Transakcje M&A - ryzyka, aspekty prawne, przebieg procesu

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, IT i nowe technologie, Finanse, Prawo

Tagi: tajemnica | ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa | konkurencja | M&A

Data: 01.06.2022r.

Cena:
695 zł/os. > 29.04-01.06.2022

Program

 
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Aspekty prawne różnych sposobów finansowania transakcji M&A

 • Wady i zalety różnych form finansowania
 • Kluczowe ograniczenia prawne w finansowaniu akwizycji spółek
 • Specyfika procesu pozyskiwania finansowania od konsorcjum banków – międzynarodowe standardy transakcji kredytowych

Paulina Kimla-Kaczorowska
Greenberg Traurig

10:30

Przebieg procesu M&A (Share Deal)

 • Początek Transakcji: term sheet; ustalenia organizacyjne i wybór struktury procesu (aukcja / sprzedaż bilateralna); Information Memorandum; NDA.
 • Faza Środkowa: badanie due diligence oraz współpraca z pozostałymi doradcami; negocjacje; wiążąca oferta.
 • Finalizacja Transakcji: uzgadnianie kluczowej dokumentacji (SPA; Warranty Deed; TSA); podpisanie i zamknięcie transakcji.

Joanna Kuc
Greenberg Traurig

11:45

Przerwa

12:00

Ubezpieczenie W&I (Warranties and Indemnities) i Title w transakcjach M&A

 • Przedstawienie podstawowych typów polis stosowanych w transakcjach M&A: ubezpieczenie zapewnień i oświadczeń (W&I) i ubezpieczenie tytułu (Title Insurance)
 • Cele obu rodzajów ubezpieczeń oraz ich rola w dokumentacji transakcyjnej  
 • Przybliżenie istotnych warunków obu typów ubezpieczeń w tym sumy ubezpieczenia, udziału własnego, kosztów oraz wyłączeń.

Maciej Pietrzak
Greenberg Traurig

13:15

Prawo antymonopolowe jako element ryzyka oraz istotny składnik procesu M&A

 • Ryzyko gun jumping – kary za naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji
 • Obieg informacji – nawigowanie pomiędzy niezbędnością dla realizacji transakcji a ryzykiem antymonopolowym - rola struktur clean team w procesie M&A
 • Zgoda organu antymonopolowego – ryzyko dla wykonalności transakcji oraz wpływ na treść obowiązków stron  i czas trwania procesu M&A

Robert Gago
Greenberg Traurig

14:30

Zakończenie

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Fuzje i przejęcia dają wiele nowych możliwości dla przedsiębiorstwa. Nabycie nowej spółki lub przyłączenie się umożliwia dostęp do nowych rynków. Nasi Eksperci wyjaśnią Państwu aspekty prawne oraz praktyczne zawierania transakcji M&A. W programie szkolenia m.in.:

 • Przebieg procesu transakcji M&A
 • Kluczowe ograniczenia prawne w finansowaniu akwizycji spółek
 • Główny cel oraz stosowanie ubezpieczeń Warranties and Indemnities i Title w transakcjach M&A
 • Realizacja transakcji M&A, a ryzyko antymonopolowe

Grupa docelowa:
Warsztaty skierowane są do:

 • Działów prawnych
 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • Działów compliance
 • Przedstawicieli departamentów ds. bezpieczeństwa informacji

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julia Jaskowska

Assistant Project Manager
Conferences Department
M: +48 575 300 798
e-mail: j.jaskowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 1.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 1.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Transakcje M&A - ryzyka, aspekty prawne, przebieg procesu „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 595 zł + 23% VAT do 28.04.2022 r.

  2. 695 zł + 23% VAT po 28.04.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 1.06.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Transakcje M&A - ryzyka, aspekty prawne, przebieg procesu (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 1.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 1.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Robert Gago

Robert Gago

Radca Prawny, Partner, Greenberg Traurig

Paulina Kimla-Kaczorowska

Paulina Kimla-Kaczorowska

Partner, Greenberg Traurig

Joanna Kuc

Joanna Kuc

Senior Associate, Greenberg Traurig

Maciej Pietrzak

Maciej Pietrzak

Partner, Greenberg Traurig

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij