Analiza efektywnego audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej

Grupa tematyczna:
Grupy kapitałowe

Data: 29-30.05.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Łukasz
Bura

Proces audytu we współczesnej Grupie Kapitałowej

 • Modele zarządzania audytem wewnętrznym
 • Budowanie Audytu Universe i ocena ryzyka jego elementów
 • Sprawdzone sposoby metod wykrywania nadużyć
 • Optymalizacja funkcji audytu wewnętrznego
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dariusz
Kuglawczuk

Uwarunkowania prawne audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej

 • Zasady przepływu informacji w ramach Grupy Kapitałowej,
 • Wpływ spółki dominującej na spółki z grupy
 • Prawne formy uregulowania audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej: umowa doraźna oraz porozumienie holdingowe
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Dung
Anh
Tran

av

Jakub
Szczepaniak

Podział odpowiedzialności pomiędzy audytem lokalnym a grupowym

 • Uprawnienia audytu grupowego do przeprowadzenia audytu w spółkach zależnych
 • Problem zapewnienia spójnej metodologii i odpowiedniej jakości w lokalnych zespołach audytowych
 • Rola doradcza audytora wewnętrznego
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Piotr
Welenc

„Jak audytować audyt”. Zapewnienie jakości w audycie wewnętrznym i jego walidacja w Grupie Kapitałowej

 • Innovate or die - cechy audytu i kryteria jego funkcjonowania
 • Jakość audytu w świetle DPSN2016, ZŁK,  Rozporządzenia MF
 • Najistotniejsze ryzyka funkcjonowania audytu wewnętrznego, słabości, problemy - unikanie, rozwiązywanie, zapobieganie
 • Jakość audytu w Komitecie audytu - cechy, wymagania, zadania
 • Continous improvement. Kto przestał stawać się lepszym nigdy nie był dobry
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Artur
Świerczyński

Raportowanie i współpraca z jednostkami Grupy Kapitałowej

 • Zakres, forma i częstotliwość raportowania
 • Zasady i wytyczne raportowania
 • Prawidłowa wymiana informacji i koordynacji działań
 • Współpraca Komitetu Audytu i komórki audytu wewnętrznego
12:30

Przerwa na lunch

13:30

Uprawnienia i obowiązki w pełnieniu funkcji audytora wewnętrznego – case study

15:00

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Proces audytu we współczesnej Grupie Kapitałowej
 • Budowanie Audytu Universe i ocena ryzyka jego elementów
 • Uwarunkowania prawne audytu wewnętrznego
 • Podział odpowiedzialności pomiędzy audytem lokalnym a grupowym
 • „Jak audytować audyt”. Zapewnienie jakości w audycie wewnętrznym i jego walidacja
 • Raportowanie i współpraca z jednostkami – case study
 • Uprawnienia i obowiązki w pełnieniu funkcji audytora wewnętrznego – case study

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Nowoczesny audyt wewnętrzny nastawiony na badanie efektywności jednostki powinien stanowić wsparcie dla kadry zarządzającej. Poza lepszym rozumieniem funkcjonowania jednostki umożliwia bezpośrednią identyfikację problemów.
Udział w Warsztatacie będzie dla Państwa możliwością aby pogłębić i zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane rozwiązania praktyczne pozwalające udoskonalić strategiczne obszary warunkujące efektywne funkcjonowanie całej Grupy Kapitałowej poprzez optymalne działania i wykorzystywanie audytu. Warsztat pozwoli skonfrontować własne praktyki z doświadczeniami innych Uczestników oraz uznanych Ekspertów.

Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do Dyrektorów, Kierowników i Specjalistów z Działów:

 • Audytu wewnętrznego,
 • Ryzyka,
 • Controllingu,
 • Nadzoru właścicielskiego

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Analiza efektywnego audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 14.04.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 28.04.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 28.04.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 28.05.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Analiza efektywnego audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Dung Anh Tran

Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

avatar

Łukasz Bura

Właściciel, Biuro Rachunkowe Consuler

avatar

Dariusz Kuglawczuk

Partner, Radca Prawny, LL.M., Kancelaia RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

avatar

Jakub Szczepaniak

Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

avatar

Artur Świerczyński

CIA – Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

avatar

Piotr Welenc

Dyrektor GRC, Wolters Kluwer Polska SA

Partnerzy