Zabezpieczenie majątku intelektualnego w firmie - rozwiązania prawne oraz skuteczna ochrona

Grupa tematyczna:
IT i nowe technologie, Marketing i sprzedaż, Produkcja, Prawo

Data: 25.04.2017 r.

Cena: 1395 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Identyfikacja własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

 • rodzaje i zakres praw własności intelektualnej
 • znaczenie praw własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstwa
 • charakterystyka praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz know-how
 • praktyczne aspekty identyfikacji praw własności intelektualnej w firmie
 • case study
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Prawidłowe nabycie praw własności intelektualnej przez przedsiębiorcę

 • zasady nabycia praw własności intelektualnej
 • nabycie praw w ramach stosunku pracy
 • nabycie praw w ramach umowy cywilnoprawnej
 • pozyskanie know-how dla przedsiębiorstwa
 • case study
12:30

Przerwa na lunch

13:30

Zabezpieczenia praw własności intelektualnej w firmie

 • umowy dotyczące praw autorskich i praw własności przemysłowej
 • szczególne regulacje związane z ochroną know-how firmy i tajemnicy przedsiębiorstwa
 • najczęstsze błędy związane z pozyskiwaniem i eksploatacją praw własności intelektualnej i ich skutki dla działalności przedsiębiorstwa
 • case study
14:45

Przerwa kawowa

15:00

Odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej

 • praktyczne i prawne konsekwencje naruszeń praw własności intelektualnej
 • dozwolone korzystanie z praw własności intelektualnej
 • panel dyskusyjny
16:00

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Identyfikacja własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
 • Prawidłowe nabycie praw własności intelektualnej przez przedsiębiorcę
 • Zabezpieczenia praw własności intelektualnej w firmie
 • Odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej

Dlaczego warto wziąć udział?

Ochrona patentowa, prawa autorskie, licencje, znaki towarowe, a może know-how… Prawo własności intelektualnej stanowi dziś bardzo obszerną dziedzinę wobec której żaden przedsiębiorca nie powinien przejść obojętnie. Tematyka nie wydaje się skomplikowana lecz taka właśnie jest, a sama nazwa "własność intelektualna" i interpretacja co tak naprawdę ją stanowi może przysporzyć przedsiębiorcy wielu trudności. Każdy właściciel firmy powinien być nie tylko świadomy tej tematyki lecz również wiedzieć w jaki sposób zabezpieczyć majątek intelektualny w firmie, jakie są rozwiązania prawne w tym zakresie oraz  jak skutecznie nabyć prawa własności intelektualnej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w warsztacie, na którym Eksperci przybliżą tę tematykę oraz opowiedzą jak skutecznie chronić własność intelektualną.

Szkolenie adresujemy w szczególności zapraszamy:

 • przedstawicieli działu prawnego
 • przedstawicieli działu marketingu
 • przedstawicieli działu zarządzania
 • przedstawicieli zarządzania produktami
 • dyrektorów
 • specjalistów
 • kadrę managerską

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zabezpieczenie majątku intelektualnego w firmie - rozwiązania prawne oraz skuteczna ochrona „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 17.02.2017 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 17.02.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.04.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zabezpieczenie majątku intelektualnego w firmie - rozwiązania prawne oraz skuteczna ochrona (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.02.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.02.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Jan Molicki

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Mateusz Oskroba

Radca Prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Partnerzy