Wieczór Prezesów

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Finanse, Instytucje Finansowe

Data: 16.10.2023r.

Cena:
4995 zł/os. > 16.10-16.10.2023

Program

Opis wydarzenia

Wieczór Prezesów będzie okazją do spotkania kluczowych osób, zarządzających instytucjami finansowymi w Polsce. Spotkanie ma charakter zamknięty, udział jest możliwy jedynie dla zaproszonych przez Przewodniczących Rady Programowej Banking&Insurance Forum Gości. Formuła wydarzenia zakłada bankiet przy okrągłych stołach.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

5. W przypadku rezygnacji do dn. 05.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
6. W przypadku rezygnacji po dn. 05.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wieczorze Prezesów
zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wieczorze Prezesów

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wieczorze Prezesów jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wieczorze Prezesów wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:
  1. Cena: 4995 zł + 23% VAT
 3. Cena uczestnictwa w Wieczorze Prezesów obejmuje imienne miejsce przy stoliku oraz kolację.
 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.10.2023 r .
 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.
 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
 8. Udział w Wieczorze Prezesów obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wieczorze Prezesów;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe : imię, nazwisko, firma.

 §2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wieczóru Prezesów, jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).
 2. Wieczór Prezesów odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.
 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wieczorze Prezesów i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wieczorze Prezesów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Wieczorze Prezesów i/albo prowadzących.

  §3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wieczorze Prezesów, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.
 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wieczorze Prezesów, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wieczorze Prezesów, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.
 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.
 5. W przypadku rezygnacji do dn. 5.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.
 6. W przypadku rezygnacji po dn. 5.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.
 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wieczorze Prezesów, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wieczór Prezesów odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które nie wzięły udziału w Wieczorze Prezesów.
 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.
 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wieczór Prezesów, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.
 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wieczorze Prezesów o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 12. Zamiast Uczestnika w Wieczorze Prezesów, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wieczoru Prezesów.

 

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij