Branża finansowa w świetle wyzwań i możliwości sztucznej inteligencji i robotyzacji

Grupa tematyczna: IT i nowe technologie, Finanse

Tagi: RPA | sztuczna inteligencja | robotyzacja | AI | ERP | KYC | biała księga

Data: 25-26.11.2020r.

Cena:
2395 zł/os. > 27.10-26.11.2020

Program

Dzień I
9:15

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PORANNA KAWA

9:30

Wyzwania prawne, regulacyjne i etyczne wobec sztucznej inteligencji

 • Unijne regulacje w obszarze AI - ‘’Biała księga sztucznej inteligencji’’ – wyzwania i ograniczenia prawne
 • Planowane innowacje i kierunki zmian prawnych na poziomie krajowym i UE
 • Prawo własności intelektualnej w kontekście funkcjonowania AI
 • Odpowiedzialność za roboty i sztuczną inteligencję
Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

11:00

PRZERWA KAWOWA

11:30

Sztuczna inteligencja a otoczenie prawno-regulacyjne banków

 • AI w świetle przepisów o outsourcingu bankowym
 • Najlepsze praktyki w obszarze kontraktów RPA
Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

13:00

PRZERWA NA LUNCH

13:45

AI a działania marketingowe - wyszukiwanie prawidłowości, przewidywanie trendów oraz prognozowanie zachowań klientów

 • Data Science – jako źródło rozwiązań
 • Rozwiązania dla klientów budowane w oparciu o dane
 • Marketing tu i teraz
 • Siła raportowania
Urszula Antonkiewicz-Kotla

Urszula Antonkiewicz-Kotla

14:45

Praktyczne aspekty uruchomienia AI botów w ramach procesów biznesowych nakierowanych na interakcje z klientami

 • Jakie są praktyczne zastosowania Chatbotów i Voicebotów w interakcjach z klientami?
 • Boty a omni-channel: dlaczego krytyczne?
 • Jak usadowić boty w architekturze IT
 • O czym nie można zapomnieć w planowaniu projektu? Budowanie wymagań projektowych
Marcin Strzałkowski

Marcin Strzałkowski

16:00

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PORANNA KAWA

9:30

Case study dot. procesu wdrożenia i treningu AI

Magdalena Piśko

Magdalena Piśko

10:30

RPA – case study - optymalizacja i zarządzanie procesami biznesowymi

Bartosz Kochanowski

Bartosz Kochanowski

11:30

PRZERWA KAWOWA

12:00

Przygotowanie organizacji do wdrożenia sztucznej inteligencji

 • Wybór rozwiązania, audyt otoczenia technologicznego i przygotowanie danych do wprowadzania rozwiązań AI
Stanisław Szczurek

Stanisław Szczurek

13:00

PRZERWA NA LUNCH

13:45

Automatyzacja procesów front i backoffice - przykłady wdrożeń z wykorzystaniem technologii RPA, AI i OCR

Krzysztof Kuczkowski

Krzysztof Kuczkowski

14:45

Wdrożenie i praktyczne użycie procedur Know Your Customer i asystentów cyfrowych

Adam Mańka

Adam Mańka

15:30

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI; WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Do 2019 roku większość sektorów biznesowych podchodziła z dużą ostrożnością do wprowadzania rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji czy automatyki. Sektor finansowy jest jednym z tych sektorów, które najchętniej wdrażają innowacje technologiczne. Z tego też względu obecnie AI ma duży wpływ na wzrost rentowności sektora bankowego w skali całej Europy. Szybkie i sprawne wdrożenie sztucznej inteligencji ma ogromne znaczenie w walce z utrzymującą się konkurencyjnością instytucji finansowych, w szczególności na tle nowatorskich start-upów rozwijających się na rynku. Zapraszam do uczestnictwa w praktycznym warsztacie, pełnym ciekawych zagadnień prawnych i wielu case studies dot. wdrożeń i rozwoju rozwiązań AI i RPA.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych oraz firm z branży IT, w szczególności pracowników działów:

 • IT
 • Rozwoju
 • Innowacji
 • Strategii
 • Prawnych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Branża finansowa w świetle wyzwań i możliwości sztucznej inteligencji i robotyzacji „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 12.10.2020 r.

  2. 1 995 zł + 23% VAT do 26.10.2020 r.

  3. 2 395 zł + 23% VAT po 26.10.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 24.11.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Branża finansowa w świetle wyzwań i możliwości sztucznej inteligencji i robotyzacji (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.10.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.10.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Piotr Kaniewski

Piotr Kaniewski

Senior Associate, Adwokat, Kancelaria Kochanski & Partners

Magdalena Piśko

Magdalena Piśko

SSW Pragmatic Solutions

Bartosz Kochanowski

Bartosz Kochanowski

Head of Robotic Process Automation Competence Center, Rhenus Data Office Polska

Stanisław Szczurek

Stanisław Szczurek

Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu AXA

Adam Mańka

Adam Mańka

Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji, Bank Millennium

Marcin Strzałkowski

Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu, InteliWISE

Urszula Antonkiewicz-Kotla

Urszula Antonkiewicz-Kotla

Dyrektor Departamentu Zarządzania Decyzjami Biznesowymi, Citi Handlowy

Krzysztof Kuczkowski

Krzysztof Kuczkowski

Head of RPA Development, Mindbox

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij