Systemy motywacyjne dla Pokolenia Y – skuteczne strategie rekrutowania, motywowania i zarządzania zespołami wielopokoleniowymi

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty, HR i Kadry, Doradztwo

Data: 29-30.06.2020r.

Cena:
1295 zł/os. > 14.01-08.06.2020
1595 zł/os. > 09.06-30.06.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Pokolenie Y, już nie takie TAJEMNICZE

 • Dane, informacje, wiedza i zrozumienie, czyli Pokolenie Y w cyfrach i badaniach
 • Skąd się biorą Mity o Pokoleniu Y i jak warto nimi zarządzać w organizacji?
 • Jak warto budować strategie HR mając wiedzę i klucze dostępu do Pokolenia Y
 • Z kim najtrudniej wdrożyć zmianę kultury organizacyjnej i dlaczego?
 • Jak Pokolenie Y chce być motywowane i czego oczekuje od szefa i działu HR?
 • Skuteczne strategie motywowania, które sprawdzają się w praktyce
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Każdym zachowaniem człowieka kieruje jakaś wartość

 • Jakimi wartościami kieruje się w podejmowaniu decyzji i działaniach Pokolenie Y?
 • Jak kluczowe wartości dla Pokolenia Y wpływają na dobór strategii motywowania ich w organizacji?
 • Pokolenie Y i ich poczucie własnej wartości oraz co z tego wynika dla organizacji?
 • Jak Poczucie własnej wartości wpływa na proces motywowania Y?
 • Różnice w stylu komunikowania się Pokoleń BB, X, Y, Z szansą czy zagrożenie dla organizacji
 • Jak warto przeprowadzić skuteczny proces rekrutacyjny, żeby zmotywować Y do decyzji podjęcia współpracy w organizacji?
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Wiedza o Pokoleniu Y kluczem do realizacji optymalnych strategii działania

 • Jak warto opisać stanowisko i dawać ogłoszenia, żeby kandydaci z Pokolenia Y reagowali na ogłoszenie i byli zmotywowani do przyjścia na rozmowę kwalifikacyjną?
 • Mocne strony procesu rekrutacyjnego, które dają szanse na powodzenie zdobycia kandydata.
 • Przepływ Informacji kluczem do budowania motywacji i zaufania i porozumienia z Pokoleniem Y
 • Język wspierający komunikację dla szukania najlepszych rozwiązań dla obu stron
 • Język komunikacji wspierający motywowanie Y do budowania współpracy w organizacji
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Jak środowisko zewnętrzne i prasa kształtują nasz światopogląd

 • Misje, Wizje, Iluzje i Halucynacje Pokolenia Y oraz Pokolenia X
 • Kto jest temu wszystkiemu winien? Jak X wychowali Y? Dlaczego Y są „roszczeniowe”?
 • Semantyka i znaczenie słów: szacunek, zaufanie, współpraca, autorytet, dyscyplina i pokora dla X i Y
 • Co Y sądzą o menadżerach z Pokolenia X?
16:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Dla jakiego szefa Pokolenie Y będzie pracowało z pełnym zaangażowaniem?

 • Czym jest motywacja 1.0, 2.0, 3.0 i 4.0? O co w sumie chodzi z tą motywacją?
 • Źródła motywacji wewnętrznej człowieka. Czym jest zaangażowanie? Jak je uruchamiać?
 • Jak motywować Pokolenie Y i dlaczego zarządzania mocnymi stronami ma sens?
 • Jak budować efektywne systemy motywacyjne dla Pokolenia Y
 • Na czym polega fenomen turkusowych organizacji, czyli „nie ma ludzi nie zmotywowanych”
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Dlaczego udzielanie informacji zwrotnych Pokoleniu Y jest ważne?

