Aktualności Rynku Energii

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: OZE | Rynek Energii | Rynek Bilansujący | REMIT | EMIR | MiFID II | CSIRE | PPA | Magazyny Energii

Data: 07-08.10.2024r.

Cena:
2495 zł/os. > 21.06-07.08.2024
2895 zł/os. > 08.08-10.09.2024
3295 zł/os. > 11.09-07.10.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Podsumowanie i pierwsze doświadczenia po zmianach na Rynku Bilansującym

 • Omówienie zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego
 • Wytyczne Dotyczące Bilansowania
 • Planowane zmiany w WDB
 • Pierwsze doświadczenia i spostrzeżenia

10:30

Przerwa

10:40

REMIT, EMIR, MIFID II - tajemny kod compliance w energetyce

 • Omówienie kluczowych dla sektora regulacji z zakresu compliance 
 • Wskazanie ostatnich zmian regulacyjnych i ich wpływu na hurtowy rynek energii (w szczególności REMIT II)
 • Mitygowanie ryzyk związanych z brakiem zgodności w energetyce
 • Sankcje z tytułu braku zgodności

Aleksandra Czopik-Barecka
RUBICON Kancelaria Radców Prawnych
i Adwokatów

12:00

Przerwa

12:05

Kształtowanie się cen energii elektrycznej w związku z przedłużeniem cen maksymalnych

 • Wpływ na przedsiębiorstwa energetyczne
 • Wymogi w zakresie przyznawania i wypłacania rekompensat

Milena Kazanowska-Kędzierska
Kochański & Partners

Aleksandra Pinkas
Kochański & Partners

13:10

Przerwa

13:50

Rekompensaty za nierynkowe ograniczanie pracy „instalacji OZE”?

 • Aspekt kontraktowe
 • Podmioty uprawnione do otrzymania rekompensaty - kryteria
 • Analiza zjawiska i postulaty legislacyjne

Adam Madejski
Kancelaria Raczyński Skalski & Partners

14:50

Przerwa

15:00

Magazyny energii

 • Modele biznesowe
 • Rentowność
 • Przyłączenia do sieci

Kamil Talar
NRG Storage

16:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
08:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Electricity Market Design - wytyczne UE w sprawie OZE

 • Główne cele wytycznych 
 • Założenia
 • Wpływ na polski rynek energii i nowe obowiązki

Paweł Łączkowski
White & Case

10:20

Przerwa

10:30

Podsumowanie reform z zeszłego roku (OZE i pr. energetyczne)

 •  Linia bezpośrednia i cable pooling
 • Tendencje w przyłączeniach w kontekście informacji i komunikatów URE oraz PSE

Michał Drozdowicz
Kancelaria JDP

11:30

Przerwa

11:40

Centralny System Informacji Rynku Energii

 • Jak poprawnie wdrożyć system?
 • Zakres przetwarzanych danych pomiarowych w CSIRE i ich dostępność
 • Dane pomiarowe o zużyciu energii
 • Zarządzanie popytem – czyli DSR dla wszystkich?
 • Wykorzystanie informacji rynku energii CSIRE przy tworzeniu ofert sprzedaży energii elektrycznej
13:10

Przerwa

13:50

Praktyczna strona umów PPA

 • Otoczenie regulacyjne
 • Praktyczna strona zawierania kontraktów
 • Najlepsze praktyki

Marcin Wysocki
Pad-Res

15:20

Zarządzanie ryzykiem na rynku energii

 • Rodzaje ryzyk
 • Identyfikacja
 • Pomiar
 • Narzędzia
 • Rola compliance w zarządzaniu ryzykiem

Maciej Konieczka

16:40

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaDlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Rynek Energii podlega nieustającym zmianom. Transformacja trwa, a wraz z nią przybywa nowych regulacji i praktycznych problemów.  Zapraszamy na spotkanie, podczas którego kompleksowo omówione zostaną najważniejsze i najbardziej aktualne kwestie w świecie energetyki.

Główne zagadnienia:

 • Podsumowanie i pierwsze doświadczenia po zmianach na Rynku Bilansującym
 • REMIT, EMIR, MIFID II - tajemny kod compliance w energetyce
 • Kształtowanie się cen energii elektrycznej w związku z przedłużeniem cen maksymalnych
 • Rekompensaty za nierynkowe ograniczanie pracy źródeł OZE
 • Magazyny energii
 • Electricity Market Design - wytyczne UE w sprawie OZE
 • Podsumowanie reform z zeszłego roku  (OZE i pr. energetyczne)
 • Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii
 • Praktyczna strona umów PPA
 • Zarządzanie ryzykiem na rynku energii

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora energetycznego, w szczególności z działów:

 • Energetyczny
 • Sprzedaży
 • Produkcji
 • Finansowy
 • Ekonomiczny
 • Handlowy
 • Rozliczeń energii
 • Zakupów
 • Wytwarzania
 • Obrotu energią
 • Transakcyjny
 • Obsługi rynku
 • Analiz rynku energii
 • Regulacji
 • Taryf
 • Dystrybucji
 • Operacyjny
 • Prawny
 • OZE

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 07.08.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 07.08.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aktualności Rynku Energii „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2495 zł + 23% VAT do 07.08.2024 r.

  2. 2895 zł + 23% VAT do 10.09.2024 r.

  3. 3295 zł + 23% VAT po 10.09.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 07.10.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aktualności Rynku Energii (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 07.08.2024 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 07.08.2024 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij