Asertywność i komunikatywność w pracy asystentki

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 06.03.2018 r.

Cena: 1195 zł/os.

Program

DZIEŃ
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Asertywność w pigułce

 • Szacunek do siebie oraz szacunek do innych jako podstawa budowania partnerskich relacji w biznesie
 • Czym jest asertywność i jak nie mylić jej z agresywnym stawianiem granic
 • Co ma wspólnego asertywność w biznesie z autentycznością i dlaczego się opłaca
10:30

Przerwa kawowa

10:45

Znajomość i wyrażanie własnych potrzeb kluczem do asertywnych zachowań w biznesie

 • Identyfikacja kluczowych potrzeb własnych w relacjach biznesowych
 • Odkrycie strategii, dzięki którym zaspokajamy swoje potrzeby w relacjach w pracy – weryfikacja strategii konstruktywnych i niekonstruktywnych
11:30

Wyrażanie krytyki i niezadowolenia w taki sposób, aby nie stracić relacji biznesowych

 • Przypomnienie struktury konstruktywnego komunikatu negatywnego
 • Rozróżnianie faktów od opinii i interpretacji jako klucz do budowania porozumienia w pracy
 • Wyrażanie próśb i oczekiwań w taki sposób, aby zwiększyć prawdopodobieństwo ich spełnienia. Kontrakt w biznesie
12:30

Przerwa na lunch

13:15

Reagowanie na krytykę uzasadnioną i nieuzasadnioną

 • Rozróżnienie krytyki uzasadnionej vs nieuzasadnionej
 • Konstruktywne reagowanie w sytuacji krytyki uzasadnionej – jak zachować się asertywnie i nie stracić relacji biznesowej
 • Słowa – klucze w reagowaniu na krytykę nieuzasadnioną – jak asertywnie zachować się w sytuacji zarzutów np. ze strony klienta lub partnera biznesowego
14:00

Odmawianie innym

 • Formuła skutecznej odmowy
 • Słowa – klucze w odmawianiu, które pozwolą zachować dobre relacje w biznesie
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Asertywne przyjmowanie uznania – czyli jak przyjmować feedback, aby czuć się prawdziwie docenioną

 • 5 rzeczy, które robimy, aby nas nie doceniano w pracy
 • Konstruktywne sposoby reagowania na wyrazy uznania płynące od szefa, współpracowników, klientów
16:15

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Metodologia:

Lekcje wideo na platformie SEDNO
Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu interaktywnego
Praca indywidualna i praca w grupach

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

„O asertywności mówi się w dzisiejszych czasach bardzo dużo, jednak często zapomina się, że nie jest to tylko umiejętność odmawiania czy krytykowania, ale przede wszystkim asertywność to autentyczność w działaniu i spójność między tym, co myślimy i jacy jesteśmy a tym, co robimy. Często myśląc o asertywności boimy się, że inni nie zrozumieją naszych intencji i przestaną nas lubić i cenić jako współpracowników czy partnerów biznesowych. Podczas tego szkolenia Uczestniczki nauczą się, jak być asertywną i jednocześnie zachować dobre relacje z ludźmi. Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metody NVC Marshalla Rosenberga.„
AGNIESZKA SOWIŃSKA - WRÓBEL
trener,coach, konsultant projektów HR

Innowacyjna struktura szkolenia:

 1. Przed szkoleniem Uczestniczki otrzymują indywidualny dostęp do kursu online, który wprowadzi je w tematykę szkolenia (kurs video + ćwiczenia przeszkoleniowe + baza inspiracji). Kurs będzie na platformie: www.sedno.agnieszkawrobel.pl
 2. Po przejściu szkolenia online Uczestniczki są poproszone o wypełnienie krótkiej ankiety, w której piszą, jakie kwestie są dla nich kluczowe do wyjaśnienia podczas spotkania „na żywo” oraz piszą o przykładzie ze swojego życia, który chciałyby poruszyć na szkoleniu – na bazie tych przykładów zostanie opracowany szczegółowy program, aby każda sprawa mogła być poruszona na szkoleniu.
 3. Udział w szkoleniu stacjonarnym – skupiamy się na ćwiczeniu konkretnych technik i umiejętności. Dzięki wprowadzeniu w temat przez kurs online mamy czas na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości.
 4. Jeszcze 3 miesiące po szkoleniu Uczestniczki mają dostęp do kursu online. Mogą dzięki temu przypomnieć sobie omawiane treści. Platforma daje też możliwość zadawania pytań grupie / trenerowi.

Czego dowiesz się na szkoleniu:

 • Czym jest asertywność i jak nie mylić jej z agresywnym stawianiem granic?
 • Znajomość i wyrażanie własnych potrzeb kluczem do asertywnych zachowań – jak poznać te potrzeby, jak o nie dbać, jak o nich mówić, by zostały właściwie zrozumiane.
 • Wyrażanie krytyki i niezadowolenia w taki sposób, aby nie stracić relacji – jak formułować komunikat negatywny, jak formułować prośbę o zmianę zachowania, by zwiększyć prawdopodobieństwo jej spełnienia.
 • Reagowanie na krytykę uzasadnioną i nieuzasadnioną.
 • Odmawianie innym w taki sposób, aby zrozumieli nasze intencje i byśmy zachowali partnerskie relacje.
 • Asertywne przyjmowanie uznania – czyli jak przyjmować feedback, aby czuć się prawdziwie docenioną.

Co zyska Twój pracodawca?

Asertywność zapobiega wypaleniu zawodowemu i zwiększa zadowolenie z pracy. Powoduje to wzrost efektywności pracownika i jego zaangażowania.

 • asertywny pracownik w pierwszej kolejności dba o interesy pracodawcy
 • jest otwarty na nowe relacje biznesowe, co może przełożyć się na realne zyski firmy
 • asertywna pracownik potrafi wyznaczyć priorytety i zadbać o ich relizację
 • asertywny pracownik chętniej podzieli się trudnościami ze swoim przełożonym

Grupa docelowa:

Adresatami szkolenia są osoby, których charakter pracy wiąże się z koniecznością pracy z klientami. Zapraszamy sekretarki, asystentki, office managerów oraz wszystkie inne osoby chcące poznać techniki i narzędzia dające możliwość skutecznej i asertywnej komunikacji.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 07.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 07.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Asertywność i komunikatywność w pracy asystentki „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 195 zł + 23% VAT do 07.02.2018 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 07.02.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 05.03.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Asertywność i komunikatywność w pracy asystentki (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 07.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 07.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Agnieszka Sowińska-Wróbel

Trener, coach, konsultant projektów HR

Partnerzy