 • Czym jest prawdziwa informacja zwrotna?
 • Jak Pokolenie X i Y udziela i przyjmuje informacje zwrotne?
 • Jak rozmawiać z kimś, kto ma „wyjechane w kosmos EGO”?
 • Jak rozmawiać z osobami, które mają zaniżone poczucie własnej wartości?
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Strategie działania, które się sprawdzają w praktyce

 • Najlepsze praktyki w motywowaniu Pokolenia Y. Czym jest Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce?
 • Dlaczego warto budować zespół wielopokoleniowy na mocnych stronach?
 • Jak motywować zespoły wielopokoleniowe?
 • Jakie praktyki i narzędzia proponuje teoria Instytutu Gallupa?
 • Czym jest Test Gallupa i dlaczego jego popularność rośnie?
 • Jak motywować Pokolenie Y do bycia LIDEREM? Cechy lidera według Instytutu Gallupa
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Nie można podarować komuś czegoś, czego nie mam?

 • Samoświadomość najlepszym narzędziem zarządzania sobą w organizacji
 • Sztuka świadomego zarządzania energią osobistą
 • Czego HR jeszcze nie wie o motywacji a wiedzieć powinien?
 • Co zrobić w motywowaniu jak już NIC nie działa?
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Cel warsztatu:

Zdobycie wiedzy w obszarze poznania i zrozumienia specyfiki działania i funkcjonowania Pokolenia Y na rynku pracy, w organizacjach i w zespołach wielopokoleniowych. Pokażemy także skuteczne strategie rekrutowania i motywowania Pokolenia Y.

Na szkoleniu nauczysz się:

 • Jak warto rozumieć zjawiska związane ze specyfiką Pokolenia Y
 • Czym jest wiedza o Pokoleniu Y i jak warto ją stosować w praktyce
 • Co jest najważniejsze dla Pokolenia Y w budowaniu relacji i komunikacji
 • Jak warto rekrutować Pokolenie Y oraz zarządzać zespołami wielopokoleniowymi
 • Czym jest dyscyplina Zarządzania Sobą w oparciu o samoświadomość i refleksję osobistą

Na szkoleniu przećwiczysz:

 • Style działania i komunikowania, które sprawdzają się w pracy z Pokoleniem Y
 • Określisz swoje głębokie przekonania na temat Pokolenia Y
 • Nauczysz się języka motywowania Pokolenia Y
 • Zrozumiesz, dlaczego, niektóre „stare i sprawdzone” strategie działania, nie działają na Pokolenie Y

Korzyści dla uczestników:

Każdy z uczestników określi swoje postawy wobec zjawiska „Pokolenie Y”. Zdobędzie wiedzę, wymieni doświadczenia oraz dobre praktyki działania, myślenia i budowania współpracy z Pokoleniem Y. Każdy dostanie książkę „Pokolenie Y – kody dostępu” autorzy: Renata Gut i Agnieszka Gut, która jest zbiorem wielu doświadczeń szukania KODÓW DOSTĘPU do Pokolenia Y.

Metody pracy:

 • Praktyczne podejście do zagadnienia
 • Maksymalnie uproszczenie i przekazanie wielu cennych, bezpośrednich wskazówek od prowadzącego
 • Praca w grupach
 • Studium przypadku
 • Dyskusja

Grupa docelowa:

Szefowie działów HR, Biznes Partnerzy, Menedżerowie, Przedsiębiorcy współpracujący z Pokoleniem Y na rynku pracy i w organizacjach.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.06.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.06.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Systemy motywacyjne dla Pokolenia Y – skuteczne strategie rekrutowania, motywowania i zarządzania zespołami wielopokoleniowymi „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 8.06.2020 r.

  2. 1 595 zł + 23% VAT po 8.06.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.06.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Systemy motywacyjne dla Pokolenia Y – skuteczne strategie rekrutowania, motywowania i zarządzania zespołami wielopokoleniowymi (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.06.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.06.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Renata Gut

Renata Gut

Wykładowca ALK, trener biznesu

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij