Realizacja inwestycji przesyłowych, modernizacja sieci i problematyka służebności przesyłu w nowym otoczeniu prawnym

Grupa tematyczna: Energetyka

Data: 20-21.11.2019r.

Cena:
2795 zł/os. > 19.10-21.11.2019

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

8:45

Zarządzanie modernizacją majątku sieciowego a służebność przesyłu

 • Regulacja stanu prawnego istniejących urządzeń
 • Pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości na ścieżce administracyjnej oraz cywilno-prawnej
 • Ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie służebności – postępowanie Wojewody w tym zakresie
 • Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowy projektowanych urządzeń oraz korzystania z nieruchomości w pasie służebności przesyłu w czasie ich eksploatacji, w tym na potrzeby realizacji prac związanych z realizacją wycinki drzew i krzewów
Dariusz Bigelmajer

Dariusz Bigelmajer

10:00

Przerwa kawowa i networking

10:15

Służebność przesyłu i prawa do nieruchomości – aktualna problematyka

 • Alternatywne rozwiązania prawne dla służebności przesyłu: umowa najmu, dzierżawy i inne umowy
 • Zgoda właściciela nieruchomości na budowę i rokowania z właścicielami - w świetle najnowszego orzecznictwa
 • Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie administracyjnym – zagadnienia problemowe
 • Pozyskiwanie praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Zapisy w umowach ustanowienia służebności – rozwiązania modelowe i niestandardowe
 • Sądowe ustanowienie służebności – postanowienie wstępne i zabezpieczenie roszczenia
 • Spory o prawo drogi - zalety i wady poszczególnych trybów działania
Jakub Arczyński

Jakub Arczyński

12:15

Przerwa na lunch

13:00

Nowelizacja Prawa budowlanego i jej skutki dla budowanego procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji liniowych

 • Wstęp i krótkie przypomnienie dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie uzyskiwania pozwolenie na budowę i zgłaszania inwestycji liniowych (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a., art. 34 ust. 3 oraz art. 35 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane)
 • Nowelizacja najważniejsze zmiany w stosunku do obecnego porządku prawnego
 • Podsumowanie i analiza zmian w Prawie budowalnym i ich skutków dla budowlanego procesu inwestycyjnego
dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

14:15

Najczęstsze błędy komunikacyjne inwestorów i ich skutki dla powodzenia projektów

 • Jak skutecznie ograniczać ryzyko i dolegliwość konfliktów?
Marek Zagórski

Marek Zagórski

15:30

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:15

Rejestracja i poranna kawa

8:30

Ustawa nowelizująca procedurę cywilną w kontekście spraw dotyczących inwestycji infrastrukturalnych

 • Zmiany w opłatach od wniosków i pozwów wnoszonych w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych
 • Zmiany w opłatach od wniosków o zawezwanie do próby ugodowej
 • Służebność przesyłu a zmiany prawne w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece, a także Ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Zmiany w postępowaniu cywilnym w zakresie:
  • zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • nakazu usunięcia albo przebudowy urządzeń
  • wykupu nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowe
Jan Sakławski

Jan Sakławski

10:00

Przerwa kawowa i networking

10:15

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 • Zmiany w zakresie pozyskiwania decyzji środowiskowych dla realizacji inwestycji
 • Zmiany dotyczące załączników dołączanych do wniosku
 • Zmiany kryterium odległościowego służącego do określenia obszaru oddziaływania na środowisko
 • Zmiany w procedurze transgranicznego oddziaływania na środowisko
 • Ograniczenie możliwości zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
 • Możliwość zaskarżenia postanowienia RDOŚ
dr Magdalena Porzeżyńska

dr Magdalena Porzeżyńska

11:30

Zasady szacowania szkód, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi

 • Urządzenia przesyłowe, podział, status prawny
 • Służebne części nieruchomości na etapach budowy i eksploatacji urządzeń przesyłowych
 • Szkody powstałe na skutek lokalizacji i posadowienia urządzeń przesyłowych oraz zasady ich szacowania
 • Określanie wartości służebności przesyłu
 • Określanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
 • Określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców
  przesyłowych
 • Rola rzeczoznawcy majątkowego przy szacowaniu szkód, wartości służebności przesyłu i wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi
Jerzy Dąbek

Jerzy Dąbek

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Realizacja inwestycji przesyłowych w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Istota i zakres sądowej kontroli aktów planistycznych gminy

 • Inwestycje przesyłowe w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
 • Regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odnoszące się do inwestycji przesyłowych - procedura uchwalania i zmiany planu
 • Sądowa kontrola aktów planistycznych gminy, zawierających zapisy dotyczące realizacji inwestycji przesyłowych - istota i zakres kontroli
 • Podstawy uwzględnienia skarg na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wprowadzające ograniczenia prawa własności z tytułu realizacji inwestycji przesyłowych
 • Skutki unieważnienia planów miejscowych i ich wpływ na decyzje o pozwoleniu na budowę
 • Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – kierunki zmian
Joanna Dziedzic-Bukowska

Joanna Dziedzic-Bukowska

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości na ścieżce administracyjnej oraz cywilno-prawnej
 • Alternatywne rozwiązania prawne dla służebności przesyłu: umowa najmu, dzierżawy i inne umowy
 • Planowanie i projektowanie, realizacja inwestycji przesyłowych a nowelizacja prawa budowlanego
 • Ustawa nowelizująca procedurę cywilną w kontekście spraw dotyczących inwestycji infrastrukturalnych
 • Najczęstsze błędy komunikacyjne inwestorów i ich skutki dla powodzenia projektów
 • Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Planowanie i projektowanie rozbudowy sieci przesyłowych oraz działania modernizacyjne a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykujemy branży energetycznej, gazowniczej, ciepłowniczej, paliwowej. W  szczególności serdecznie zapraszamy
prawników i radców prawnych oraz dyrektorów, kierowników i specjalistów z:

 • Departamentów Majątku Sieciowego
 • Departamentów Majątku Dystrybucyjnego
 • Wydziałów Planowania i Rozwoju
 • Wydziałów Planowania Sieci i Eksploatacji
 • Wydziałów Umów i Nadzoru
 • Wydziałów Utrzymania Sieci
 • Wydziałów Inwestycji i Remontów
 • Wydziałów Bilansowania Praw Majątkowych
 • Biur Zarządzania Usługami
 • oraz firmy doradcze i budowlane wspierające sektor energetyczny w działaniach modernizacyjnych.

Copyright © MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Realizacja inwestycji przesyłowych, modernizacja sieci i problematyka służebności przesyłu w nowym otoczeniu prawnym „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 04.10.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 18.10.2019 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 18.10.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.11.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Realizacja inwestycji przesyłowych, modernizacja sieci i problematyka służebności przesyłu w nowym otoczeniu prawnym (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.10.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.10.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Jan Sakławski

Jan Sakławski

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Jakub Arczyński

Jakub Arczyński

Adwokat, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

Dariusz Bigelmajer

Dariusz Bigelmajer

PGE Dystrybucja

dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

MKREngieering

Marek Zagórski

Marek Zagórski

Zagórski Media 

Jerzy Dąbek

Jerzy Dąbek

Rzeczoznawca majątkowy, Geoconsult

Joanna Dziedzic-Bukowska

Joanna Dziedzic-Bukowska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka Kancelarii Dziedzic-Bukowska

dr Magdalena Porzeżyńska

dr Magdalena Porzeżyńska

Radca prawny, Kancelaria Brysiewicz & Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij