Reforma rynku energii - najważniejsze zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: OZE | rynek mocy | rynek energii | efektywność energetyczna | taryfy energii

Data: 25-26.11.2020r.

Cena:
2395 zł/os. > 13.10-26.10.2020
2795 zł/os. > 27.10-26.11.2020

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:30

Nowelizacja ustawy o rynku mocy – najważniejsze zmiany

 • Uruchomienie wtórnego rynku mocy – przewidywane zmiany na rynku
 • Problem ponoszenia kosztów związanych z rynkiem mocy przez przedsiębiorstwa energochłonne
Arkadiusz Ratajczak

Arkadiusz Ratajczak

10:15

Przerwa kawowa

10:45

Planowane zmiany związane z funkcjonowaniem rynku bilansującego – struktura, zgłaszanie danych, kontraktacja

 • Nowe zasady rozliczeń na rynku bilansującym
 • Rozwój w zakresie regulacyjnych usług systemowych
Krzysztof Müller

Krzysztof Müller

12:15

Przerwa na lunch

13:15

Zmiany w taryfowaniu w oparciu o projekt nowego rozporządzenia taryfowego (rozporządzenia Ministra Klimatu ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną)

14:15

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:30

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:00

Nowelizacja ustawy o OZE i jej wpływ na rynek energii

 • Spółdzielnie energetyczne – ograniczenia i możliwości rozwoju
 • Planowane regulacje prawne dotyczące magazynów energii
Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Mateusz Koszel

Mateusz Koszel

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej – jak zmieni się system wsparcia inwestycji

 • Program bezzwrotnych dofinansowań w celu realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych u odbiorców końcowych
 • Nowy katalog podmiotów zobowiązanych
 • Modyfikacja zasad dotyczących oceny poziomu osiągniętych oszczędności energii
 • Środki alternatywne służące osiągnięciu oszczędności energii finalnej
 • Umowy o poprawę efektywności energetycznej – uszczegółowienie przepisów
 • Powołanie centralnego rejestru oszczędności finalnej
Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Podsumowanie ostatnich zmian na rynku i prognozy na przyszłość

 • Prognozowanie kosztów wytwarzania i cen energii na najbliższe lata
Filip Piasecki

Filip Piasecki

14:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W związku z dużą ilością zapowiadanym zmian, jakim w najbliższym czasie będzie podlegał rynek energii, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w warsztatach, w trakcie których uznani Eksperci, przedstawią szereg najważniejszych regulacji, aspektów i modyfikacji, a także w jaki sposób powinni się do nich przygotować przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych. Tematy jakie zostaną przedstawione Uczestnikom podczas wydarzenia to między innymi: nowelizacje ustawy o OZE, ustawy o rynku mocy oraz ustawy o efektywności energetycznej; planowane zmiany na rynku bilansującym, nadchodzące zmiany w zakresie taryf, a także podsumowanie ostatnich zmian, jakie zaszły na rynku energii.

Warsztaty realizowane w formule hybrydowej

Każdemu uczestnikowi dajemy dwie możliwości: możesz przyjść do hotelu, wziąć udział w wydarzeniu i spotkać się z reprezentantami branży oraz Prelegentami lub jeżeli wolisz, możesz wziąć udział w wydarzeniu w formule live streamingu. Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wszystkie wystąpienia. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej, bez względu na formę uczestnictwa.N iezależnie od tego, jaką formułę wybierzesz, zakres dostarczanych treści przez naszą firmę we współpracy z naszymi Ekspertami jest taki sam. Wybór formuły uczestnictwa online nie wpływa na jakość merytorycznego przekazu i wartość poszczególnych wystąpień. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Gdy zdecydujesz się na daną formułę uczestnictwa, skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy przejść przez proces rejestracji.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

 • Nowelizacja ustawy o rynku mocy – najważniejsze zmiany
 • Uruchomienie wtórnego rynku mocy
 • Nowelizacja ustawy o OZE i jej wpływ na rynek energii
 • Planowane zmiany związane z funkcjonowanie rynku bilansującego
 • Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej – jak zmieni się system wsparcia inwestycji
 • Podsumowanie ostatnich zmian na rynku energii i prognozy na kolejne lata

Grupa docelowa:
Warsztaty polecamy wszystkim przedstawicielom przedsiębiorstw energetycznych odpowiedzialnych za procesy i regulacje dotyczące rynku energii, przede wszystkim reprezentującym działy:

 • Handlowy
 • Sprzedaży
 • Finansowy
 • Obsługi Klienta
 • Obrotu Energią
 • Regulacji
 • Taryf
 • Produkcji
 • Kontrolingu
 • Rozwoju

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Reforma rynku energii – najważniejsze zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 12.10.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 26.10.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 26.10.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.11.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Reforma rynku energii – najważniejsze zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Counsel, Head of Energy, Kancelaria DLA Piper

Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

Radca prawny w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

Mateusz Koszel

Mateusz Koszel

Associate, DLA Piper

Filip Piasecki

Filip Piasecki

Associate, Aurora Energy Research

Krzysztof Müller

Krzysztof Müller

Head of Market Poland, Alpiq Energy SE

Arkadiusz Ratajczak

Arkadiusz Ratajczak

Radca prawny, Kancelaria adwokacka dr hab. Mariusz Swora

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij