Umowa kredytowa w standardzie LMA - analiza założeń, aspekty prawne i techniki negocjacyjne

Grupa tematyczna:

Tagi: negocjacje | ESG | umowy LMA | Loan Market Association | umowy kredytowe | kredyty

Data: 26-27.05.2022r.

Cena:
2595 zł/os. > 13.05-27.05.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Struktura polskiej umowy LMA i jej założenia

 • Kluczowe postanowienia polskiej struktury umów LMA oraz wzoru ZBP
 • Umowy LMA a prawo cywilne i prawo bankowe
 • Umowy LMA a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Michał Markowski
Eversheds Sutherland

Karolina Turko
Eversheds Sutherland

11:00

Etapy transakcji finansowania opartego na dokumentacji LMA ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z procedurą wypłaty kredytu oraz warunkami zawieszającymi na tle umowy kredytowej w standardzie LMA

 • Poszczególne etapy transakcji finansowania opartego na dokumentacji LMA
 • Procedura wypłaty środków z kredytu
 • Struktura warunków zawieszających
 • Obszary negocjacyjne i aspekty praktyczne

Daniel Popek
Norton Rose Fulbright Dyczkowski i Wspólnicy, sp.k.

Karolina Majcher
Norton Rose Fulbright Dyczkowski i Wspólnicy, sp.k.

12:30

Przerwa

13:15

Eliminacja ryzyk w umowach kredytowych w oparciu o wzorce LMA

 • Jak bezpiecznie zawierać umowy LMA?
 • Co w przypadku naruszeń zapisów?
 • Nieterminowe spłaty kredytu - jak sobie z tym radzić?
 • Postępowanie egzekucyjne przy nieterminowych spłatach
 • Wypowiedzenie umowy ze względu na niewypłacalność strony umowy

Roksana Pietrzak
CMS

14:15

Przerwa

14:30

Oświadczenia, zobowiązania i przypadki naruszenia

 • Oświadczenia i zobowiązania kredytobiorców w umowie kredytowej
 • Czym są kowenanty finansowe i jakie są ich główne funkcje?
 • Przypadki naruszenia umowy – standardowy katalog, sankcje z tytułu złamania postanowień

Igor Kondratowicz
Norton Rose Fulbright

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

LMA a ESG - przyszłość zielonych finansów

 • Podstawowe elementy dokumentacji zrównoważonego finansowania
 • Komisja Europejska - projekt Dyrektywy dotyczący sprawozdawczości niefinansowej
 • Zielone finanse - perspektywa na najbliższe lata

Stefan Feliniak
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Łukasz Szegda
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

11:00

Jaką rolę pełni Agent oraz Agent zabezpieczeń podczas zawierania umowy kredytowej?

 • Kto może powołać Agenta?
 • Jakie są zadania i obowiązki Agenta?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane z kredytem?

Ilona Fedurek
SSW Pragmatic Solutions

12:30

Przerwa

13:15

Negocjowanie umów LMA

 • Najczęstsze obszary negocjacyjne w LMA
 • Jak wypracować kompromis na linii kredytobiorca-kredytodawca?

Krzysztof Wiśniewski
Kancelaria Greenberg Traurig

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Kredyt jest jedną z najpopularniejszych opcji zapewniania przedsiębiorstwom długoterminowego kapitału. To właśnie dokumentacja kredytowa, sporządzona w prawidłowy sposób, w oparciu o oryginalny wzór umowy LMA (Loan Market Association) pozwala na zabezpieczenie obu stron transakcji. Jak wzór tej umowy funkcjonuje w polskiej rzeczywistości? Kto ponosi odpowiedzialność za ryzyko związane z kredytem i czy można go uniknąć? Na te i inne pytania odpowiedzą nasi Eksperci podczas warsztatów.

Główne zagadnienia:

 • Założenia oraz struktura polskiej umowy LMA
 • Umowy LMA a prawo polskie
 • Eliminacja ryzyk w umowach kredytowych
 • Wpływ LMA na raportowanie ESG
 • Oświadczenia i zobowiązania kredytobiorców w umowie kredytowej
 • Odpowiedzialność za ryzyko związane z kredytem
 • Negocjowanie umów LMA

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Prawnych
 • Finansowych
 • Inwestycji
 • Nieruchomości
 • Bankowości
 • Kredytowych
 • Treasury
 • Korporacyjnych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julia Jaskowska

Assistant Project Manager
Conferences Department
M: +48 575 300 798
e-mail: j.jaskowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.04.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.04.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Umowa kredytowa w standardzie LMA - analiza założeń, aspekty prawne i techniki negocjacyjne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 595 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.05.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Umowa kredytowa w standardzie LMA - analiza założeń, aspekty prawne i techniki negocjacyjne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.04.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.04.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Ilona Fedurek

Ilona Fedurek

Partner, Adwokat, SSW Pragmatic Solutions

Igor Kondratowicz

Igor Kondratowicz

Adwokat, Norton Rose Fulbright

Michał Markowski

Michał Markowski

Radca prawny | Partner | Head of Banking & Finance, Eversheds Sutherland

Stefan Feliniak

Stefan Feliniak

Radca Prawny, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Łukasz Szegda

Łukasz Szegda

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Roksana Pietrzak

Roksana Pietrzak

Senior Associate, CMS

Karolina Turko

Karolina Turko

Adwokat | Senior Associate | Banking & Finance, Eversheds Sutherland

Krzysztof Wiśniewski

Krzysztof Wiśniewski

Adwokat w zespole Banking&Finance kancelarii Greenberg Traurig

Daniel Popek

Daniel Popek

Senior Associate, Radca prawny, Norton Rose Fulbright Dyczkowski i Wspólnicy, sp.k.

Karolina Majcher

Karolina Majcher

Associate, Aplikant adwokacki, Norton Rose Fulbright Dyczkowski i Wspólnicy, sp.k.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij