Aktualne wyzwania w zakresie opodatkowania gruntów i nieruchomości energetycznych w nowym otoczeniu regulacyjnym

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł

Tagi: podatki | nieruchomości | urządzenia energetyczne

Data: 12-13.10.2020r.

Cena:
2395 zł/os. > 12.09-13.10.2020

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30

Problematyka opodatkowania podatkiem od nieruchomości wybranych budowli  sieciowych oraz urządzeń energetycznych

 • Problematyka gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zajętych na prowadzenie takiej działalności
 • Opodatkowanie urządzeń energetycznych: linii kablowych, elektrowni wiatrowych, transformatorów, tymczasowych obiektów budowlanych i fotowoltaiki, sieci wodociągowych, stacji rozdzielni elektroenergetycznej
Kamil Szczęsny

Kamil Szczęsny

11:00

Przerwa kawowa i czas na networking

11:15

Kontrole i postępowania podatkowe w podatku od nieruchomości

 • Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku, rozliczenia, odpowiedzialność za zaległości
 • Wnioski nadpłatowe i korekty deklaracji w podatku od nieruchomości
 • Kontrole podatkowe w podatku od nieruchomości – praktyczne wskazówki
 • Wnioski o interpretację przepisów o podatku od nieruchomości
 • Postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne w podatku od nieruchomości
Wojciech Pławiak

Wojciech Pławiak

12:45

Przerwa na lunch

13:30

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości; rozliczenie podatku dochodowego

 • Zasady powstania obowiązku podatkowego
 • Nabycie nieruchomości, sprzedaż a podatek
 • Przypadek likwidacji obiektu budowlanego a wygaśnięcie obowiązku
 • Terminy zapłaty podatku
 • Podatek jako koszt
Barbara Białas

Barbara Białas

Adrianna Kamińska

Adrianna Kamińska

15:00

Zakończenie I dnia konferencji

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:15

Problematyka służebności przesyłu w kontekście rozliczenia podatkowego oraz obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego

 • Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu
 • Najem i dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa
 • Obowiązki właścicieli infrastruktury przesyłowej wobec gmin w zakresie szczegółowych specyfikacji inwestycji
 • Komunikacja i obowiązki związane z dokumentacją pomiędzy przedsiębiorstwem a gminą podczas realizacji przedsięwzięcia
Barbara Białas

Barbara Białas

Adrianna Kamińska

Adrianna Kamińska

11:00

Przerwa kawowa i czas na networking

11:30

Wpływ nowych regulacji prawnych na zarządzanie infrastrukturą przesyłową i opodatkowanie

 • Zasady opodatkowania a nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i leśnego z 2019r.
 • Wpływ nowelizacji prawa budowlanego na inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstwa
 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do zarządzania majątkiem sieciowym
 • Zmiany prawne, które mają wpływ na opodatkowanie nieruchomości i urządzeń energetycznych (Regulacje Ordynacji podatkowej)
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
Barbara Białas

Barbara Białas

Adrianna Kamińska

Adrianna Kamińska

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości infrastruktury energetycznej

 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące opodatkowania gruntów
 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące opodatkowania budynków
 • Najnowsze orzecznictwo dotyczące opodatkowania budowli
Michał Nielepkowicz

Michał Nielepkowicz

15:00

Zakończenie II dnia konferencji i wręczenie certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W ostatnim czasie pojawił się szereg nowych regulacji, które bezpośrednio mają wpływ na opodatkowanie zarówno nieruchomości, jak i urządzeń energetycznych. Chcąc Państwu przedstawić wszystkie zmiany, zaprosiliśmy świetnych Ekspertów, którzy opowiedzą o prawnej i praktycznej stronie: wyznaczania zakresu i wysokości opodatkowania podatkiem od nieruchomości i urządzeń energetycznych, klasyfikacji środków trwałych w majątku sieciowym, momentu powstania obowiązku podatkowego wobec urzędu gminy i odpowiedzialności za zaległości. Drugiego dnia wydarzenia poruszone zostaną tematy: rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu, najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości infrastruktury energetycznej. Prelegenci rozwieją wszelkie wątpliwości w zakresie zmian prawnych, omawiając: zasady opodatkowania a nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i leśnego z 2019r., nowelizację kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do zarządzania majątkiem sieciowym oraz zmiany prawne, które mają wpływ na opodatkowanie nieruchomości i urządzeń energetycznych. Serdecznie zapraszamy – ogromna dawka wiedzy do zdobycia!

INTERAKTYWNY WARSZTAT ONLINE

Wydarzenie odbędzie się w formule live streamingu.

Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wszystkie wystąpienia. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej. Zakres dostarczanych treści przez naszą firmę we współpracy z Ekspertami jest taki sam, jak przy wydarzeniach stacjonarnych. Formuła online nie wpływa na jakość merytorycznego przekazu i wartość poszczególnych wystąpień. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych,n dbając jednocześnie o Twoje zdrowie. Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w warsztacie, skontaktuj się proszę z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy przejść przez proces rejestracji.

Główne zagadnienia:

 • Zasady opodatkowania a nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i leśnego z 2019r.
 • Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do zarządzania majątkiem sieciowym
 • Zmiany prawne, które mają wpływ na opodatkowanie nieruchomości i urządzeń energetycznych (Regulacje Ordynacji podatkowej)
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
 • Wyznaczanie zakresu i wysokości opodatkowania podatkiem od nieruchomości i urządzeń energetycznych
 • Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne w sprawach dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości infrastruktury energetycznej

Konferencję kierujemy głównie do branży energetycznej i gazowniczej. W szczególności serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z:

 • Działów Finansowych
 • Działów Podatkowych
 • Działów Księgowych
 • Działów Rozliczeniowych
 • Działów Zarządzania Nieruchomościami
 • Działów Prawnych oraz firmy doradcze i podatkowe wspierające sektor energetyczny w działaniach rozliczeniowych.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 11.09.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 11.09.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aktualne wyzwania w zakresie opodatkowania gruntów i nieruchomości energetycznych w nowym otoczeniu regulacyjnym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 13.08.2020 r.

  2. 1 995 zł + 23% VAT do 11.09.2020 r.

  3. 2 395 zł + 23% VAT po 11.09.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.10.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aktualne wyzwania w zakresie opodatkowania gruntów i nieruchomości energetycznych w nowym otoczeniu regulacyjnym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 11.09.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 11.09.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Barbara Białas

Barbara Białas

Tax Project Manager, Adwokat, Kancelaria Prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k. 

Adrianna Kamińska

Adrianna Kamińska

Tax Advisor, Kancelaria Prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k.

Michał Nielepkowicz

Michał Nielepkowicz

Wspólnik, Doradca Podatkowy, Thedy & Partners

Kamil Szczęsny

Kamil Szczęsny

Adwokat, GWW - doradztwo prawne i podatkowe

Wojciech Pławiak

Wojciech Pławiak

LITIGATO Kancelaria Prawno-Podatkowa Wojciech Pławiak

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij