Umowy CPPA – negocjowanie, zabezpieczenia interesów stron oraz bankowalność umów

Grupa tematyczna:

Data: 29.09.2020r.

Cena:
445 zł/os. > 09.09-29.09.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:45

Logowanie na platformę

10:00

Rozpoczęcie webinaru

 • Charakterystyka corporate PPA
 • Rodzaje corporate PPA
 • Corporate PPA jako instrument finansowy
 • Korzyści finansowe wynikające z modelu zakupu energii opartego o umowę corporate PPA
 • Negocjowanie umów corporate PPA – na co zwrócić szczególną uwagę
 • Bankowalność umów corporate PPA 
12:00

Zakończenie webinaru

Prowadzący:

Michał Markowski

LL.M. partner, radca prawny, kierujący praktyką bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji finansowania inwestycji. Doradza przy transakcjach kredytowych (finansowaniach nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, acquisition finance, w tym kredytach konsorcjalnych). Zajmuje się także transakcjami emisji papierów dłużnych, transakcjami leasingu, sprzedaży nieruchomości oraz transakcjami M&A. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do polskiego biura Eversheds Sutherland współpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawniczymi, był również prawnikiem in-house w spółce należącej do największej polskiej grupy energetycznej. Ukończył podyplomowe studia na wydziale prawa Uniwersytetu w Edynburgu (LL.M. in Commercial Law), a także studia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Łukasz Petelski

Radca prawny w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego. Jako wiodący w kancelarii specjalista w zakresie prawa energetycznego, odpowiedzialny jest za realizację projektów dla firm z tego sektora. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości oraz prawa ochrony środowiska. Zajmuje się także obsługą transakcji finansowania inwestycji z sektora energetycznego. Wyróżnia go szerokie doświadczenie regulacyjne. Wielokrotnie brał udział w ostępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, m.in. w postępowaniach taryfowych, postępowaniach koncesyjnych oraz postępowaniach związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Zajmował się sporządzaniem i negocjowaniem umów kluczowych dla sektora energetycznego (umowy PPA, CPA, O&M, EPC, etc.). Przygotowywał wzory umów świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz umów kompleksowych. Doradzał spółkom z sektora energetycznego w zakresie warunków uczestnictwa na europejskich giełdach energii, m.in. EPEX SPOT, EEX, czy PXE. Ma doświadczenie w strategicznym doradztwie dla podmiotów realizujących inwestycje OZE. Uczestniczył w szczegółowych badaniach projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 700 MW. Doradzał podmiotom rozwijającym projekty wiatrowe – sporządził kilkanaście raportów due diligence w tym zakresie. Pracował też przy szeregu transakcji M&A na polskim rynku energii. Ma na swoim koncie doradztwo dla podmiotów z sektora gazowego. Negocjował szereg umów sprzedaży paliwa gazowego, w tym umowę na sprzedaż gazu ze złoża.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W ostatnich latach branża OZE notuje szybką dynamikę rozwoju, stanowiąc istotny udział w miksie energetycznym. Pod względem przyrostu nowych mocy z OZE Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie. Rozwój zielonej energii stwarza odpowiada zapotrzebowaniu firm planujących realizować politykę „100% energii z OZE”. Cel ten może zostać osiągnięty dzięki zyskującym na popularności umowom typu corporate PPA. Corporate PPA to umowa sprzedaży energii elektrycznej zawierana pomiędzy wytwórcą (np. elektrownią wiatrową), a odbiorcą. Dobrze wynegocjowana może zapewnić gwarancję zakupu energii po przewidywalnej cenie w dłuższym horyzoncie czasowym. Podczas webinaru przybliżone zostaną korzyści płynące z umów typu corporate PPA. Prelegenci omówią podstawowe modele tych umów i wskażą, w których przypadkach niezbędne jest podjęcie dodatkowych kroków związanych z regulacjami rynków finansowych.

Webinar online

Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wystąpienia naszych Ekspertów. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej. Nasz cel to zadowolenie wszystkich wraz z utrzymaniem standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wystarczy, że będziesz miał komputer i dostęp do sieci, a podczas webinaru będziesz mógł na bieżąco śledzić jego przebieg i zadawać pytania Prelegentom na czacie.

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy:

 • przemysłowych odbiorców energii
 • wytwórców energii z OZE
 • przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne
 • przedstawicieli spółek obrotu oraz OSD

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.09.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.09.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Umowy CPPA – negocjowanie, zabezpieczenia interesów stron oraz bankowalność umów „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 345 zł + 23% VAT do 8.09.2020 r.

  2. 445 zł + 23% VAT po 8.09.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.09.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Umowy CPPA – negocjowanie, zabezpieczenia interesów stron oraz bankowalność umów (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.09.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.09.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Michał Markowski

Michał Markowski

LL.M. partner, radca prawny, kierujący praktyką bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland

Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

Radca prawny w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij