Wyzwania prawne i praktyczne dla sektora ubezpieczeń – eliminacja ryzyk i aspekty regulacyjne

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe

Tagi: ubezpieczenia | APK | Rekomendacja | DORA

Data: 30-01.12.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 15.11-30.11.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Nowa Rekomendacja U - dobre praktyki w zakresie bancassurance

 • Główne założenia Rekomendacji U
 • Sposób oferowania produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance
 • Obowiązki wobec ubezpieczonego klienta 
 • Kluczowe kwestie problemowe

Paweł Stykowski
DWF Poland

10:30

Przerwa

10:45

Chmura Obliczeniowej dla branży ubezpieczeniowej

 • Aktualizacja standardu Polskiej Izby Ubezpieczeń z 2023r. i relacje z wymogami komunikatu UKNF
 • Wybór i relacje z dostawcami usług chmurowych oraz kwestie umowne
 • Możliwe ryzyka i sposoby ich ograniczenia
 • Ochrona i transfer danych osobowych
 • Kierunki rozwoju rozwiązań chmurowych dedykowanych dla sektora finansowego

dr hab. Jan Byrski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr Michał Synowiec
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

12:15

Przerwa

13:00

Rozporządzenie DORA - na co się przygotować, jak wdrożyć przepisy?

 • Kto i kiedy powinien przygotować się na DORA?
 • Praktyczne przygotowanie instytucji finansowej do wdrożenia przepisów DORA
 • System zarządzania ryzykiem w świetle nowych regulacji – perspektywa prawna a technologiczna

dr Michał Mostowik
Deloitte Legal

Aleksandra Witowska
Deloitte Risk Advisory

14:30

Przerwa

14:35

Zmiany w obszarze ubezpieczeń przewidziane ustawą o rozwoju rynku finansowego

Sebastian Pabian
Baker McKenzie

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Praktyczne aspekty przeprowadzania APK

 • Rozpoznawanie i dokumentowanie potrzeb klientów podczas procesu APK zgodnie z dyrektywą IDD
 • Adekwatność ofert do potrzeb konsumentów - nowe potrzeby i oczekiwania
 • Skuteczna komunikacja i badanie potrzeb
 • Spory dotyczące APK w postępowaniach odszkodowawczych - case study
 • Technologie a APK

Wojciech Semmerling
Safety4All

Agnieszka Wesołowska
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Piotr Czublun
Czublun i Wspólnicy Kancelaria Prawna

10:30

Przerwa

10:45

Trendy technologiczne w sektorze ubezpieczeniowym

 • Personalizacja usług jako czynnik przyspieszający automatyzację
 • Narzędzia wspierające cyfryzację i automatyzację (Big Data, AI, IoT, porównywarki i platformy nadzorujące rozmowy głosowe w tym Chatboty)
 • Praktyki i regulacje nadzorcze

Jan Ziomek
Kochanski & Partners

11:50

Przerwa

12:50

Proces zawarcia umowy z klientem - eliminacja ryzyk

 • Klauzule abuzywne w umowach z klientem
 • Przejrzystość warunków ubezpieczenia  - jak dochować należytej staranności? Powinności wobec klienta
 • Zjawisko ,,misselingu” jako niedozwolona praktyka - jak się przed nim ustrzec?

Paweł Stykowski
DWF Poland

14:20

Przerwa

14:30

Kontrole KNF - jak się do nich przygotować?

 • Kto i kiedy może podlegać kontroli KNF?
 • Uprawnienia organu kontrolnego
 • Co aktualnie obejmują kontrole KNF oraz wykaz niezbędnych dokumentów?
 • Przebieg kontroli – omówienie etapów kontroli i najczęstszych błędów dystrybutorów

Tomasz Klemt
Kancelaria Klemt

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Podczas wydarzenia omówione zostaną najważniejsze zmiany prawne, które mają wpływ na branżę, przyszłe wyzwania na jakie należy się przygotować oraz problemy praktyczne, z którymi borykają się towarzystwa ubezpieczeniowe. Udział w wydarzeniu pozwoli Państwu zestawić prawo z praktyką. Zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Nowa Rekomendacja U - dobre praktyki w zakresie bancassurance
 • Zmiany w obszarze ubezpieczeń przewidziane ustawą o rozwoju rynku finansowego
 • Rozporządzenie DORA - na co się przygotować, jak wdrożyć przepisy?
 • Chmura Obliczeniowej dla branży ubezpieczeniowej
 • Praktyczne aspekty przeprowadzania APK
 • Proces zawarcia umowy z klientem - eliminacja ryzyk
 • Trendy technologiczne w sektorze ubezpieczeniowym
 • Kontrole KNF - jak się do nich przygotować?

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego, a w szczególności:

 • Działy Prawne
 • Działy Compliance
 • Działy Ubezpieczeń
 • Działy ds. Obsługi Klienta
 • Działy Finansowe
 • Działy Prawne
 • Działy Sprzedaży
 • Działy Bancassurance
 • Działy Rozwoju produktu

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Wyzwania prawne i praktyczne dla sektora ubezpieczeń – eliminacja ryzyk i aspekty regulacyjne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1995 zł + 23% VAT do 17.10.2023 r.

  2. 2395 zł + 23% VAT do 14.11.2023 r.

  3. 2795 zł + 23% VAT po 14.11.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 01.12.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Wyzwania prawne i praktyczne dla sektora ubezpieczeń – eliminacja ryzyk i aspekty regulacyjne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Managing Associate, Deloitte Legal

Wojciech Semmerling

Wojciech Semmerling

Manager- Ekspert rynku ubezpieczeń Safety4All

Paweł Stykowski

Paweł Stykowski

DWF Poland

Tomasz Klemt

Tomasz Klemt

Radca Prawny, Kancelaria Klemt

Jan Ziomek

Jan Ziomek

Adwokat / Partner, FinTech / Praktyka Sektorowa NewTech, Kochański & Partners

dr Michał Synowiec

dr Michał Synowiec

Adwokat, Counsel, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Aleksandra Witowska

Aleksandra Witowska

Manager, Deloitte Risk Advisory

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij