Zarządzanie łańcuchem dostaw i controlling procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

Grupa tematyczna: Transport - spedycja - logistyka

Tagi: dostawy | zakupy | logistyka | dystrybucja

Data: 05-06.02.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 09.01-06.02.2020

Program

DZIEŃ 1
8:15

Rejestracja i poranna kawa

8:30

Aspekty prawne w transporcie i spedycji

 • O czym warto pamiętać zawierając umowy o świadczenie usług logistycznych
 • Skuteczna windykacja należności - czy jest możliwa?
 • Zatrudnienie kierowców w transporcie - jak sobie radzić ze zmianami w prawie i niepełną regulacją wspólnotową w tym zakresie
Barbara Klimczyk

Barbara Klimczyk

10:00

Przerwa kawowa i networking

10:15

Strategie zarządzania w sieci dostaw

 • Nowe spojrzenie na łańcuch dostaw w aspekcie Logistyki 4.0
 • Fundamenty oraz wyróżniki Logistyki 4.0
 • Standaryzacja przepływów w nowoczesnych ekosystemach logistycznych
 • Wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych w aspekcie zarządzania informacją
 • Robotyzacja, automatyzacja, trendy i najnowsze rozwiązania w nowoczesnej logistyce
dr hab. Maciej Stajniak

dr hab. Maciej Stajniak

11:45

Idealny magazyn, jako miejsce osiągania przewagi konkurencyjnej

 • Rozwój rynku magazynowego w Polsce
 • Trendy rynkowe – e-commerce, omnichannel, reverse logistics
 • Automatyzacja na magazynie
 • Nowe funkcje magazynu w nowoczesnym łańcuchu dostaw
 • ECO-magazyny
 • Magazyny miejskie
Damian Kołata

Damian Kołata

13:15

Przerwa na lunch

14:15

Przygotowanie i efektywne przeprowadzenie przetargu na usługi logistyczne. Jak zwiększyć prawdopodobieństwo na udaną wieloletnią współpracę?

 • Prawidłowe zasady określenia celu przetargowego oraz jego zakresu
 • Najistotniejsze kroki przetargowe i ryzyka związane z niewłaściwym przeprowadzeniem przetargu
 • Porównanie podstawowych form umowy na usługi logistyczne, szczególnie magazynowe wskazując na ich silne i słabe strony
Wiesław Majewski

Wiesław Majewski

15:00

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Controlling logistyki – systemy wsparcia operacji przedsiębiorstwa

 • Instrumenty planowania i organizowania działań - kontrole i raportowanie
 • Controlling strategiczny i operacyjny w łańcuchu dostaw
 • Przychody, koszty, zysk, inwestycje, wydatki – odpowiedzialność osób zarządzających
 • Analiza kosztów logistyki i modele kosztowe
 • Metody rozliczeń i alokacji kosztów
 • Budżetowanie jako instrument zarządzania kosztami logistyki
Łukasz Elminowski-Wenda

Łukasz Elminowski-Wenda

11:00

Przerwa kawowa i networking

11:30

Automatyzacja procesów pakowania w łańcuchu dostaw – trendy i technologie

 • System magazynowania w dystrybucji a problematyka planowania i wytwarzania
 • Systemy magazynowe i systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym
 • Realizowanie zamówień a struktura utrzymywanych zapasów
 • Analiza kosztów magazynowania i problematyczne aspekty transportu w dystrybucji
Aleksander Gwizdała

Aleksander Gwizdała

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Pomiar, analiza i ocena procesów i zasobów logistycznych

 • Analiza kluczowych (KPI) i operacyjnych (PI) wskaźników. Zaopatrzenie, produkcja, zapasy, transport i spedycja, dystrybucja, magazynowanie i składowanie, obsługa klienta
 • Efektywność procesów logistycznych – dostępne systemy analizy i poprawy efektywności
 • Wykorzystanie analizy ABC i XYZ w controllingu logistyki
Piotr Susz

Piotr Susz

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Postęp technologiczny i digitalizacja wymagają na przedsiębiorstwach dynamiczne zmiany, a w tym budowanie przewagi na rynku czy tworzenie inteligentnego łańcucha dostaw, wykorzystując globalne możliwości, automatyzację, czy sztuczną inteligencję. Na wydarzeniu branżowi Eksperi przedstawią Państwu nowe technologie i ich wpływ na sektor logistyczny, modele zarządzania łańcuchem dostaw, automatyzację magazynu. Zostaną poruszone również kwestie budżetowania jako instrumentu zarządzania kosztami logistyki, analizy kosztów magazynowania i problematycznych aspektów transportu w dystrybucji, a także wykorzystanie analizy ABC i XYZ w controllingu logistyki. Dzięki bogatemu doświadczeniu Prelegentów, uczestnicy będą mogli rozszerzyć swoję wiedzę i lepiej poznać praktyczne aspekty aktualnych trendów w procesach logistycznych.

Główne zagadnienia:

 • Nowe spojrzenie na łańcuch dostaw w aspekcie Logistyki 4.0
 • Wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych w aspekcie zarządzania informacją
 • Robotyzacja, automatyzacja,trendy i najnowsze rozwiązania w nowoczesnej logistyce
 • Trendy rynkowe – e-commerce, omnichannel, reverse logistics
 • Przygotowanie i efektywne przeprowadzenie przetargu na usługi logistyczne
 • Instrumenty planowania i organizowania działań - kontrole i raportowanie
 • Automatyzacja procesów pakowania w łańcuchu dostaw – trendy i technologie
 • Efektywność procesów logistycznych – dostępne systemy analizy i poprawy efektywności
 • Wykorzystanie analizy ABC i XYZ w controllingu logistyki

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy członków zarządu, dyrektorów, kierowników i specjalistów z zakresu magazynowania, zaopatrzenia, logistyki, transportu, analityki i strategii łańcuchów i sieci dostaw, IT oraz przedstawicieli operatorów logistycznych, produkcyjnych i spedycyjnych.

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie łańcuchem dostaw i controlling procesów logistycznych w przedsiębiorstwie „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 19.12.2019 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 08.01.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 08.01.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.02.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie łańcuchem dostaw i controlling procesów logistycznych w przedsiębiorstwie (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Łukasz Elminowski-Wenda

Łukasz Elminowski-Wenda

Menedżer Logistyki Kontraktowej Regionu, Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Aleksander Gwizdała

Aleksander Gwizdała

Dyrektor Sektora Opakowań, Antalis Poland Sp z o.o.

Damian Kołata

Damian Kołata

Associate at Industrial & Logistics Agency, Cushwake

Wiesław Majewski

Wiesław Majewski

Ekspert Supply Chain, właściciel WM Projekt

Piotr Susz

Piotr Susz

Dyrektor Logistyki, Euroterm

dr hab. Maciej Stajniak

dr hab. Maciej Stajniak

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania 

Barbara Klimczyk

Barbara Klimczyk

Adwokat, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij