Cechy przywódcy, czyli jak stać się prawdziwym liderem swojego zespołu

Grupa tematyczna:
Rozwój osobisty

Data: 10-11.10.2018 r.

Cena: 1495 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Budowanie autorytetu

1. Świadomy rozwój własnego autorytetu

 • Odkrywanie źródeł autorytetu
 • Moje wartości i misja życiowa a mój autorytet
 • Budowanie wiarygodności
 • Mój wizerunek: diagnoza
10:50

Przerwa kawowa

11:00

Cykl zarządzania - główne zadania managera

2. Praktyka Asertywnej komunikacji – komunikacja dwustronna

 • Jak formułować prośby i polecenia, oraz wyrażać potrzeby i oczekiwania względem pracownika
 • Kontrola emocji
 • Skuteczne radzenie sobie z presją i manipulacją
 • Kierowanie rozmową w trudnych sytuacjach
13:00

Przerwa na lunch

13:45

Zarządzanie zespołem

3. Planowanie i wyznaczanie celów

 • Planowanie jako podstawa efektywnego działania
 • Autodiagnoza efektywności dotychczasowego planowania
 • Jak formułować skuteczne cele i sprawnie organizować zadania?
 • Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów

4. Delegowanie zadań

 • Jak skutecznie delegować zadania, by zbudować zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności?
 • Jak najlepiej wykorzystać indywidualne kompetencje i talenty pracowników przy przydzielaniu zadań?
 • Dostosowanie stylu delegowania do indywidualnych potrzeb i możliwości pracownika
 • Udzielanie wsparcia pracownikom otrzymującym nowe zadania
15:00

Przerwa kawowa

15:15

Metody pracy zespołowej

5. Budowanie zespołu. Skąd się biorą skuteczne zespoły?

 • Profil skutecznego zespołu
 • Mapa funkcjonalna twojego zespołu: ludzie, zadania, procesy
 • Czynniki sprzyjające współpracy w zespole
16:30

Zakończenie pierwszego dnia

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Praca zespołowa w praktyce

1. Dostosowanie metod pracy z zespołem do poszczególnych etapów jego rozwoju

 • Formowanie zespołu w oparciu o wspólne zasady i jasną komunikację
 • Zarządzanie konfliktami
 • Opór jako sygnał - wyzwanie, szansa
 • "Gramy w jednej drużynie”: budowanie poczucia wspólnego celu
 • Diagnoza ról i potencjału w zespole
 • Dążenie do synergii – „wartości dodanej” działań zespół
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Menadżer jako przywódca

2. Fundament przywództwa: przewodzenie poprzez przykład

 • Twój świadomy i nieświadomy wizerunek menedżera
 • Zasady etyczne w przywództwie
 • Wpływ postawy przywódcy na innych: jak zarażać pracowników własnym entuzjazmem i zbudować zaangażowanie?
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Motywacja wewnętrzna sprzymierzeńcem każdego menadżera

3. Motywowanie pozafinansowe

 • Co motywuje ludzi: odkrywanie indywidualnych motywatorów identyfikowanie potrzeb pracowników
 • Dostrzeganie potencjału i talentów: identyfikacja mocnych stron pracowników
 • Elastyczność i efektywność stosowaniu adekwatnego do pracownika stylu motywowania
 • Możliwość rozwoju jako motywator: definiowanie ścieżek kariery przydzielanie zadań rozwojowych
 • Wzmacnianie postawy motywującego lidera
 • W jakie gry komunikacyjne grają z nami pracownicy i jak je przekształcać w wartościowe relacje?
16:30

Zakończenie szkolenia; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Korzyści dla uczestników

pierwszego dnia uczestnicy:

 • nauczą się jak budować autorytet i mądrze z niego korzystać
 • zdobędą umiejętność sprawnej i skutecznej komunikacji w sytuacji dyskomfortu
 • poznają techniki precyzyjnego wyznaczania i osiągania celów
 • nauczą się prawidłowego i skutecznego delegowania zadań, które prowadzi do zwiększenie efektywności pracy zespołu
 • zostaną wtajemniczeni w techniki tworzenia produktywnego zespołu

drugiego dnia uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę na temat etapów rozwoju zespołu i skutecznych sposobów zarządzania konfliktem
 • dowiedzą się jak przywództwo przekłada się na efekty w pracy zespołu
 • poznają własne style przywódcze i nauczą się budować zaangażowanie pracowników
 • poznają techniki motywowania pozafinansowego, które wpływają na zaangażowanie ich pracowników

Cel szkolenia

Celem szkolenie jest przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania pracą zespołu z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z zakresu ZZL, w taki sposób aby w ciągu kolejnych 6 miesięcy podnieśli jego wyniki.

Do osiągnięcia celu wykorzystane zostaną metody pracy warsztatowej

 • praca w zespołach
 • burza mózgów
 • case study
 • dyskusja moderowana
 • testy autodiagnostyczne

Grupa docelowa

 • Dyrektorzy, Managerowie, Kierownicy zarządzający zespołami
 • Managerowie różnego szczebla, zarówno Ci bardziej doświadczeni, jak i debiutujący w roli kierowników
 • Osoby pretendujące do roli managera zespołu

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.09.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.09.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Cechy przywódcy, czyli jak stać się prawdziwym liderem swojego zespołu „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 295 zł + 23% VAT do 19.09.2018 r.

  2. 1 495 zł + 23% VAT po 19.09.2018 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 09.10.2018 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Cechy przywódcy, czyli jak stać się prawdziwym liderem swojego zespołu (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.10.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.10.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

avatar

Anna Fabiszak-Muzyka

Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących

Partnerzy