Wpływ nadchodzących zmian prawnych na rozliczenia i sprawozdawczość cen transferowych

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Centrum usług wspólnych, Podatki

Tagi: Ceny transferowe | dokumentacja podatkowa | formularz TPR | Pillar 2 | Pakiet BEFIT

Data: 16.09.2024r.

Cena:
1495 zł/os. > 04.06-30.07.2024
1895 zł/os. > 31.07-16.09.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Przegląd aktualnych i nadchodzących zmian w przepisach dotyczących cen transferowych

 • Dyrektywa Pillar 2 - najważniejsze informacje w obszarze wprowadzanego globalnego podatku minimalnego
 • Ustawa o  opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych 
 • Pakiet BEFIT - główne założenia Dyrektywy Befit i TP

Piotr Śmigielski
SZiP TAX

10:15

Przerwa

10:30

Wyzwania sprawozdawcze w zakresie cen transferowych

 • Sporządzenie dokumentacji cen transferowych lokalnych i grupowych - najczęściej spotykane błędy 
 • Analiza cen transferowych (benchmark) dla wszystkich rodzajów transakcji, w tym leasing finansowy, cash pooling i gwarancje
 • Umowa konsorcjum a ceny transferowe – problemy praktyczne
 • Klauzule umowne - kwestie dotyczące kalkulacji, rozliczania, weryfikacji cen transferowych

Aleksandra Chojnacka
Chojnacka & Łagowski

12:00

Przerwa

12:15

Możliwe sposoby unikania lub minimalizowania ryzyk związanych ze złożeniem formularza TPR

 • Problematyczne kwestie i najczęściej popełniane błędy w wypełnianiu formularza
 • Rodzaje danych wykorzystywanych w raporcie

Marcin Jeliński
Rödl & Partner

13:30

Przerwa lunchowa

14:15

Kontrole organów podatkowych w zakresie cen transferowych

 • Jak wyeliminować ryzyko otrzymania kary?
 • Najczęstsze obszary kontroli cen transferowych - przegląd 2023 roku
 • Odpowiednie przygotowanie organizacji do kontroli

Magdalena Dymkowska
MDDP

15:15

Korekty cen transferowych - na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać?

 • Przyczyny i okoliczności prowadzące do korekt - kiedy i dlaczego organy podatkowe mogą żądać korekt cen transferowych
 • Omówienie regulacji podatkowych dotyczących korekt cen transferowych
 • Jak prawidłowo przygotować korektę? - case study

Beata Rawa Miszczuk
Instytut Cen Transferowych

16:15

Powiązania pomiędzy ESG a cenami transferowymi

 • Wpływ implementacji strategii ESG w przedsiębiorstwie na obszar cen transferowych

Katarzyna Darska
KPMG w Polsce

Natalia Księżarek
KPMG w Polsce

Justyna Wysocka-Golec
KPMG w Polsce

17:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie poświęconym najnowszym regulacjom i wyzwaniom w zakresie cen transferowych. Wydarzenie rozpoczniemy od szczegółowego omówienia aktualnych i nadchodzących zmian w przepisach dotyczących cen transferowych, ze szczególnym uwzględnieniem Dyrektywy Pillar 2 oraz Pakietu BEFIT, które wprowadzają nowe wymogi w zakresie minimalnego opodatkowania i dokumentacji. Następnie skupimy się na wyzwaniach związanych ze sprawozdawczością cen transferowych, w tym na konieczności dostarczania dokładnych i kompletnych informacji, co jest kluczowe dla zachowania zgodności z lokalnymi i międzynarodowymi standardami. Zapewnimy praktyczne porady dotyczące wypełniania formularza TPR, wskazując na często popełniane błędy oraz najlepsze praktyki. Zajmiemy się również strategiami przygotowania do kontroli organów podatkowych, omówimy procedury korygowania cen transferowych oraz potencjalne konsekwencje, jeśli nie zostaną one przeprowadzone prawidłowo. Na koniec pokażemy, jak czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) mogą wpłynąć na politykę cen transferowych i jak przedsiębiorstwa mogą zintegrować te czynniki z ich globalnymi strategiami cenowymi. Uczestnictwo w warsztacie umożliwi zdobycie aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania cenami transferowymi.

Główne zagadnienia:

 • Przegląd nadchodzących zmian w przepisach dotyczących cen transferowych
 • Wyzwania sprawozdawcze w zakresie cen transferowych 
 • Praktyczne aspekty wypełniania formularza TPR
 • Kontrole organów podatkowych w zakresie cen transferowych 
 • Korekty cen transferowych - na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać?
 • Powiązania pomiędzy ESG a cenami transferowymi 

Grupa docelowa:

Warsztaty dedykujemy przedstawicielom Grup Kapitałowych oraz Centrum Usług Wspólnych w szczególności dyrektorom, kierownikom oraz specjalistom z działów:

 • Cen transferowych
 • Księgowych
 • Podatków
 • Controllingu
 • Analiz ekonomicznych
 • Operacyjnych
 • Rachunkowości

Zapraszamy również wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa i sprawach merytorycznych:

Dominika Czausz

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 534 000 267
e-mail: d.czausz@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.07.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.07.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wpływ nadchodzących zmian prawnych na rozliczenia i sprawozdawczość cen transferowych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1495 zł + 23% VAT do 30.07.2024 r.

  2. 1895 zł + 23% VAT po 30.07.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.09.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wpływ nadchodzących zmian prawnych na rozliczenia i sprawozdawczość cen transferowych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Wydarzenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.07.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.07.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij