Bankowe doradztwo inwestycyjne pod reżimem MIFiD II i nowych RTS

Grupa tematyczna:
Banki, Domy maklerskie

Data: 10-11.09.2018 r.

Cena: 2795 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Dr
Beata
Baran

Nowelizacja Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • Zmiany wprowadzone w Ustawie i ich wpływ na rynek
 • Aktualne prace ESMA
 • Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń 
 • Q&A session
10:15

Networking, przerwa kawowa

10:40
av

Tomasz
Hapon

Zmiany modeli świadczenia bankowych usług doradztwa inwestycyjnego

 • Współpraca banków inwestycyjnych z domami maklerskimi i TFI w zakresie przeprowadzanych analiz inwestycyjnych- modele współpracy
 • Przeprowadzanie badań- szacowanie kosztów z opracowaniem analiz
 • Nowe możliwości świadczonych usług np. platformy internetowe- możliwości, ryzyka, wyzwania
 • Q&A session
12:00

Przerwa na lunch

12:45
av

Aneta
Geller-Żołądkowska

av

Cezary
Dziułka

Zasady określania rynków docelowych  - aspekty praktyczne

 • Proces tworzenia i zarządzania produktem
 • Rynki docelowe wytwórcy i dystrybutora – wzajemna relacja
 • Proces sprzedaży w świetle nowych wymogów
 • Obowiązki raportowe
 • Q&A session
14:45
av

Dr
Michał
Nowakowski

Dobór produktów i usług inwestycyjnych w świetle pakietu MiFID2 oraz ESMA Guidelines

 • Klient profesjonalny a detaliczny – znaczenie i skutki dla firmy inwestycyjnej oraz klienta
 • Adekwatność a odpowiedniość – punkty wspólne oraz różnice
 • Ocena odpowiedniości w świetle „Rozporządzenia organizacyjnego”
 • Aspekty praktyczne oceny odpowiedniości – ESMA Guidelines
 • Znaczenie oceny odpowiedniości dla wybranych usług inwestycyjnych
 • Ocena odpowiedniości w świetle znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00
av

Joanna
Niewiadomska

Podnoszenie jakości usług w związku z otrzymywanymi zachętami

 • Nowe mechanizmy uwzględnione przy implementacji Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Dystrybucja jednostek uczestnictwa przez dystrybutorów
 • Czynniki mające wpływ na ryzyko związane z przyjmowaniem i przekazywaniem zachęt
 • Stanowisko organu nadzoru (KNF)
 • Kwalifikacja poszczególnych zachęt w praktyce
 • Q&A session
10:30

Networking, przerwa kawowa

11:00
av

Michał
Markowski

Obowiązek wykonywania zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta

 • Określenie klientów i instrumentów finansowych wobec których ma zastosowanie Best Execution
 • Monitorowanie Best Execution
 • Określenie najlepszych aspektów polityki Best Execution
 • Dobre praktyki i efektywność zapewnienia warunków Best Execution
 • Q&A session
12:30

Przerwa na lunch

13:30
av

Andrzej
Kępa

Nowa forma obrotu i reżim Systematic Internaliser

 • Geneza wprowadzenia tej formy obrotu i przyczyny
 • Podmiot systematycznie internalizujący transakcje /MTF/OTF-konsekwencje zawierania transakcji w określonym trybie i o określonych wielkościach
 • Wymagania dla SI – raportowanie 
 • Q&A session
15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Zmiany modeli świadczenia bankowych usług doradztwa inwestycyjnego
 • Zasady określania rynków docelowych
 • Otrzymywanie zachęt
 • Best Execution
 • Reżim Systematic Internaliser

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Nowe wymogi Dyrektywy MiFID II, które weszły w życie 3 stycznia 2018 roku, znacząco zmieniły zasady funkcjonowania bankowego doradztwa inwestycyjnego. Po spełnieniu wstępnych wymagań MiFID II, sektor bankowy zmuszony jest zająć się implementacją Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wdrożeniem norm regulacyjnych RTS 27 i 28, a także wytycznych ESMA. Biorąc pod uwagę nowy nacisk na przejrzystość, banki muszą być przygotowane na dostarczanie organom regulacyjnym wyczerpujących informacji na temat handlu i realizacji zleceń wykonanych w imieniu swoich klientów. Uczestnictwo w przedmiotowym spotkaniu pozwoli Państwu dostosować swoje modele świadczenia bankowych usług doradztwa inwestycyjnego do nowych wymogów regulacyjnych. Przedstawione zostaną zasady określania rynków docelowych, zasady spełnienia wymogów odpowiedniości produktów oraz reżim Systematic Internaliser. 

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli sektora bankowego. W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących departamentów i działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Finansowych
 • Produktów Detalicznych, Inwestycyjnych
 • Bankowości
 • Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 08.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 08.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Bankowe doradztwo inwestycyjne pod reżimem MIFiD II i nowych RTS „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.07.2018 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 08.08.2018 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 08.08.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 09.09.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Bankowe doradztwo inwestycyjne pod reżimem MIFiD II i nowych RTS (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 08.08.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 08.08.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Michał Markowski

Senior Associate, Radca prawny, szef praktyki bankowości i finansów, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland

avatar

Aneta Geller-Żołądkowska

Menedżer Zespołu Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności, Departament Zgodności Raiffeisen Bank Polska S.A.

avatar

Joanna Niewiadomska

Aplikant adwokacki, Junior Associate w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Bird & Bird

avatar

Dr Beata Baran

Legal Counsel, Assistant Professor, Whistleblowing & Anti-Corruption Specialist, Baran Książek Bigaj

avatar

Cezary Dziułka

Ekspert Capital Markets, Raiffeisen Bank Polska S.A.

avatar

Tomasz Hapon

Manager, Deloitte

avatar

Andrzej Kępa

Risk and Regulatory Manager, Deloitte

avatar

Dr Michał Nowakowski

Założyciel 5th Summit - www.finregtech.pl, Of Counsel w Kancelarii Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services

Partnerzy