Bank vs Klient - Odpowiedzialność stron w bankowości elektronicznej

Grupa tematyczna:
Banki, Finanse

Data: 10-11.09.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Dr
Krzysztof
Korus

Bank vs TPP - metody i narzędzia uwierzytelniania płatności elektronicznych

 • Wymogi dotyczące zasad komunikacji pomiędzy dostawcami usług płatniczych a bankiem, w zakresie świadczenia usług dostępu do rachunku
 • Standard Polish API - przedstawienie metod uwierzytelnienia klienta
 • Zarządzanie tożsamością elektroniczną dla bezpieczeństwa transakcji elektronicznych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Marta
Stanisławska

Odpowiedzialność klienta czy banku? Transakcje nieautoryzowane w świetle nowelizacji ustawy o usługach płatniczych wdrażającej PSDII

 • Prawa i obowiązki użytkowników usług płatniczych przy nieautoryzowanych transakcjach płatniczych
 • Realne problemy informowania klienta dotyczące zgłaszania transakcji nieautoryzowanych (źle dobrane kanały komunikacji z klientem, brak informacji zwrotnej etc.)
 • Obowiązki banku w przypadku wykrycia transakcji nieautoryzowanych
 • Odpowiedzialność po stronie klienta, banku czy TPP - case study
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Damian
Klimas

Nowe obowiązki dla sektora usług płatniczych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

 • Ryzyko usług płatniczych - obowiązki dostawców usług, zasady udostępniania informacji, nadzór i kontrola operatorów usług kluczowych, usług cyfrowych oraz podmiotów publicznych
 • Rola oraz obowiązki Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa oraz Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa
 • System sankcji związany z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Sposoby dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonych cyberprzestępstwami w obszarze usług płatniczych
 • Strategie bezpieczeństwa cybernetycznego i rekomendacje w zakresie: obowiązków i uprawnień banku i klienta oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo transakcji elektronicznych - jak się chronić przed atakami?
 • Wpływ cyberprzestępstw na relacje z klientem - wskazanie środków zaradczych w sytuacjach zagrożenia
15:30
av

Dr
hab.
Jan
Byrski

RODO vs PSD II - problemy z jednolitym formułowaniem obowiązków informacyjnych względem klienta

 • Relacja pomiędzy przepisami dyrektywy PSD II dotyczącymi danych osobowych a RODO
 • Przetwarzanie danych osobowych w nowych usługach (usługi dostępu do informacji o rachunku, usługi inicjowania płatności)
 • Wyciek danych klienta - ryzyko powództw cywilnych w związku z ustawą o ochronie danych osobowych
17:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:30

Rejestracja i poranna kawa

10:00
av

Marcin
Bieliński

Sposób rozpatrzenia reklamacji transakcji i udzielenie odpowiedzi klientowi (np. reklamacje chargeback)

 • Przejrzyste zasady rozpatrywania skarg i reklamacji - np. poprzez funkcjonowanie wewnętrznych regulaminów, standardów postępowania. Co warto wdrożyć, w jakiej perspektywie czasu, co monitorować i usprawniać…
 • Zmiany w dokumentacji dotyczącej transakcji - regulaminy oraz zmiany w zapisach umownych z klientem
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Malwina
Bonder

Nowe technologie w branży finansowej

 • Kolizja tradycji i FinTech w praktyce
 • Nowe metody uwierzytelniania i autoryzacji transakcji w świetle PSD2
 • Zastosowanie nowych technologii, w tym biometrii przy płatnościach elektronicznych
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Łukasz
Łyczko

Obsługa klienta w ramach PSD 2 – aspekty praktyczne

 • Stosowanie SCA w ramach obsługi klienta
 • Kwestie transgraniczne i dyskryminacja innych dostawców
 • Case studies
14:30
av

Marcin
Alberski

Praktyka UOKiK w sprawach naruszeń prawa konsumenckiego dokonywanych przez banki

 • Kompetencje UOKiK w sprawach naruszeń prawa konsumenckiego dokonywanych przez banki, w tym nowa regulacja klauzul abuzywnych oraz instytucja "tajemniczego klienta"
 • Pojęcie "trwałego nośnika" w praktyce decyzyjnej UOKiK i orzeczeniu BAWAG PSK Bank (C-375/15)
 • Działania UOKiK w sprawach kredytów i pożyczek hipotecznych w walutach obcych (nieuwzględnianie stawki bazowej LIBOR, klauzule indeksacyjne oraz ubezpieczenie niskiego wkładu własnego)
 • Kwestia reklamowania usług i produktów przez banki
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Uwierzytelnianie płatności elektronicznych
 • Transakcje nieautoryzowane - na kim spoczywa odpowiedzialność?
 • Ryzyko usług płatniczych związanych z cyberprzestępczością
 • Relacja PSD II, a Rozporządzeniem o Danych Osobowych
 • Sposoby rozpatrzenia reklamacji i wpływ na relacje z klientem
 • Autoryzacja biometryczna
 • Cyberzagrożenia w bankowości
 • Kary UOKIKu na rynku usług finansowych

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

W związku z wejściem w życie PSD2 i RODO sektor finansowy, a w szczególności banki muszą być przygotowane na zupełnie nowe, długoterminowe wyzwania, które ich czekają. Dynamiczna dyfuzja nowych technologii na rynku łączą się z rosnącymi zagrożeniami cyberatakami, a także dostęp podmiotów trzecich do rachunków płatniczych, co może znacznie zwiększać ryzyko wycieku danych, a także wpłynąć na reputację oraz na utratę relacji z klientem. Istotna jest tu także kwestia odpowiedzialności w zakresie transakcji nieautoryzowanych. Czy to klient ponosi odpowiedzialność? Czy bank? Czy wyciek danych klienta może wpływać na reputację banku? Jak chronić się przed stratą klienta? Na te oraz inne pytania poznają Państwo odpowiedzi na naszym wydarzeniu.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:

Konferencja kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego, w szczególności do kadry
zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Bankowości elektronicznej
 • Bezpieczeństwa
 • Bankowości Detalicznej, Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Prawnego oraz Compliance

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Bank vs Klient - Odpowiedzialność stron w bankowości elektronicznej „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 26.07.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 09.08.2018 r.

  3.  2 795 zł + 23% VAT po 09.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 09.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Bank vs Klient - Odpowiedzialność stron w bankowości elektronicznej (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Dr Krzysztof Korus

Partner, dLK Legal

avatar

Łukasz Łyczko

Radca prawny, PwC Legal

avatar

Marta Stanisławska

Senior Associate, Bird & Bird

avatar

Damian Klimas

Asystent i Doktorant, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski

avatar

Marcin Alberski

Associate, Kancelaria Bird & Bird

avatar

Dr hab. Jan Byrski

Partner, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

avatar

Marcin Bieliński

Radca Prawny, Kancelaria radcy prawnego Marcin Bieliński

avatar

Malwina Bonder

DLA Piper

Partnerzy