Aparthotel i condohotel – aspekty prawne, analityczne oraz operacyjne

Grupa tematyczna:
Branża deweloperska

Data: 24-25.05.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Magdalena
Nowak

Problemy związane z realizacją projektu aparthoteli oraz condohoteli

 • Trudności wynikające z braku definicji aparthotelu/condohootelu w polskim prawodawstwie
 • Harmonogram przygotowania inwestycji - kwestie związane z planowaniem przedsięwzięcia  
 • Kwestia kwalifikacji inwestycji jako mieszkaniowej, usługowej bądź hotelowej na etapie aplikowania o decyzję o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Radosław
Popko

Ryzyka i zagrożenia od strony gospodarczej i planistycznej

 • Trendy oraz prognozy rozwoju rynku aparthotelowego i condohotelowego
 • Szczegółowa analiza rynku pod kątem realizacji przedsięwzięcia
 • Atrakcyjność inwestycyjna – jak kształtuje się w danym regionie
 • Zagrożenia płynące z nieprawidłowego oszacowania popytu na zapotrzebowania na tego typu usługi
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Maciej
Chrzan

av

Magdalena
Zasiewska

Podatek VAT i inne podatki - techniczne i praktyczne aspekty relacji inwestor - zarządca - właściciele poszczególnych lokali

 • Aparthotel – inwestycja mieszkaniowa, czy usługowa, inwestycja własna czy na sprzedaż
 • Stawka podatku VAT i odliczenie podatku VAT, jako czynnik przyciągający potencjalnych klientów
 • W jaki sposób deweloper powinien przygotować model gwarancji oprocentowania?
15:30
av

Marta
Abratowska-Janiec

Extended Stay Apartments – apartamenty na przedłużony pobyt

 • Czym różnią się od mieszkań pod wynajem?
 • Jakie międzynarodowe marki wchodzą w ten koncept?
 • Czy sieć hotelowa jest tutaj kluczowa?
 • Czy ten rynek w ogóle ma w Polsce przyszłość skoro wchodzi tyle ciekawych marek hotelowych o wysokim standardzie?
 • Jak w ten koncept mogą wpisywać się pomysły condohotelowe?
 • Jakie rynki w Polsce są najciekawsze pod tym względem?
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Magdalena
Nowak

Panel dyskusyjny

 • Wymiana doświadczeń i praktyki rynku
11:00

Przerwa kawowa

14:00
av

Grażyna
Kuźma

Trójstronna relacja inwestor – zarządca – właściciele poszczególnych lokali

 • Omówienie modeli współpracy biznesowej - na czym polega struktura i sposób uzyskiwania przychodów
 • Rola operatorów w funkcjonowaniu aparthoteli/condohoteli
 • Różne modele współpracy pomiędzy inwestorem, a operatorem które są opisane w umowach
 • Sytuacje gdy deweloper jest zarówno inwestorem, jak i operatorem budynku
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Artur
Pietraszewski

Sposoby pozyskiwania i oczekiwania klientów dotyczące nabywanego apartamentu

 • Strategie marketingowe – przygotowanie i prezentacja oferty
14:45

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Problemy związane z realizacją projektu aparthoteli oraz condohoteli
 • Ryzyka i zagrożenia od strony gospodarczej i planistycznej
 • Podatek VAT i inne podatki - techniczne i praktyczne aspekty relacji inwestor - zarządca - właściciele poszczególnych lokali
 • Extended Stay Apartments – apartamenty na przedłużony pobyt
 • Panel dyskusyjny – wymiana doświadczeń i praktyki rynku
 • Trójstronna relacja inwestor – zarządca – właściciele poszczególnych lokali
 • Sposoby pozyskiwania i oczekiwania klientów dotyczące nabywanego apartamentu 

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Rynek apart i condo hoteli w Polsce w ostatnich latach rośnie. Deweloperzy realizują i planują kolejne inwestycje, powstają firmy specjalizujące się w zarządzaniu pod wynajem, a wiele osób decyduje się zainwestować w tego rodzaju nieruchomość. Jednak aby taka inwestycja przyniosła oczekiwany zysk musi zostać odpowiednio zrealizowana od strony deweloperskiej, co stanowi niemałe wyzwanie biorąc pod uwagę ryzyka jakie niesie realizacja apart i condo hotelu. Pojawiają się kwestie problemowe dotyczące wyboru odpowiedniej lokalizacji pod kątem atrakcyjności danego regionu, a także trudność sprawdzenia zapotrzebowania na tego typu budynki. Istotne są również aspekty projektowe, czyli planowanie harmonogramu przedsięwzięcia oraz problematyka kwalifikacji inwestycji jako mieszkaniowej bądź usługowej. Ważnym aspektem apart i condo hotelu jest właściwe odliczenie podatku VAT oraz przygotowanie modelu gwarantowanego oprocentowania, które zachęca potencjalnych inwestorów do zaangażowania kapitałowego. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu podczas którego Eksperci z branży przybliżą problematykę zarówno od strony prawnej, analitycznej oraz operacyjnej.

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w warsztacie zapraszamy deweloperów realizujących bądź planujących inwestycje apart i condo hotelowe. Zapraszamy także zarządców, operatorów oraz pośredników nieruchomości oraz osoby planujące inwestycję w aprat bądź condo hotel.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Aparthotel i condohotel – aspekty prawne, analityczne oraz operacyjne „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 07.04.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 24.04.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 24.04.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.05.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Aparthotel i condohotel – aspekty prawne, analityczne oraz operacyjne (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.04.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.04.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Magdalena Nowak

Radca Prawny, Członek praktyki prawa nieruchomości, prawa ochrony konkurencji i prawa antymonopolowego, Kancelaria Prawna Wolf Theiss

avatar

Radosław Popko

Dyrektor zarządzający, Centuria Investment & Corporate Advisory

avatar

Maciej Chrzan

Radca Prawny, Partner, Zespół Prawa Nieruchomości, Kancelaria Prawna JARA DRAPAŁA & PARTNERS

avatar

Magdalena Zasiewska

Doradca Podatkowy, Head of Taxes, Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS

avatar

Grażyna Kuźma

Radca Prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Taylor Wessing w Warszawie

avatar

Marta Abratowska-Janiec

Starszy Konsultant w dziale Hotel Investment w CBRE

avatar

Artur Pietraszewski

MRICS, Associate Director, CBRE Capital Markets

Partnerzy