Biznesowy wymiar technologii blockchain

Grupa tematyczna: Towarzystwa ubezpieczeniowe, Grupy kapitałowe, IT i nowe technologie, Finanse, Start up

Data: 06-07.11.2017r.

Cena:
2795 zł/os. > 06.10-30.11.2017

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Blockchain, kryptowaluty, bitcoin szansą na rozwój biznesu

 • Podstawowe pojęcia dotyczące bitcoin i blockchain oraz mechanizmy ich działania
 • Blockchain - możliwości zastosowanie technologii rozproszonego rejestru
 • Kierunki i perspektywy rozwoju technologii blockchain
 • Q&A session
Filip Pawczyński

Filip Pawczyński

Maciej Jędzrzejczyk

Maciej Jędzrzejczyk

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Przykłady problemów i ich rozwiązań za pomocą technologii blockchain

 • Przykłady wdrożenia technologii blockchain w kraju i zagranicą
 • Wzorce z zagranicy sposobem na uniknięcie błędów - case study
 • Q&A session
Jacek Figuła

Jacek Figuła

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Korzyści i oszczędności płynące z wykorzystania blockchain w biznesie

 • Wpływ kryptowalut na rynek finansowy i innowacyjność
 • ICO (Initial coin offering) nowy sposób na pozyskanie kapitału na przedsięwzięcia biznesowe
 • Przykłady wykorzystania technologii w poszczególnych sektorach
 • Q&A session
Mariusz Sperczyński

Mariusz Sperczyński

15:45

Jak spełnić wymogi compliance i AML używając technologii blockchain

 • czym jest compliance
 • dlaczego zarówno kryptowaluty jak i tokeny podlegają wymogom dot. Compliance
 • jak blockchain może zautomatyzować procesy AML
 • przykłady użycia platformy Coinfirm w zarządzaniu ryzykiem
Jakub Fijołek

Jakub Fijołek

17:00

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Nowe instrumenty zarządzania aktywami - podstawowe narzędzia, zasady bezpieczeństwa oraz działania inwestycyjne

 • Klasy aktywów: tradycyjne rynki (regulowane), waluty cyfrowe i ICO, startupy
 • Rynek kryptowalutowy - Polska w światowej czołówce, szanse i ograniczenia rozwoju
 • Zasady funkcjonowania giełd i kantorów kryptowalutowych
 • Bezpieczeństwo inwestycji kryptowalutowych
 • Produkty \"kryptopodobne\" - piramidy finansowe, scamy; skala przestępczości w Polsce
 • Q&A session
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Smart contracts - czy inteligentne kontrakty to przełom?

 • Pojęcie inteligentych kontraktów (smart contracts) w ujęciu informatycznym, prawnym i ekonomicznym
 • Obszary wykorzystania inteligentych kontraktów - korzyści i niebezpieczeństwa
 • DAO - Decentralised Autonomous Organisation
 • Podstawowe problemy projektowania inteligentnych kontraktów
 • Q&A session
Dr hab. Witold Srokosz

Dr hab. Witold Srokosz

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Aspekty regulacyjno- prawne technologii blockchain

 • Status prawny blockchain i kryptowalut w Polsce i na świecie
 • Kwestie podatkowe używania bitcoin oraz innych kryptowalut
 • Kryptowaluty i tokeny a nowe regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Kwalifikowanie systemów kryptowalutowych jako posiadających cechy piramid finansowych
 • Q&A session
Dr hab. Witold Srokosz

Dr hab. Witold Srokosz

Jacek Czarnecki

Jacek Czarnecki

15:45

Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Blockchain, kryptowaluty, bitcoin szansą na rozwój biznesu
 • Przykłady problemów i ich rozwiązań za pomocą technologii blockhain
 • Korzyści i oszczędności płynące z wykorzystania blockchain w biznesie
 • Nowe instrumenty zarządzania aktywami podstawowe narzędzia, zasady bezpieczeństwa oraz działania inwestycyjne
 • Smart contracts czy inteligentne kontrakty to przełom?
 • Aspekty regulacyjno-prawne technologii blockchain

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie:

W dobie rozwijającej się globalizacji, większego rozmachu w Polsce nabrała tematyka kryptowalut wraz z bitcoinem oraz technologią blockchain. Stało się tak za sprawą rządowego programu ,,Od papierowej do cyfrowej Polski”, na podstawie którego stworzono w marcu br. ,,Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego”. Postęp technologii ma na celu przyspieszyć digitalizację kraju. Dlatego jeśli chcesz utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku oraz zwiększyć wiedzę na temat możliwości optymalizacji procesów w swojej firmie, zapraszamy do udziału w wydarzeniu dotyczącym nowych technologii blockchain. Podczas spotkania eksperci wprowadzą uczestników w tematykę cyfrowych walut, jak również zasad działania protokołu rozproszonego rejestru blockchain. Przedstawione zostaną przykłady wdrożenia technologii w kraju, jak i zagranicą. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia będą omówione zarówno od strony technologicznej, inwestycyjnej oraz prawnej.

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli sektora bankowego, ubezpieczeń, grup kapitałowych, firm technologicznych oraz przedsiębiorstw.
W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących departamentów i działów:

 • Badania i Rozwoju
 • Technologii
 • Kontrolingu
 • Innowacji
 • Strategii
 • Bezpieczeństwa
 • Prawnego

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 05.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 05.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Biznesowy wymiar technologii blockchain „Warsztacie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Warsztacie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Warsztacie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 19.09.2017 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 05.10.2017 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 05.10.2017 r.

 3. Cena uczestnictwa w Warsztacie obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 05.11.2017 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Biznesowy wymiar technologii blockchain (dalej: „Warsztat”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Warsztat odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Warsztatu i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Warsztacie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Warsztatu i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Warsztatu, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztacie, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 05.10.2017 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 05.10.2017 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Warsztacie, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Warsztat odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Warsztacie.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Warsztat, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Warsztacie o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Warsztacie, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Warsztatu.

 

Prowadzący

Dr hab. Witold Srokosz

Dr hab. Witold Srokosz

prof. nadzw. Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Filip Pawczyński

Filip Pawczyński

Prezes zarządu Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Jacek Czarnecki

Jacek Czarnecki

General Counsel,Neufund

Jacek Figuła

Jacek Figuła

Chief Commercial Officer, Billon

Jakub Fijołek

Jakub Fijołek

CTO i współzałożyciel Coinfirm

Maciej Jędzrzejczyk

Maciej Jędzrzejczyk

Senior IT Architect, IBM CEE Blockchain team

Mariusz Sperczyński

Mariusz Sperczyński

Dyrektor zarządzający, FAPL (FlyingAtom.pl)

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech

Dyrektor Centrum Technologii Blockchain, Uczelnia Łazarskiego

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij