Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansowym - nowe wymogi Komitetu Bazylejskiego i EBA

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse, Prawo

Tagi: EBA | CRDV/CRRII | finanse | bankowość

Data: 14-15.02.2022r.

Cena:
2595 zł/os. > 29.01-15.02.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Wytyczne w sprawie zarządzania wewnętrznego wydane przez EBA 2 lipca 2021 r. oraz efektywny nadzór korporacyjny w sektorze bankowym

 • System zarządzania ryzykiem w świetle Rekomendacji Z
 • Zasady zarządzania wewnętrznego, procesy oraz mechanizmy przewidziane w wytycznych EBA/GL/2021/05

Jan Gąsiorowski
Wolf Theiss

Klaudia Dąbrowska
Wolf Theiss

10:15

Przerwa

10:30

Dostosowanie polskiego sektora bankowego do wymagań rozporządzenia BMR

 • Nowe wymogi dotyczące wskaźników referencyjnych
 • Wskaźniki w Polsce - WIBOR, WKF i inne

Tomasz Mironczuk,
Instytut Rynku Finansowego

11:30

Przerwa

12:30

Reformy w zakresie standardowego podejścia do ryzyka kredytowego (CR-SA) i metody wewnętrznych ratingów ryzyka kredytowego (CR-IRB)

 • Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków
 • Metody wykorzystywane do oceny ryzyka kredytowego
 • Wewnątrzbankowy proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego
13:30

Przerwa

13:45

Taksonomia - kategoryzacja inwestycji ze względu na ich wpływ na środowisko

Anna Stachyrak
KPMG w Polsce

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Korekta wyceny kredytowej (CVA)

 • Ryzyko związane z korektą wyceny kredytowej (CVA)
 • Zasady wyznaczania wymogu kapitałowego związanego z ryzykiem korekty wyceny kredytowej a rozporządzenie CRR
10:15

Przerwa

10:30

Ryzyko operacyjne w sektorze bankowym w świetle najnowszych standardów Komitetu Bazylejskiego (Bazylea IV)

 • Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego
 • Metody pomiaru ryzyka - porównanie BIA, TSA i AMA z SA

Katarzyna Majer-Gębska
Sadkowski i Wspólnicy

11:30

Polskie ustawodawstwo a ewolucja wymogów Komitetu Bazylejskiego

 • Porównanie najważniejszych wymogów nakładanych na instytucje finansowe - od Basel I do Basel IV
 • Idea jednolitego nadzoru bankowego w Unii Europejskiej - nowe narzędzia dla organów nadzoru
 • Wdrożenie porozumienia Bazylea III i Bazylea IV - wyzwania dla polskiego ustawodawstwa

Aleksandra Rudzińska
Clifford Chance

12:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Dynamiczne zmiany legislacyjne w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym wymagają stałej aktualizacji wiedzy. Dostosowanie się do skomplikowanych standardów ustalonych przez EBA oraz Komitet Bazylejski stanowi wyzwanie. Nasi eksperci rozwieją wątpliwości w strategicznych dla branży finansowej zagadnieniach, takich jak: output floor, wewnętrzne modele oceny ryzyka aktywów, wewnątrzbankowy proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, system zarządzania ryzykiem w świetle Rekomendacji Z czy dostosowanie polskiego sektora bankowego do wymagań rozporządzenia BMR. Poruszymy również temat reform w zakresie standardowego podejścia do ryzyka kredytowego (CR-SA), metod wewnętrznych ratingów ryzyka kredytowego (CR-IRB), korekty wyceny kredytowej oraz ewolucji wymogów Komitetu Bazylejskiego na przestrzeni ostatnich lat.

Główne zagadnienia:

 • Rekomendacja Z 
 • Output floor w porozumieniu Bazylea
 • Taksonomia - kategoryzacja inwestycji ze względu na ich wpływ na środowisko
 • Ryzyko operacyjne w sektorze bankowym w świetle najnowszych standardów Komitetu Bazylejskiego (Bazylea IV) 
 • Porównanie najważniejszych wymogów nakładanych na instytucje finansowe - od Basel I do Basel IV

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli sektora finansowego – banków, TFI, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń, instytucji płatniczych. Zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów: Compliance, Audytu, Ryzyka, Prawnego.

Udział w wydarzeniu daje 8 pkt dla adwokatów, 11 pkt dla radców prawnych.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansowym - nowe wymogi Komitetu Bazylejskiego i EBA „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 595 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.02.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansowym - nowe wymogi Komitetu Bazylejskiego i EBA (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Tomasz Mironczuk

Tomasz Mironczuk

Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego 

Anna Stachyrak

Anna Stachyrak

Menedżer, Financial Services, KPMG w Polsce

Aleksandra Rudzińska

Aleksandra Rudzińska

Radca prawny, Clifford Chance

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij