa UOKiK w obszarze stosowania przez sieci handlowe rabatów retrospektywnych
 • Inne przykłady stosowania regulacji przez Prezesa UOKiK i nałożonych kar
 • Podsumowanie obowiązywania ustawy i dorobku praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK
11:00

Przerwa

11:15

 

Blok II - Nowa ustawa o przewadze kontraktowej

 • Geneza powstania regulacji
 • Nowe definicje i szerszy zakres stosowania nowej ustawy
 • Domniemanie dysponowania przewagą kontraktową - wprowadzenie kryterium obrotowego
 • Wprowadzenie katalogu praktyk bezwzględnie zakazanych
  • Naruszanie ustawowych terminów zapłaty
  • Anulowanie przez nabywcę zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni przed terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów
  • Jednostronna zmiana przez nabywcę warunków umowy
  • Nieuzasadnione obniżanie należności z tytułu dostarczenia produktów po ich przyjęciu
  • Żądanie zapłaty za niezawinione przez dostawcę pogorszenie się stanu lub utratę produktów rolnych
  • Odmowa przez nabywcę pisemnego potwierdzenia warunków umowy
  • Bezprawne pozyskiwanie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nabywcę tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Grożenie podjęciem działań odwetowych przeciwko dostawcy za skorzystanie przez niego z przysługujących mu praw
  • Żądanie od dostawcy rekompensaty kosztów rozpatrzenia skarg konsumentów z niezawinionych przez niego przyczyn
 • Wprowadzenie katalogu praktyk warunkowo dozwolonych
 • Sankcje za wykorzystanie przewagi kontraktowej
 • Wprowadzenie instytucji dobrowolnego poddania się karze oraz inne zmiany proceduralne
12:45

Zakończenie

Marcin Alberski
Kancelaria Bird & Bird

Stanisław Szymanek
Kancelaria Bird & Bird

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Spotkanie podzielone jest na swa bloki. Podczas pierwszego z nich eksperci omówią dotychczasowe stosowanie ustawy o przewadze kontraktowej i działania Prezesa UOKiK w tym zakresie. Drugi blok to podsumowanie zmian wynikających z nowej ustawy i będą one kompleksowo omówione przez prelegentów.

Grupa docelowa:
Sektor:

 • Energetyka Paliwa
 • FMCG Dystrybucja
 • Przemysł

Działy:

 • prawny
 • compliance
 • zarząd
 • handlowy

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Przewaga kontraktowa - najnowsze regulacje i ich praktyczne zastosowanie oraz dotychczasowe działania UOKiK „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 445 zł + 23% VAT do 19.01.2022 r.

  2. 545 zł + 23% VAT po 19.01.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.02.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawne i praktyczne ryzyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Marcin Alberski

Marcin Alberski

Senior Associate, Kancelaria Bird & Bird

Stanisław Szymanek

Stanisław Szymanek

Associate, Kancelaria Bird & Bird

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij