Realizacja inwestycji w sektorze budowlanym - waloryzacja kontraktów, zabezpieczenie interesów stron, wyzwania prawne

Grupa tematyczna: Branża budowlana, Branża deweloperska, Prawo

Tagi: prawo budowlane | sektor budowlany | sektor deweloperski | inwestor | wykonawca | solidarna odpowiedzialność

Data: 13-14.06.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 26.05-14.06.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Dobre praktyki w zakresie zawierania umów na linii inwestor-wykonawca

 • Zabezpieczenie interesów stron w kontraktach - niezbędne zapisy i klauzule niedozwolone
 • Opóźnienia w realizacji kontraktów - kary umowne
 • Dochodzenie roszczeń, orzecznictwo, skuteczne egzekwowanie kar umownych

Adam Sadowski
SIDiR

10:45

Przerwa

11:00

Waloryzacja kontraktów w związku ze wzrostem kosztów realizacji

 • Klauzule waloryzacyjne w umowach: maksymalna wartość i sposób ustalania zmiany
  wynagrodzenia
 • Sądowa waloryzacja wynagrodzeń
 • Określenie poziomu zmiany cen produktów i usług

Grażyna Kuźma
Taylor Wessing

12:30

Przerwa

13:15

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - planowane zmiany na 2022 rok

 • Nowy obowiązek sprawozdawczy o stosowanych terminach zapłaty
 • Postępowania Prezesa UOKiK w sprawie nadmiernych opóźnień w realizacji obowiązku
  wypłaty świadczeń pieniężnych wobec kontrahentów
 • Najważniejsze zmiany zawarte w nowelizacji

Michał Bogacz
Olesiński i Wspólnicy

Dominika Koss-Grajdura
Olesiński i Wspólnicy

14:15

Przerwa

14:30

Wojna w Ukrainie i jej skutki dla sektora budowlanego - możliwe rozwiązania

 • Opóźnienia w inwestycjach, odpływ pracowników, brak płynności w dostawach surowców - jak sobie z tym radzić?
 • Wojna jako “siła wyższa” - odstąpienie od realizacji kontraktu - w jakiej sytuacji możliwe?
 • Wpływ sankcji na realizację inwestycji

Andrzej Girdwoyń
DWF Poland

Zofia Porada
DWF Poland

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Nowelizacja prawa budowlanego - zaktualizowane obowiązki wykonawców i inwestorów

 • Pozwolenia na budowę od 2021 r.
 • Nowe warunki techniczne dla budynków
 • Warunki przyłączenia budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej - niezbędna dokumentacja
 • Cyfryzacja w sektorze budowlanym

Magdalena Hajduk
Ślązak, Zapiór i Partnerzy

10:30

Przerwa

10:45

Reforma ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – omówienie proponowanych zmian

 • Wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego - plan ogólny gminy
 • Zintegrowany Plan Inwestycyjny - nowy akt planowania przestrzennego
 • Wpływ reformy na przepisy specustawy mieszkaniowej
 • Ogólnokrajowy Rejestr Urbanistyczny oraz dalsza cyfryzacja aktów planistycznych

Weronika Duda
Kochański&Partners

Malwina Jagiełło
Kochański&Partners

12:15

Przerwa

13:00

Solidarna odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora

 • Rozliczenia na linii generalny wykonawca – podwykonawca – inwestor
 • Zmiana linii orzecznictwa
 • Solidarna odpowiedzialność w praktyce - jak wygląda? - case study

Joanna Gąsowski
Wolf Theiss

Marcin Rudnik
Wolf Theiss

14:15

Przerwa

14:30

Rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce i na świecie

Sylwia Uziębło-Kowalska
Osborne Clarke

Katarzyna Chruślińska
Osborne Clarke

Małgorzata Kuplińska
Osborne Clarke

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Aktualnie zmieniająca się rzeczywistość prawna oraz geopolityczna stawia przed sektorem budowlanym wiele wyzwań. Warsztaty, które dla Państwa przygotowaliśmy dają możliwość pozyskania wiedzy od ekspertów-praktyków, którzy opowiedzą o eliminacji ryzyk w zakresie realizacji inwestycji. Przedstawione zostaną Państwu najnowsze zmiany w zakresie prawa budowlanego, ustawy antyzatorowej oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prelegenci omówią problematykę waloryzacji kontraktów i kwestię dobrych praktyk w kontekście zawierania umów na linii inwestor-wykonawca. Pokażemy Państwu, jak i kiedy można skorzystać z klauzuli “siły wyższej” w ramach odstąpienia od realizacji kontraktu. Solidarna odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora, która często w praktyce stwarza wiele wątpliwości, zostanie omówiona na przykładach case study. Zapraszamy na wydarzenie, które będzie miejscem do dyskusji, wymiany doświadczeń i pozyskania wiedzy od najlepszych, branżowych ekspertów.

Główne zagadnienia:

 • Zabezpieczenie interesów stron w kontraktach
 • Klauzule waloryzacyjne w umowach
 • Nowy obowiązek sprawozdawczy o stosowanych terminach zapłaty
 • Wojna w Ukrainie i jej skutki dla sektora budowlanego - wpływ sankcji na realizację inwestycji
 • Nowe warunki techniczne dla budynków oraz cyfryzacja dokumentacji budowlanej
 • Solidarna odpowiedzialność generalnego wykonawcy i inwestora w praktyce

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy dyrektorów oraz kierowników reprezentujący firmy budowlane oraz deweloperskie. Zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Prawnego
 • Inwestycji
 • Kontraktów
 • Projektów

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Mikulska

Junior Project Manager
Conferences Department
M: +48 792 000 341
e-mail: w.mikulska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 13.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 13.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Realizacja inwestycji w sektorze budowlanym - waloryzacja kontraktów, zabezpieczenie interesów stron, wyzwania prawne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 11.05.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 25.05.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 25.05.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.06.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Realizacja inwestycji w sektorze budowlanym - waloryzacja kontraktów, zabezpieczenie interesów stron, wyzwania prawne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 13.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 13.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Michał Bogacz

Michał Bogacz

Partner, Radca prawny, Olesiński i Wspólnicy

Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Adwokat, Ślązak Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Marcin Rudnik

Marcin Rudnik

Counsel, Wolf Theiss

Joanna Gąsowski

Joanna Gąsowski

Counsel, Wolf Theiss

Malwina Jagiełło

Malwina Jagiełło

Adwokat, Starszy Prawnik, Kochański&Partners

Weronika Duda

Weronika Duda

Radca prawny, Counsel, Praktyka Nieruchomości, Szef Praktyki German Desk, Kochański&Partners

Adam Sadowski

Adam Sadowski

Inżynier Konsultant, Członek SIDiR

Grażyna Kuźma

Grażyna Kuźma

Partner/Radca prawny, Kancelaria Taylor Wessing

Andrzej Girdwoyń

Andrzej Girdwoyń

Associate, DWF Poland

Zofia Porada

Zofia Porada

Junior Associate, DWF Poland

Dominika Koss-Grajdura

Dominika Koss-Grajdura

Associate, dział prawny, Olesiński i Wspólnicy

Małgorzata Kuplińska

Małgorzata Kuplińska

Adwokat, Associate, Osborne Clarke

Katarzyna Chruślińska

Katarzyna Chruślińska

Associate, Osborne Clarke

Sylwia Uziębło-Kowalska

Sylwia Uziębło-Kowalska

Radca prawny, Senior Associate, Osborne Clarke

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij