Agent i broker w procesie dystrybucji ubezpieczeń w świetle Dyrektywy IDD

Grupa tematyczna:
Towarzystwa ubezpieczeniowe

Data: 19.03.2018 r.

Cena: 1595 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wpływ regulacji IDD na modele dystrybucji

 • Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – nowe zasady – nowe obowiązki
 • Główne zasady funkcjonowania dystrybutorów
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Ochrona klienta i nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń

 • Nowe obowiązki brokerów ubezpieczeniowych
 • Nowe obowiązki agentów ubezpieczeniowych
 • Praktyczne metody implementacji nowych obowiązków u dystrybutorów
 • Konflikty interesów w dystrybucji ubezpieczeń i zapobieganie tym konfliktom
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Agent i broker w procesie dystrybucji w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

 • Agenta i broker w projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Udział agentów i brokerów w procesie zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych
 • Nadzór nad agentem/brokerem w procesie dystrybucji ubezpieczeń – uprawnienia organów kontrolnych, sankcje – uwagi praktyczne
15:30

Nowe obowiązki wprowadzane przez RODO, w jaki sposób dotkną branżę ubezpieczeniową

 • Czym są dane osobowe i kiedy dochodzi do przetwarzania. Jakie dane najczęściej spotykamy w działalności brokera/agenta
 • Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, a kiedy wykracza poza dopuszczalne ramy
 • Kiedy można przekazać dane osobowe podmiotom trzecim, jak robić to prawidłowo,
 • Jak zorganizować proces przetwarzania, by był zgodny z przepisami i bezpieczny dla podmiotów, których dane dotyczą
 • Czym jest DPIA – jak standardowo powinno wyglądać
 • Privacy by design / privacy by default jak brokerzy/agenci winni sprostać tym wymogom
 • Jak zapewnić realizację prawa do bycia zapomnianym i prawa do przenoszenia danych. Czemu te obowiązki będą ważne dla dystrybutorów
 • Co trzeba zrobić, by sprostać obowiązkowi notyfikacji organu nadzorczego o naruszeniu w ciągu 72 h od zaistnienia
 • Sankcje
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Wpływ regulacji IDD na modele dystrybucji
 • Ochrona klienta i nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń
 • Udział agentów i brokerów w procesie zatwierdzania produktów ubezpieczeniowych
 • Nowe obowiązki wprowadzane przez RODO, w jaki sposób dotkną branżę ubezpieczeniową

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

W 2018 roku sektor ubezpieczeń czeka rewolucja, głównie ze względu na nowe regulacje prawne. Unijna Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń IDD (Insurance Distribution Directive) będzie mieć największy wpływ na kształt rynku ubezpieczeniowego. Jest to jeden z ważniejszych aktów prawnych organizujących sprzedaż i zarządzanie produktów ubezpieczeniowych. Obejmie zarówno brokerów, jak i zakłady ubezpieczeniowe, a jej głównym zadaniem jest ograniczenie missellingu, czyli nieetycznej sprzedaży i zapewnienie klientom obiektywnej i rzetelnej porady dotyczącej usług ubezpieczeniowych. Nowe prawo nałoży na dystrybutorów polis większe wymogi informacyjne wobec klientów i obowiązek dopasowania produktów do ich rzeczywistych potrzeb. Sprzedawca będzie musiał poinformować klienta o tym, w jakim charakterze występuje (broker lub agent) i na jakich zasadach pobiera prowizję lub wynagrodzenie. IDD ma zapewnić klientom wyższą ochronę, dlatego sprzedawca musi przedstawić rzetelne i zrozumiałe informacje dotyczące polisy.
Dla pośredników i towarzystw ubezpieczeniowych IDD oznacza konieczność dostosowania dokumentacji, infrastruktury IT i zmiany wielu procesów. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą kary sięgające 5 proc. przychodów lub 3 mln zł.

Grupa docelowa:

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego i bankowego w szczególności do Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów z następujących działów:

 • Prawnego
 • Produktów bankowych
 • Ubezpieczeń
 • Wsparcia sprzedaży
 • Bancassurance
 • oraz do Agentów i Brokerów ubezpieczeniowych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 22.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 22.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Agent i broker w procesie dystrybucji ubezpieczeń w świetle Dyrektywy IDD „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 22.02.2018 r.

  2. 1 895 zł + 23% VAT po 22.02.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.03.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Agent i broker w procesie dystrybucji ubezpieczeń w świetle Dyrektywy IDD (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 22.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 22.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Grzegorz Rutkowski

Radca Prawny, Manager, Putz | Skrobich Kancelaria Prawna

avatar

Arkadiusz Skrobich

Radca Prawny, Partner, Putz | Skrobich Kancelaria Prawna

Partnerzy