Rozliczenia i reklamacje w sektorze energetycznym w świetle najnowszych zmian prawnych

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: prawo energetyczne | URE | prosumenci

Data: 21-22.09.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 21.08-22.09.2020

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Nowe obowiązki przedsiębiorstw wynikające z planowanych zmian w prawie energetycznym

 • Nowe obowiązki przedsiębiorcy energetycznego względem odbiorców
 • Obowiązki operatora w stosunku do sprzedawcy
 • Wzmocnienie kompetencji nadzorczych prezesa URE
 • Wprowadzenie możliwości cofnięcia przez prezesa URE koncesji w przypadku wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
 • Wprowadzenie środków mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom niektórych sprzedawców wprowadzając zakazu zawierania umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Zobowiązanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii elektrycznej do zapewnienia publicznego dostępu aktualnego stanu prawnego związanego z prawami konsumenta energii
Damian Wojnowski

Damian Wojnowski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Sposoby rozliczania odbiorców w kontekście najnowszych zmian prawnych

 • Zamrożenie cen energii elektrycznej i nowe taryfy energetyczne
 • Tryby rozliczeniowe w kontekście zamrożenia cen i ustawy prądowej
 • Opłata mocowa - wpływ na sposoby rozliczania energii
 • Rozliczenie energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej, opłaty z nią związane, kto może zostać obciążony kosztami
 • Szacowanie danych pomiarowych w kontekście rozliczeń i rekompensat
 • Obowiązek rozliczania na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych a brak dostępu do danych pomiarowych
 • Korekty rozliczeń wskutek nowelizacji prawa energetycznego, maksymalny termin na wykonanie korekt 
 • Rozliczanie sprzedaży energii na podstawie prognozowanego zużycia (zalety i wady, konieczne narzędzia informatyczne)
 • Rozliczanie sprzedaży gazu, w tym akcyzy w kontekście korekt oświadczeń odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego (obowiązki po stronie sprzedawcy i odbiorcy)
 • Kwestie sprawozdawczości w związku ze zmianami zamrożenia cen energii, nowych taryf itd.
Przemysław Przyżycki

Przemysław Przyżycki

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Rozliczenie energii elektrycznej klientów indywidualnych i biznesowych

 • Postępowanie w przypadku sprostowań po wystąpieniu błędów fakturowych po stronie spółki energetycznej: błąd ludzki, błąd zaplecza technicznego.
 • Obowiązek rozliczania na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych a brak dostępu do tych danych
 • Sprawdzone sposoby radzenia sobie z problematyką niewypłacalności odbiorcy
Piotr Szewczuk

Piotr Szewczuk

15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Problematyczne aspekty reklamacji w branży energetycznej

 • Reklamacje związane z niedotrzymaniem standardów jakościowych
 • Reklamacja z tytułu obciążenia klienta opłatami oraz fakturami mimo zakończenia stosunku między stronami
 • Reklamacje z tytułu kary otrzymanej za nielegalny pobór energii elektrycznej;
 • Reklamacja związana z przepisaniem licznika na nowego właściciela, a nie nieuregulowanie zadłużenia przez poprzedniego
 • Reklamacja z tytułu złego wyliczenia zużycia energii elektrycznej, błąd w odczytach ze stanem rzeczywistym
Aleksandra Zielonka

Aleksandra Zielonka

11:00

Przerwa

11:30

Prosumenci – bilansowanie i zasady rozliczeń

 • Zasady rozliczeń prosumentów w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • Mikroinstalacje: bilansowanie ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej
Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

Aleksandra Nowak

Aleksandra Nowak

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Wszelkie aspekty zmian  prawnych w GUDach i OIP (CSIRE)

 • Umowy zawierane przez OIP
 • Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej
 • Stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE)
 • Zakres zadań i obowiązków CSIRE i OIRE:  jakie dane będą mogły być gromadzone i udostępniane
 • Zasady funkcjonowania centralnego systemu informacji pomiarowych
 • Zakres obowiązków OIP i odpowiedzialność za nieprawidłowości
 • Współpraca OIP z OSD, Sprzedawcami, URE, Wytwórcami i Odbiorcami
Michał Kornasiewicz

Michał Kornasiewicz

15:00

Zakończenie warsztatu; wręczenie certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz wskazanie przez Ekspertów kwestii, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Prelegenci omówią szczegółowe zagadnienia takie jak: nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych wynikające z planowanych zmian w prawie, sposoby rozliczania prosumentów, reklamacje i bonifikaty, czy sposoby rozliczania odbiorców w kontekście najnowszych zmian prawnych. Serdecznie zapraszamy.

Warsztaty realizowane w formule hybrydowej

Każdemu uczestnikowi dajemy dwie możliwości: możesz przyjść do hotelu, wziąć udział w wydarzeniu i spotkać się z reprezentantami branży oraz Prelegentami lub jeżeli wolisz, możesz wziąć udział w wydarzeniu w formule live streamingu. Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wszystkie wystąpienia. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej, bez względu na formę uczestnictwa. Niezależnie od tego, jaką formułę wybierzesz, zakres dostarczanych treści przez naszą firmę we współpracy z naszymi Ekspertami jest taki sam. Wybór formuły uczestnictwa online nie wpływa na jakość merytorycznego przekazu i wartość poszczególnych wystąpień. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Główne zagadnienia:

 • Nowe obowiązki przedsiębiorstw wynikające z planowanych zmian w prawie energetycznym
 • Sposoby rozliczania odbiorców w kontekście najnowszych zmian prawnych
 • Sposoby i tryby rozliczania prosumentów
 • Problematyczne aspekty reklamacji w branży energetycznej
 • Bonifikaty dla odbiorców w kontekście ustawy prądowej
 • Projekt ustawy o rekompensatach dla odbiorców za wyższe ceny energii elektrycznej

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów ze spółek dystrybucyjnych oraz obrotu z sektora energetycznego. W szczególności osoby z działów:

 • Rozliczeń 
 • Obsługi klienta
 • Obsługi zgłoszeń 
 • Obsługi odbiorców
 • Reklamacji
 • Dystrybucji
 • Obrotu energią
 • Handlowych Energetycznych

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.08.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rozliczenia i reklamacje w sektorze energetycznym w świetle najnowszych zmian prawnych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 6.08.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 20.08.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 20.08.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.09.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozliczenia i reklamacje w sektorze energetycznym w świetle najnowszych zmian prawnych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.08.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.08.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Damian Wojnowski

Damian Wojnowski

LL.M. Partner, Adwokat, Kancelaria HWW

Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

Radca prawny, Senior Associate, Kancelaria Eversheds Sutherland Wierzbowski, Zespół kontraktów publicznych i energetyki

Aleksandra Zielonka

Aleksandra Zielonka

Adwokat, Kancelaria HWW

Przemysław Przyżycki

Przemysław Przyżycki

Radca Prawny, Kancelaria HWW

Aleksandra Nowak

Aleksandra Nowak

Prawniczka w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

Piotr Szewczuk

Piotr Szewczuk

Dyrektor ds. Operacyjnych, Energomix Sp. z o.o.

Michał Kornasiewicz

Michał Kornasiewicz

Kancelaria Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij