Warsztat Profesjonalnego Storytellera. Niebanalne historie – sprzedają, motywują, inspirują

Grupa tematyczna: Rozwój osobisty

Data: 18.10.2019r.

Cena:
1295 zł/os. > 27.09-18.10.2019

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

MODUŁ STORY∙PRO™ - O czym i jak mówić, czyli przygotowanie

 • Każda dobra historia zaczyna się…na długo zanim padną pierwsze słowa. Zanim wyjdziemy na spotkanie, warto przygotować nie tylko co i jak będziemy mówili, ale warto też zrozumieć, po co tam jesteśmy i skąd bierze się nasza wiarygodność.
 • Wprowadzenie do systemu „7 kroków do mistrzowskiej prezentacji”, który pozwala szybko i poprawnie budować historie.
 • Ustalenie celów biznesowych historii dla uczestników.
 • Wprowadzenie struktur jako narzędzi błyskawicznego opowiadania historii.
 • Wprowadzenie do STORYFILE™, narzędzia do zbierania historii.
 • Matryca CUC, narzędzie do weryfikacji jasności przekazu.
11:00

Przerwa kawowa i networking

11:20

MODUŁ STORY∙PRO™ - Słowa, słowa, słowa

 • Żeby wywierać wpływ, warto być wiarygodnym. Wiarygodność zaś zaczyna się od personalnych wartości każdego z mówców. Od jego przeżyć i historii. Dlatego w tym bloku nauczymy się, jak pracować z materiałem do historii i skąd brać tekst historii, a dodatkowo sprawdzimy na scenie, jak uczestnicy radzą sobie z historiami.
 • Uczestnicy na scenie: krótka historia biznesowa.
 • Trzy hormony storytellingu, czyli jak konstruować cele historii, żeby uzyskać określone efekty.
 • Trzy filary wiarygodności: PAtHOS, ETHOS, LOGOS i jak sprawdzić, czy ich brakuje.
 • Podróż bohatera, czyli dlaczego historie działają.
12:50

Przerwa na lunch

13:50

MODUŁ MÓWCA∙PRO™ - Storytelling w biznesie

 • Storytelling nie jest umiejętnością opowiadania historyjek. Storytelling to umiejętność opowiadania skutecznych, biznesowych historii. Takich, które będą opowiedziane w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób, żeby wywrzeć odpowiedni efekt.
 • Co sprzedaje w storytellingu, czyli jeszcze raz wiarygodność, a po niej…?
 • Gdzie stosować storytelling? I po co?
 • Skuteczność, czyli modele ACT i CTA w przygotowywaniu historii.
 • FASTorytelling, czyli sztuka szybkiego przygotowywania historii.
15:20

Przerwa kawowa

15:30

MODUŁ STAGE∙PRO™ - Scena, scena, scena

 • Czymkolwiek jest scena, jesteśmy oceniani emocjonalnie przez słuchaczy w ciągu pierwszych kilku zdań. A nawet – wcześniej :). Dlatego w ostatnim module uczestnicy będą wychodzić na scenę, opowiadać historie i, używając technik informacji zwrotnej, będą udzielać informacji zwrotnej.
 • Uczestnicy na scenie: krótka historia biznesowa.
 • Modele +/++, benchmarkowy, obszarowy vs. copy – paste, round-robin.
 • Moduł poświęcony uważności, słuchaniu – i podnoszeniu skuteczności.
17:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Angażuj rozmówcę i wywieraj zamierzony efekt
– perswaduj, motywuj, sprzedawaj, wygrywaj!

Wybierając warsztaty z Jerzym decydujesz się na współpracę z praktykiem i teoretykiem wystąpień publicznych, entuzjastą sceny, lubianym i podziwianym przez widownię, aktywnym członkiem SPM oraz finalistą Mistrzostw Europy w przemawianiu.

Osiągnij poziom ekspercki w przemawianiu.

 • Czy chcesz, aby twoje wypowiedzi aktywnie wspierały osiąganie indywidualnych celów?
 • Czy zależy Ci na tworzeniu udanych relacji ze słuchaczami?
 • Czy chcesz skutecznie promować sprzedaż produktów i usług?

Intensywna praca podczas praktycznych warsztatów w małym gronie pozwala na szybką analizę potrzeb, maksymalne skupienie na Twoich indywidualnych oczekiwaniach i osiągnięcie zamierzonego efektu znacznie szybciej.

Dlaczego warto?

 • Usprawnisz swój model komunikacji na wszystkich poziomach.
 • Jasno określisz cel, strukturę i przesłanie konwersacji.
 • Idealnie dostosujesz prezentację do rozmówcy i kontekstu.
 • Właściwie skomponujesz treść czas i formę przemówienia.
 • Zapanujesz nad stresem i pozbędziesz się tremy.
 • Zainteresujesz, przekonasz i oczarujesz rozmówców wysmakowanym stylem scenicznym.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Warsztat Profesjonalnego Storytellera. Niebanalne historie – sprzedają, motywują, inspirują „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 095 zł + 23% VAT do 27.09.2019 r.

  2. 1 295 zł + 23% VAT po 27.09.2019 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.10.2019 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Warsztat Profesjonalnego Storytellera. Niebanalne historie – sprzedają, motywują, inspirują (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.09.2019 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.09.2019 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Jerzy Zientkowski

Jerzy Zientkowski

ekspert ds. prezentacji

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij