Białe certyfikaty - strategia wykorzystania potencjału energetycznego

Grupa tematyczna:
Energetyka, Przemysł

Data: 07-08.06.2017 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Jakub
Sasin

Inwestycje w efektywność energetyczną jako źródło dodatkowych przychodów – białe certyfikaty

 • Rodzaje białych certyfikatów i terminy ich wykorzystania
 • Procedura uzyskania i umarzania białych certyfikatów – termin złożenia wniosku
 • Terminy umorzenia a terminy wnoszenia opłaty zastępczej
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Mariusz
Przybylik

Identyfikacja potencjału i wyliczanie korzyści na potrzeby świadectw efektywności energetycznej

 • Zbadanie potencjału poprawy efektywności energetycznej dla modernizacji infrastruktury przesyłowej
 • Metody obliczania oszczędności energii na potrzeby planowanych modernizacji poprawy efektywności
 • Kategoryzacja działań efektywnościowych w przedsiębiorstwach - szacowanie wpływu na odbiorców końcowych
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Arnold
Rabiega

Obliczanie pomocy publicznej na potrzeby wniosku efektywności energetycznej

 • Najczęściej popełniane błędy oraz warianty postępowania przy obliczaniu  pomocy publicznej na potrzeby wniosku o białe certyfikaty - warsztat ćwiczeniowy
 • Omówienie sposobu obliczania pomocy publicznej w świetle ustawy o OZE oraz aktów wykonawczych
 • Pomoc inwestycyjna i operacyjna w konteście obliczeń pomocy publicznej przy składaniu wniosku o certyfikat EE
15:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Wojciech
Andrzejewski

av

Monika
Bogdał

Aspekt finasowy w kontekście świadectw efektywności energetycznej

 • Nowa alternetywa dla białych certyfikatów - rozliczenie fizyczne art. 15 ustawy o efektywności dla przemysłu energochłonnego
 • Obowiązki w razie konieczności wykazania możliwości ponadlimitowego rozliczenia opłaty zastępczej
 • Możliwość rozliczenia się własnymi inwestycjami w ramach białego certyfikatu
 • Zasady wymierzanie kar pieniężnych
11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Dr
inż.
Grzegorz
Nowak

Zakres przeprowadzania audytu przedsięwzięcia na potrzeby białego certyfikatu

 • Szczegółowy zakres i sposoby przeprowadzania audytu efektywności energetycznej - na potrzeby audytu przedsięwzięcia
 • Współczynnik sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną - metodologia przeliczania energii wraz z przykładami
 • Wypełnienie przykładowego wniosku dla modernizacji układów pompowych, wentylatorowych, oświetlenia i termomodernizacji
 • Korygowanie danych zawartych w złożonym wniosku świadectwa efektywności energetycznej po złożeniu wniosku - możliwe warianty oraz konsekwencje projektowe
13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Damian
Wojnowski

Zasady obrotu białymi certyfikatami na Towarowej Giełdzie Energii

 • Obowiązki podmiotów wchodzących i obracających białymi świadectwami na TGE
 • Rodzaje transakcji i koszty z tym związane.
 • Potencjalne zmiany na rynku obrotu białymi świadectwami
15:30

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Inwestycje w efektywność energetyczną jako źródło dodatkowych przychodów – białe certyfikaty
 • Identyfikacja potencjału i wyliczanie korzyści na potrzeby świadectw efektywności energetycznej
 • Obliczanie pomocy publicznej na potrzeby wniosku efektywności energetycznej
 • Aspekt finasowy w kontekście świadectw efektywności energetycznej
 • Zakres przeprowadzania audytu przedsięwzięcia na potrzeby białego certyfikatu
 • Zasady obrotu białymi certyfikatami na Towarowej Giełdzie Energii

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

Wykorzystanie potencjału wykorzystania efektywności energetycznej ma coraz większe znaczenia dla wszystkich podmiotów energochłonnych. Wytwórcy energii elektrycznej mają w swoich planach rozwojowych ciągłą poprawę efektywności energetycznej swoich procesów. Poprawa tej efektywności ma przełożenie na ciągłą oszczędność w procesie produkcyjnym. Podmioty wykorzystujące duże ilości energii elektrycznej tj. podmioty energochłonne pracują nad poprawą sprawności własnych maszyn produkcyjnych w celu oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Doskonałym sposobem na dopełnienie wszystkich założeń jest rozwoju jest skorzystanie z możliwości pozyskania białych certyfikatów zamiast wykorzystywania możliwość opłacania opłaty zastępczej w ramach dopełnienia obowiązku wynikających z ustawy o efektywnosci energetycznej. Na warsztacie poznasz wszystkie zagadnienia związane z pozyskaniem białych certyfikatów pod kątem strategicznym, technicznym, prawnym i fiansowym.

Grupa docelowa:

Na warsztat zapraszamy specjalistów zajmujących się efektywnością energetyczną, inżynierów z działów technicznych, specjalistów i kierowników z podmiotów z branży OZE, specjalistów odpowiedzialnych za obrót certyfikatami oraz finansami w tym zakresie, z działów zarządzanie energią i majątkiem operacyjnym, kierowników projektów, remontów, planowania i rozwoju, utrzymanie sieci, pomiaru energii, eksploatacji sieci i rozwoju. Kierowników i specjalistów w ramach podmiotów planujących inwestycję w białe certyfikatów tym samym planujące inwestycje w poprawę efektywności energetycznej – w szczególności zapraszamy producentów i dystrybutorów energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Białe certyfikaty - strategia wykorzystania potencjału energetycznego „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 27.04.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 10.05.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 10.05.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 06.06.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Białe certyfikaty - strategia wykorzystania potencjału energetycznego (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.05.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.05.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

avatar

Wojciech Andrzejewski

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Monika Bogdał

Radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

avatar

Damian Wojnowski

Adwokat, Kancelaria Prawna Zamlewski i Wspólnicy

avatar

Dr inż. Grzegorz Nowak

Główny specjalista ds. efektywności energetycznej, Exergon

avatar

Mariusz Przybylik

Partner, A.T. Kearney

avatar

Arnold Rabiega

Prezes, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

avatar

Jakub Sasin

Prawnik, Departament Energetyki i Projektów, CMS Polska

Partnerzy