Aktualne wyzwania w zakresie ochrony środowiska - praktyczne rozwiązania wobec najnowszych zmian prawnych

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: ochrona środowiska | prawo wodne | emisje | CO2 | BAT

Data: 16-17.09.2020r.

Cena:
2395 zł/os. > 15.08-17.09.2020

Program

Dzień I
9:15

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:30

Emisje CO 2 - zmiany w polityce emisyjnej

 • System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych od 2021 roku
 • Funkcjonowanie Rezerwy Stabilności Rynkowej (MSR) dla CO2 od 2021 roku
 • 4 etap rozliczeniowy – zasady ustalania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji
 • Mechanizmy finansowania technologii niskoemisyjnych - Fundusz Innowacyjny i Modernizacyjny
 • Zaostrzenie polityki emisji CO2 zgodnie z wytycznymi projektu Europejskiego Zielonego Ładu
 • Założenia projektu neutralności klimatycznej 2050 r.
 • Warunki standardów emisyjnych oraz finansowanie długoterminowych celów polityki klimatycznej
Wojciech Szopiński

Wojciech Szopiński

11:00

PRZERWA

11:30

Wymagania BAT dla instalacji przemysłowych, energetycznych i przetwarzania odpadów

 • Najnowsze zmiany prawne w zakresie konkluzji BAT
 • Inicjatywy legislacyjne UE w odniesieniu do instalacji - dokument BREF i jego transpozycja do prawa krajowego w 2021 r.
Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

12:30

PRZERWA

13:15

Nowe regulacje prawne w zakresie pozyskiwania decyzji środowiskowych

 • Procedury oceny planowanych przedsięwzięć w kontekście oddziaływania na środowisko
 • Nowe uprawnienia Organizacji Ekologicznych i Sądów Administracyjnych w procesie pozyskiwania decyzji środowiskowych
 • Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych w praktyce - procedury i etapy postępowania przed organem administracji publicznej w świetle nowej ustawy OOŚ
dr Sergiusz Urban

dr Sergiusz Urban

14:15

Prawo wodne – jak w praktyce funkcjonują regulacje poświęcone opłatom za usługi wodne?

 • Prawo wodne a zasada przyjaznej interpretacji przepisów
 • Kogo i czego dotyczą opłaty za usługi wodne?
 • Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na proces kalkulowania wysokości opłat
 • Ostatnie zmiany legislacyjne a dotychczas wypracowana praktyka stosowania przepisów o opłatach za usługi wodne
Tymon Grabarczyk

Tymon Grabarczyk

15:30

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:30

Praktyczna strona funkcjonowania programu BDO w świetle najnowszych zmian i wymogów

 • Problematyka ewidencji i sprawozdawczości odpadowej
 • Nowe zasady raportowania i rozliczeń odpadowych za 2019 rok
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom głównym i podrzędnym
 • Proces postępowania w razie awarii systemu BDO
 • Prawidłowe wypełnianie KPO
 • Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
 • Utrata statusu odpadu w praktyce na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach oraz ich Klasyfikacja
Karol Jaworecki

Karol Jaworecki

11:00

PRZERWA

11:30

Odpowiedzialność za naruszenie nowych obowiązków wynikających z przepisów o odpadach

 • Uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska podczas kontroli dotyczących gospodarowania odpadami i przestrzegania przepisów ustawy
 • Odpowiedzialność za naruszenia obowiązków dot. BDO
 • Sankcje finansowe, sposoby ich egzekwowania oraz możliwości odwołania się od wymierzonych kar
Dominik Wałkowski

Dominik Wałkowski

12:45

PRZERWA

13:30

Nowe wymogi dla przedsiębiorców przemysłowych i produkcyjnych - unijne ramy monitorowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i Rozszerzona Odpowiedzialność producenta – przegląd nadchodzących zmian legislacyjnych

 • Wdrożenie nowych technologii w systemie zarządzania odpadami i odzysku przemysłowego - finansowanie inwestycji proekologicznych
 • Wdrożenie Pakietu Odpadowego - Dyrektywy odpadowe UE – WFD/PPWD/LD I SUP
 • Magazynowanie odpadów w świetle nowych rozporządzeń MSWiA
 • Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – zmiany prawne i wyzwania wobec producentów
Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

15:00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Najbliższe miesiące przyniosą wiele zmian w zakresie ochrony środowiska, a najnowsze regulacje prawne będą sporym wyzwaniem dla przedsiębiorców z branży energetycznej i przemysłowej. W związku z tym, chcielibyśmy zaprosić Państwa na konferencję dotyczącą aktualnych wyzwań w zakresie ochrony środowiska. Przed nami kolejne zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wytyczne projektu Europejskiego Zielonego Ładu zapowiadające zaostrzenie polityki emisyjnej. W połowie roku w życie wejdzie tak zwany Pakiet Odpadowy, będący częścią prawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz projektu gospodarki cyrkularnej. Kontrowersje w dalszym ciągu budzi także rejestr BDO i sposób prowadzenia ewidencji i raportowania, w związku, z którymi pojawiło się wiele wątpliwości natury praktycznej. Podczas konferencji eksperci prawni oraz praktycy z zakresu regulacji ochrony środowiskowej omówią wszelkie budzące wątpliwości kwestie oraz nadchodzące zmiany prawne, jakie w niedługim czasie musi wdrożyć Twoja firma.

Główne zagadnienia:

 • Nowe zasady przydziału emisji CO2 - system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych od 2021 roku
 • Wymagania BAT dla instalacji przemysłowych, energetycznych i przetwarzania odpadów
 • Nowe regulacje prawne w zakresie pozyskiwania decyzji środowiskowych
 • Praktyczna strona funkcjonowania programu BDO w świetle najnowszych zmian i wymogów
 • Nowe wymogi dla przedsiębiorców przemysłowych i produkcyjnych - unijne ramy monitorowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i Rozszerzona Odpowiedzialność producenta – przegląd nadchodzących zmian legislacyjnych
 • Prawo wodne – aktualne regulacje i opłaty wodnoprawne

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 14.08.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 14.08.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aktualne wyzwania w zakresie ochrony środowiska - praktyczne rozwiązania wobec najnowszych zmian prawnych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 31.07.2020 r.

  2. 1 995 zł + 23% VAT do 14.08.2020 r.

  3. 2 395 zł + 23% VAT po 14.08.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.09.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aktualne wyzwania w zakresie ochrony środowiska - praktyczne rozwiązania wobec najnowszych zmian prawnych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 14.08.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 14.08.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

Local Partner, DWF Poland

Dominik Wałkowski

Dominik Wałkowski

Adwokat, Partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy

dr Sergiusz Urban

dr Sergiusz Urban

Doradca, Prawnik, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Karol Jaworecki

Karol Jaworecki

Prawnik, Praktyka Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

Wojciech Szopiński

Wojciech Szopiński

Associate, Radca prawny, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych | Praktyka Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

Tymon Grabarczyk

Tymon Grabarczyk

Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Starszy menedżer, PwC Polska

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij